Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015

19. 9. 2016 OF 3/2016 Ostatní

Důležitým předpokladem pro kvalitní rozvoj území v obcích je zajištění potřebné a dostatečné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o zainvestování nových rozvojových ploch, ale i o území, která jsou v přestavbě nebo obnově např. po povodních. Orientace v průměrných cenách infrastruktury může obcím pomoci při jejich rozhodování o realizaci, ale i pro zabezpečení potřebných finančních prostředků.

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015

Ústav územního rozvoje v Brně vydal aktualizovanou elektronickou verzi publikace cen dopravní a technické infrastruktury, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je výsledkem řešení úkolu A.4.05/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury.

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem informací pro tuto činnost.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum oblastí od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje rychlou orientaci. V publikaci jsou uvedeny jednotkové náklady dle aktuálních rozpočtů, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací. Podkladem pro zpracování rozpočtových cen byly jednak údaje od organizací zaměřených na rozpočtování, projektování a realizaci, jednak ceny, které vychází ze zákona o oceňování majetku a ceníků ÚRS Praha, a. s.

Orientační ceny dle rozpočtových ukazatelů a ceníků

2.9. Studny kopané

(podklad AQUATIS, a.s.)

Hloubka v m Orientační cena v Kč/studnu
30 800
42 200
10  65 700
15  106 000
20  158 000

Cena v Kč – profil 100 cm, vystrojení, bez čerp. Cena je stanovena porovnáním nabídek firem.

2.10. Studny vrtané

(podklad AQUATIS, a.s.)

Profil v mm Orientační cena v Kč
110 1 270
125 1 430
140 1 860
160 2 530
200 3 280

Cena v Kč za 1 m hloubky, vystrojení, bez čerp. Cena je stanovena porovnáním nabídek firem

Pro srovnání jsou v publikaci přepočítány ceny z vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a o některých ustanoveních zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 2. pololetí 2015 (bez DPH) a je vhodné je považovat za průměrné a orientační. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a konkrétní podmínky daného investičního záměru. Rovněž je nutné mít na zřeteli i bezpečnost stavebních prací po celou dobu realizace stavby.

V posledních letech lze vysledovat určitou stagnaci cen oproti dřívějšímu trendu nárůstu. Vlivem ekonomické krize docházelo kolem roku 2011 ke snížení cen. Ze zpracovaných tabulek pro rok 2015 vyplývá, že se projevuje opět postupný nárůst cen, a to především u žádaných druhů materiálů.

Kanalizace K06 – vývoj průměrných cen
Kanalizace K06 – vývoj průměrných cen
Zdroj: ÚÚR, duben 2016

O tom, že zveřejnění internetové verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015 bylo velice očekáváno odbornou veřejností, vypovídá i sledovanost webové stránky. Ze sledovanosti vyplývá, že za celý rok 2015 měla uvedená stránka s verzí Aktualizace 2012 celkem 2300 návštěvníků. Publikace Aktualizace 2015 byla zveřejněna 22. 3. 2016 a již 23. 3. 2016 měla stránka za jediný den 2769 návštěvníků a 4328 zhlédnutí.

Něco málo z historie: První tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Zdenka Hladišová a kolektiv) v roce 1999. Druhá tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Marie Polešáková a kolektiv) v roce 2008. Od této doby probíhala pravidelná internetová aktualizace do roku 2012, poté byla aktualizace ukončena. V roce 2015 byla aktualizace příručky, s ohledem na zájem uživatelů, obnovena. V roce 2016 je nově webová stránka doplněna o Karty samostatných příkladů z publikace. Pokud chtějí uživatelé rychle zjistit – rozpočtové náklady stavební části objektu, vývoj cenové úrovně, zvětšit si detail skladby, umístění nebo upravené plochy a současně nechtějí hledat v celé publikaci – mají možnost výběru z těchto karet. Vybrané příklady v kartách jsou zpracovány a použity i v publikaci dle Seznamu rozpočtových ukazatelů konkrétních objektů 2015, ÚRS Praha, a. s.

Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ústav územního rozvoje