Hospodaření územních samospráv dle státního závěrečného účtu v roce 2015

27. 7. 2016 OF 3/2016 Ekonomika

Hospodaření územních rozpočtů v roce 2015 ovlivňoval především vývoj celostátního inkasa sdílených daňových příjmů a působila také skutečnost končícího období pro čerpání prostředků z fondů EU v rámci programového období 2007–2013.

V první polovině roku výrazně zaostávalo inkaso daně z přidané hodnoty, způsobené zadržením vyplacení nadměrných odpočtů DPH a legislativním snížením sazby daně. Pokles daňových příjmů byl zejména ze strany obecních samospráv negativně vnímán. Výpadek daňových příjmů však byl postupně vyrovnáván a obce i kraje za celý rok inkasovaly větší objem daňových příjmů, než předpokládal rozpočet a než získaly z daní v roce předešlém.

Ve státním rozpočtu na rok 2015 se předpokládal přebytek hospodaření územních rozpočtů ve výši 2,7 mld. Kč, výsledky v loňském roce však byly z hlediska dosaženého salda hospodaření výrazně příznivější – územní rozpočty ukončily s přebytkem ve výši 20,7 mld. Kč, což znamená dosud nejvyšší vykázané kladné saldo hospodaření. Vysoký přebytek však byl vykázán pouze na úrovni rozpočtů obcí, přičemž značnou váhu zde tvořil výsledek hlavního města Prahy, který představoval více než polovinu celkového přebytku obcí. Naopak kraje, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti ukončily hospodaření s mírnými schodky (viz tabulka).

Celkový objem příjmů (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) dosáhl 446,0 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje zvýšení o 23,8 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 96,0 %). Růst příjmů byl vykázán na všech úrovních územních rozpočtů, především však v rozpočtech krajů, kde se celkový objem příjmů zvýšil proti loňskému roku o 14,3 mld. Kč (zhruba polovina nárůstu souvisí se změnou kompetencí v oblasti financování sociálních služeb). Příjmy obcí vzrostly o 6,6 mld. Kč a příjmy DSO o 2,0 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů činil 177,1 mld. Kč, proti předchozímu roku to znamená zvýšení o 18,4 mld. Kč (plnění rozpočtu 87,3 %). Neinvestiční transfery dosáhly 127,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,2 mld. Kč. Vyšší nárůst byl vykázán i v části investičních transferů, jejichž objem dosáhl 49,6 mld. Kč, což bylo o 11,2 mld. Kč více.

Struktura hlavních zdrojů financování jednotlivých částí územních rozpočtů zůstává dlouhodobě stabilní. Hlavním zdrojem financování krajů jsou transfery ze státního rozpočtu. U obcí jsou hlavním zdrojem financování daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely ve výši 62,8 %, podíl přijatých transferů činil 24,4 %. Pokud jde o strukturu transferů poskytovaných územním rozpočtům z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, zůstává dlouhodobě nejvýznamnější kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – neinvestiční transfery z této kapitoly tvořily zhruba tři čtvrtiny (75,6 %) z celkového objemu neinvestičních transferů územních rozpočtů.

Celkové výdaje územních rozpočtů činily 425,3 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 14,4 mld. Kč více (plnění rozpočtu 92,0 %). Na růstu se podílely především běžné výdaje, které byly vyšší o 10,3 mld. Kč, kapitálové výdaje vzrostly o 4,1 mld. Kč.

Hospodaření územních rozpočtů celkem skončilo s přebytkem 20,7 mld. Kč, což představuje dosud nejvyšší vykázané kladné saldo hospodaření. Přebytek však byl tvořen výhradně výsledky obcí, které hospodařily s přebytkem 21,8 mld. Kč, přičemž z více než jedné poloviny se na něm podílel přebytek vykázaný hl. m. Prahou (12,4 mld. Kč).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech[1] rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci sledovaného roku 115,0 mld. Kč, což bylo o 7,1 mld. Kč více nežli v roce předchozím. Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech bylo vykázáno pouze na úrovni obecních rozpočtů, kde došlo k nárůstu o 8,1 mld. Kč. Na úrovni krajů a DSO bylo naopak vykázáno mírné snížení stavu finančních prostředků (krajské rozpočty o 0,9 mld. Kč, a rozpočty DSO o 0,1 mld. Kč), což do značné míry souvisí s výsledky jejich hospodaření a znamená, že část schodku byla kryta z vlastních zdrojů ušetřených v minulých letech.

Tab 1. Bilance příjmů a výdajů územ. rozpočtů k 31. 12. 2015 po konsolidaci[2] (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k 31. 12. 2015
skutečnost k 31. 12. 2014 rozpočet 2015 po všech změnách skutečnost k 31. 12. 2015 % plnění rozpočtu obce a DSO kraje RRRS
Příjmy celkem 422 234,6 464 648,6 446 025,2 96,0 287 692,3 160 763,5 21 961,1
z toho: Daňové příjmy 219 391,0 220 424,4 226 300,6 102,7 175 393,7 50 906,9 .
Nedaňové příjmy 37 499,7 34 112,8 36 794,3 107,9 31 640,4 4 969,8 657,4
Kapitálové příjmy 6 666,2 7 215,3 5 786,0 80,2 5 477,3 307,5 1,2
Přijaté transfery 158 695,1 202 896,1 177 097,3 87,3 75 171,2 104 579,3 21 302,5
Výdaje celkem 410 901,4 462 029,4 425 292,0 92,0 266 202,4 161 159,2 22 381,0
z toho: Běžné výdaje 301 784,3 316 667,4 312 100,6 98,6 180 998,8 133 860,0 1 671,8
Kapitálové výdaje 109 117,1 145 362,0 113 191,4 77,9 85 203,6 27 299,2 20 709,2
Saldo příjmů a výdajů 11 333,2 2 619,2 20 733,2 . 21 489,9 −395,7 −419,9

Poznámky

  1. Termínované vklady krátkodobé a dlouhodobé, základní běžný účet ÚSC, běžné účty fondů ÚSC.
  2. Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj. obcí a DSO, krajů a regionálních rad. Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti.