Dvě zkratky, dvě aplikace, tisíce informací a dat

19. 8. 2016 OF 3/2016 Veřejná správa online

Aktuální informace o připravovaných dotacích, prezentace projektů, spolufinancovaných z peněz EU, rozsáhlá regionální a statistická data. Aplikace Regionální informační servis a Mapový server poskytují už více než třináct let užitečné informace tisícům uživatelů. Jejich dalšího rozvoje se ujal odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Regionální informační servis

Regionální informační servis (RIS) se na svět dostal jako první z těchto dvou užitečných aplikací. Ve skutečnosti ho tvoří třináct samostatných krajských RISů (mimo hl. m. Prahu) a dva turistické weby Šumavy a Beskydy. Těm sice již dnes konkuruje velké množství specializovaných webů, přesto například šumavské stránky, které plní především funkci rozcestníku, patří se svými informacemi o historii a přírodě do první desítky nejnavštěvovanějších stránek portálu.

Struktura portálu

Všechny krajské systémy RIS umožňují uživatelům snadnou orientaci napříč všemi kraji a především rychlý přístup k často specifickým informacím pro kterékoli území České republiky.

Návštěvníci mohou na stránkách najít především následující informace:

 • regionální a statistická data, prezentující hospodářské, sociální a životní prostředí pro územní celky všech kategorií, někdy až do úrovně základních sídelních jednotek
 • administrativní členění až do úrovně základních sídelních jednotek
 • informace o samosprávách, RIS má kupř. jedinou aktualizovanou kompletní databázi starostů všech obcí
 • působnost administrativních institucí veřejné správy u jednotlivých obcí
 • aktuálně vypisované dotace z mnoha zdrojů (nejen z EU) v týdenním aktualizačním režimu
 • 82 000 projektů, spolufinancovaných z peněz EU, je zde unikátně prezentováno v jednotné struktuře

Za dobu své existence si systém získal své místo mezi weby, které vyhledává odborná i laická veřejnost. Přispívá k tomu i uživatelsky přívětivé prostředí s přehlednou a jednotnou strukturou uložených dat. Vše se odráží ve statistikách návštěvnosti. Portál nabízí 1700 aktivních stránek a jen v loňském roce si jich uživatelé prohlédli téměř 1,3 milionů. Každý čtvrtý se pak do systému vrací.

Spektrum uživatelů je nesmírně pestré, od různých odborníků, zástupců státní správy a samosprávy až po studenty a učitele středních a vysokých škol. Své informace si zde najde i laická veřejnost a stranou nezůstává ani komerční sféra.

S rozvojem RIS brzy vznikla potřeba zobrazovat data i v kontextu map a proto došlo ke vzniku samostatné aplikace Mapový sever (MS). Cílem je co nejtěsnější propojení obou aplikací, tj. zobrazení popisných dat nad mapami různých měřítek. Svou přidanou hodnotu mají v RIS i statistická data z produkce Českého statistického úřadu. Z téměř 1300 ukazatelů, je větší část základních, ale jsou zde i speciálně konstruované ukazatele vypočítávané dynamicky přímo pro potřeby vizualizace v RIS. Všechny jsou uváděny v časových řadách, umožňujících sledovat jejich vývoj. Některé jsou uváděny v časové řadě od roku 1995, řada z nich je doprovázena grafy. Jejich výběr je doprovázen i nabídkou obdobných ukazatelů. Pomocí vyhledávače je zároveň možné si usnadnit a zkrátit cestu k nepřebernému množství informací týkajících se vybraného regionu.

Informace na RIS, a tím i Mapovém Serveru, jsou pravidelně ve spolupráci s krajskými organizacemi aktualizované. Z těchto regionálních dat je pak možno snadno získat přehledy a podrobné informace např. o euroregionech, mikroregionech, místních akčních skupinách (MAS), obcích a jejich rozvojových plochách, informačních centrech i nevládních neziskových organizacích v daném kraji.

Co lze nalézt na Mapovém Serveru?

Mapový Server

Cílem Mapového Serveru není konkurovat komerčním mapovým aplikacím. Unikátnost spočívá v tom, že mapy jsou zde jen podkladem pro odborný obsah. Na MS je možné vybírat z velkého množství map různých měřítek, od mapy celé České republiky (včetně blízkého přeshraničí), přes několik měřítkových úrovní Základní báze geografických dat (ZABAGED) až po detailní katastrální mapy (on-line načítané ze serveru z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Nechybí digitální model území 1:25 000 (WMS), nejaktuálnější ortofoto (letecké snímkování) nebo pro zajímavost i mapa z II. vojenského mapování z let 1869–1885.

Pro maximální přehlednost jsou data zobrazena v patnácti tematických okruzích (projektech).

 • Obecná mapa – díky moderní technologii předpřipravených dlaždic mapového podkladu se jedná o projekt s nejrychlejším načítáním zvoleného území. Obsahuje velké množství mapových podkladů, ale minimum tematických informací.
 • Administrativní členění – jeden z projektů, jehož obsah není v mapové podobě jinde téměř k nalezení. Jak samotný název vypovídá, jedná se o mapy administrativního členění ČR. Obsahuje unikátně i administrativní členění sousedních států do úrovně našich obcí.
 • Euroregiony – projekt, ve kterém jsou obce členěny dle příslušnosti k euroregionům.
 • Mikroregiony – další unikátní projekt s rozdělením obcí ČR dle své příslušnosti k jednotlivým mikroregionu.
 • Místní akční skupiny – obsahuje mapy nejen působnosti místních akčních skupin, ale zobrazuje nad mapou i členy těchto MAS.
 • Projekty EU – další z projektů s těsnou vazbou na RIS. Nejjednodušší způsob, jak nalézt realizované projekty EU s dopadem na vybraný administrativní celek.
 • Ekonomické subjekty – obdobný způsob vizualizace jako realizované projekty EU, pouze se zaměřením na ekonomické subjekty s 6 až 249 zaměstnanci.
 • Weby obcí – mapa obsahující nejen aktivní odkazy na nalezené webové stránky obce. Naleznete zde kromě základních informací i odkaz do RIS na veškeré informace o vybrané obci, které jsou v RIS dostupné.
 • Příroda – projekt primárně zobrazující chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy a data NATURA 2000. Je on-line napojen na informace o předmětech ochrany, tj. výskytech živočichů, rostlin a zajímavých biotopů na server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Turistika – soubor map s turistickými trasami a aktivními odkazy na turistická infocentra. Aktualizovaná databáze je přenášena z RIS.
 • Rozvojové plochy – zajímavý projekt, obsahující rozvojové plochy greenfields, brownfields (v obecním majetku) a vybrané velké průmyslové zóny. Na Mapovém Serveru naleznete zákres těchto ploch a základní informace o nich. Přes aktivní odkazy se lze snadno přepnout do RIS s podrobnými informacemi
 • Nevládní neziskové organizace – vizualizace databáze nevládních neziskových organizací
 • Vesnice roku – pravidelně zveřejňované výsledky krajských i celostátních kol již od roku 1995
 • Historické město – databáze oceněných měst včetně četností účasti jednotlivých měst od roku 1994 spolu s projektem Vesnice roku částečně poukazuje na aktivitu měst a obcí v regionech
 • Sčítání dopravy – dynamické zobrazení průjezdů vozidel v jednotlivých úsecích silniční sítě (výsledky výzkumu Ředitelství silnic a dálnic) dává dobrý přehled o dopravní zatíženosti jednotlivých úseků komunikací ve zvoleném místě.

K aplikaci Mapového Serveru přibyla počátkem roku 2014 verze určená pro mobilní telefony a tablety. „Mobilní“ Mapový Server zřejmě nejvíc ocení odborníci pro aktuálnost informací o obcích, pro propojení s databází rozvojových ploch území nebo přehledem realizovaných projektů, spolufinancovaných z peněz EU. Pro širokou veřejnost je důležitější propojení aktuálně zvolené obce s umístěním například informačních center, jejich provozem, otevírací dobou a kontakty.

Pro získání přehledu o stavu datových sad v obou systémech je určen uživateli metainformační systém METIS s popisem metadat. Pojem metadata lze srozumitelněji nazvat jako „data o datech“. Jsou velmi důležitá pro získání přehledu o popisných i prostorových datových sadách, použitých v aplikacích. U všech použitých datových sad je popsán jejich vznik a režim jejich aktualizace spolu s kontaktem na správce těchto dat. Ne u všech dat je totiž správcem odbor regionální politiky ministerstva.

Obě volně přístupné aplikace toho ale nabízejí mnohem víc. Je pouze na uživatelích, jak rychle se s aplikací seznámí a naučí se je efektivně používat.

Aplikace, do převzetí odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, vznikaly od roku 2002 v Centru pro regionální rozvoj České republiky, a to na základě usnesení vlády o strategii regionálního rozvoje.