Hospodaření krajských samospráv v roce 2015

15. 8. 2016 OF 3/2016 Ekonomika

Výsledky všech územních rozpočtů v loňském roce byly z hlediska dosaženého salda hospodaření příznivější, než předpokládal rozpočet. U obcí, jak již bylo popsáno samostatně, to bylo výrazně dobré hospodaření. Pro rozpočty krajů byl predikován schodek (1,5 mld. Kč) a kraje ukončily své hospodaření s mírnými schodky.

Krajské samosprávy vykázaly za rok 2015 celkové příjmy ve výši 160,8 mld. Kč, a to je o 14,3 mld. Kč, resp. o 9,8 % více než v roce 2014. Výdaje rostly ještě rychleji. Dosáhly výše 161,2 mld. Kč, což je o 17,3 mld. Kč, resp. o 12 % více než v roce 2014. Výsledkem bylo mírné záporné saldo jejich rozpočtů ve výši 0,4 mld. Kč, které se na příjmech podílelo 0,2 %.

Rozpočtové hospodaření krajských samospráv bylo, na rozdíl od obcí, méně stabilní. V období let 2012 až 2015 utratily kraje o 2,1 mld. Kč více, než kolik činily jejich kumulované příjmy. Kumulovaný schodek se na souhrnu jejich příjmů podílel 0,4 %, což není až tak moc (viz graf 1).

Graf 1. Rozpočet krajských samospráv
Graf 1. Rozpočet krajských samospráv
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.

Příjmy krajských samospráv

Poměrně vysoký růst příjmů krajských samospráv v roce 2015 ovlivnil přesun peněz na financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Ty nyní rozhodují o jejich rozdělení mezi organizace poskytující tyto služby. Tato změna se projevila jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů, takže z hlediska salda rozpočtu byla neutrální.

Nejrychleji se celkové příjmy v roce 2015 zvýšily u Jihočeského a Karlovarského kraje (16,6 %, resp. 16,5 %). Naopak, nejnižší dynamiku celkových příjmů vykázal kraj Ústecký (2,9 %) a Jihomoravský (3,7 %).

K růstu celkových příjmů krajských samospráv o 14,3 mld. Kč podstatně přispěly transfery, a to částkou 12,4 mld. Kč. Přírůstek daňových příjmů dosáhl výše 1,6 mld. Kč a nedaňových pouze částku 0,4 mld. Kč, příjmy z prodeje krajského majetku se, stejně jako u obcí meziročně snížily, a to o 0,1 mld. Kč.

Objemem daňových příjmů krajských samospráv v roce 2015 dosáhl výše 50,9 mld. Kč. Kraje získaly touto příjmovou položkou poprvé od roku 2008 více peněz. Vyrovnat propad daňových příjmů z roku 2009 tak krajským rozpočtům trvalo to osm let. Nejvýznamnější složkou daňových příjmů je výnos daně z přidané hodnoty.

Značný přírůstek transferů se podepsal na zvýšení podílu transferů na celkových příjmech, a to z 63 % v roce 2014 na 65 % v roce 2015. Snížila váha daňových příjmů – z 34 % na 32 %, váha nedaňových a kapitálových příjmů se nezměnila.

Bilance příjmů a výdajů krajů je patrná z tabulky 1.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů krajů (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2014 Rozpočet 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 % plnění rozp. Index 2015/2014
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 49 303,6 49 200,0 49 200,0 50 906,9 103,5 103,3
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 12 330,9 13 000,0 13 000,0 12 864,8 99,0 104,3
Daně z příjmů právnických sob 12 323,7 11 700,0 11 700,0 12 968,1 110,8 105,2
Daň z přidané hodnoty 24 619,5 24 500,0 24 500,0 25 051,2 102,2 101,8
Daně a poplatky z vybr. činností 29,5 22,8 77,3
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 4 623,9 4 200,0 4 200,0 4 969,8 118,3 107,5
III. Kapitálové příjmy 367,3 380,0 380,0 307,5 80,9 83,7
Vlastní příjmy 54 294,8 53 780,0 53 780,0 56 184,2 104,5 103,5
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 92 162,1 85 906,1 101 464,0 104 579,3 103,1 113,5
Příjmy celkem (po konsolidaci) 146 456,9 139 686,1 155 244,0 160 763,5 103,6 109,8
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 125 398,4 126 185,2 137 498,4 133 860,0 97,4 106,7
II. Kapitálové výdaje 18 489,5 15 034,8 19 279,5 27 299,2 141,6 147,6
Výdaje celkem (po konsolidaci) 143 887,9 141 220,0 156 777,9 161 159,2 102,8 112,0
Saldo příjmů a výdajů (po konsol.) 2 569,0 −1 533,9 −1 533,9 −395,7 . .

Krajské výdaje

K růstu celkových výdajů přispěl růst výdajů kapitálových o něco více než růst výdajů běžných. Dynamika kapitálových výdajů byla značná. Meziročně vzrostly o téměř polovinu (147,6 %). Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se tak z roku na rok zvýšil z 13 % na 17 %. I tak je však podíl kapitálových výdajů na celkových nižší než u obcí.

Nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových dosáhl Karlovarský kraj (19 %) a po něm kraj Vysočina (17 %). Nejméně se kapitálové výdaje na celkových podílely v Ústeckém kraji (9 %). Ještě další čtyři kraje vykázaly jejich podprůměrný podíl (12 %). Patří sem Středočeský, Jihomoravský, Pardubický a Královéhradecký kraj.

V roce 2015 vykázaly kraje nejenom dosud nejvyšší objem kapitálových výdajů a jejich nejvyšší meziroční přírůstek. S výjimkou jednoho kraje (Plzeňského) se kapitálové výdaje meziročně zvýšily ve všech krajích, avšak s velmi rozdílnou dynamikou. V Karlovarském kraji se zvedly o 110 %, v Moravskoslezském kraji o 92 % a v Královéhradeckém o 78 %. V ostatních krajích byl jejich růst mírnější.

Naprostá většina kapitálových výdajů krajů (60 %) směřovala na investiční nákupy, jejichž objem se meziročně zvýšil o 63 %. Kraje také věnovaly více prostředků na nákup akcií a majetkových podílů.

Výsledek hospodaření

Rozpočtové hospodaření krajů bylo v roce 2015 téměř vyrovnané, schodek se na příjmech podílel jen 0,2 %. V předchozím roce vykázaly krajské rozpočty přebytek, ve výši 2 % příjmů.

Pouze pět krajů vykázalo v roce 2015 přebytek rozpočtu, jeho podíl na příjmech se v jednotlivých krajích pohyboval od 3,6 % až po 0,7 %. Nejvyšší podíl přebytku na příjmech dosáhl Pardubický kraj, nejnižší pak Středočeský kraj. Přebytek měl ještě Královéhradecký a Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Podíl schodku na příjmech byl v rozmezí od 3,7 % až po 0,1 %. Nejvyšší podíl schodku na příjmech se objevil v rozpočtu Moravskoslezského kraje a téměř vyrovnaný rozpočet měl kraj Ústecký.

Snížení dluhu krajů

Dluh krajů včetně jejich příspěvkových organizací dosáhl koncem roku 2015 výše 26,4 mld. Kč. Je to o 1,2 mld. Kč, resp. o 4 % méně než v roce 2014. Naposledy se dluh krajů meziročně snížil v roce 2010. Více než 90 % dluhu tvoří bankovní úvěry, zbývající část připadá na návratné finanční výpomoci a ostatní dluhové nástroje. Dluh krajů je druhý rok po sobě nižší než objem jejich peněz na bankovních účtech (vývoj dluhu krajů viz tabulka 2).

Tab. 2. Souhrnné údaje o zadluženosti krajů ČR v letech 2004–2015 (v mld. Kč)
Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Úvěry 0,4 1,8 6,5 9,4 11,9 17,4 16,6 19,6 22,2 23,5 24,4 24,3
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 1,1 1,1 1,2 1,0 2,7 3,5 2,5 2,7 2,3 3,3 3,2 2,1
Celkem 1,5 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 19,1 22,3 24,5 26,8 27,6 26,4

V přepočtu na obyvatele kraje vykázal koncem roku 2015 nejvyšší dluh Olomoucký kraj a po něm s odstupem následují čtyři kraje, u nichž se dluh na obyvatele příliš neliší (viz graf 2). Patří sem Karlovarský, Zlínský, Pardubický a Moravskoslezský kraj, ve kterých se dluh na obyvatele pohyboval od 3979 Kč až po 3470 Kč. V této skupině krajů se dluh meziročně snížil, výjimkou je Moravskoslezský kraj. Ten patří k jediným dvěma krajům, jejichž dluh se meziročně zvýšil, a to o značnou částku. Oba kraje však ještě v roce 2014 patřily k podprůměrně zadluženým krajů z hlediska výše dluhu na obyvatele.

Graf 2. Dluh krajských samospráv v Kč na obyvatele (2015)
Graf 2. Dluh krajských samospráv v Kč na obyvatele (2015)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.

Nejnižší dluh vůbec, tedy absolutně i v přepočtu na obyvatele, má tradičně Plzeňský kraj a rok 2015 na tom nic nezměnil. Druhé místo obsadil Jihočeský kraj, který svůj dluh meziročně snížil o téměř třetinu. Na třetí příčku se dostal Královéhradecký kraj, jehož dluh se meziročně snížil o pětinu.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.