Nejlepší výsledek hospodaření od roku 1993

24. 10. 2016 OF 4/2016 Ekonomika

Koncem července 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 762,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 75,6 mld. Kč (v červenci 2015 vykazoval státní rozpočet přebytek 25,7 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 30,9 mld. Kč (4,2 %), ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 25,7 mld. Kč (7,7 %), a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 13,5 mld. Kč, tj. o 5,8 %.

Inkaso DPH ve výši 139,1 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 3,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 8,2 mld. Kč (4,3 %). Z analýzy meziročního růstu inkasa, který se skládá z uhrazené daně a vyplácených nadměrných odpočtů, vyplývá, že celkový růst inkasa DPH je tažen zejména výraznějším poklesem vyplácených nadměrných odpočtů. Lze předpokládat, že pokles nadměrných odpočtů je důsledkem zavedení kontrolního hlášení a rozšiřování mechanismu přenesení daňové povinnosti, které jsou zacíleny na neoprávněné nároky a nadměrné odpočty DPH. K růstu inkasa přispěl i meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády.

Vedle těchto pozitivních vlivů je inkaso DPH pro státní rozpočet negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání na rozdíl od července minulého roku vykazuje kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 3,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015–2016, ale také nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 686,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2016 byly o 19,0 mld. Kč, tj. o 2,7 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 48,8 mld. Kč (na konci července 2015 to bylo 53,3 mld. Kč), které z velké části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 24,0 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

Koncem července bylo na sociálních dávkách vyplaceno 294,8 mld. Kč, což je o 5,7 mld. Kč více než na konci července 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč, tj. o 2,1 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 81,3 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v červenci 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 60,4 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 40,8 mld. Kč a byly tak o 24,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 25,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007–2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a stav na konci pololetí to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007–2013 a také proto, že pro nové programové období 2014–2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná – jejich rozpočet po změnách (běžné i kapitálové výdaje) je ve výši 68,0 mld. Kč, jejich dosavadní čerpání ve výši 11,1 mld. Kč. Mimořádně nízké je především čerpání investičních prostředků ve státních fondech, především v SFDI, vlivem nepřipravenosti staveb.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2016 přebytkem ve výši 75,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 49,9 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů, na výdajové straně rozpočtu je to nižší čerpání kapitálových výdajů.

Pokladní plnění za leden–červenec 2016 (v mld. Kč)
Ukazatel 2015 2016
Skutečnost leden–červenec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden–červenec % plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016−2015
1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/1 8=5−1
Příjmy celkem 731,50 63,8 1 180,86 1 181,39 762,42 64,5 104,2 30,91
Výdaje celkem 705,80 56,6 1 250,86 1 251,39 686,79 54,9 97,3 −19,01
Saldo 25,70 −25,7 −70,00 −70,00 75,63 - - 49,92