Jarní celostátní seminář tajemníků v Nymburce

30. 6. 2016 OF 3/2016 Ostatní

„Již ve 14. století Nymburk hostil sněmy a důležitá jednání zástupců šlechty i samosprávy. Věřím, že mezi zodpovědnými lidmi, kteří mají na starost chod městských a obecních úřadů po celé republice, dojde k tolik důležité výměně názorů a zkušeností, které posunou, obohatí a tím i trochu usnadní tuto nelehkou pozici a jejich prostřednictvím práci na jednotlivých úřadech.“

Těmito slovy pozval tajemníky městských a obecních úřadů do historického města na Labi na jarní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR jeho starosta Tomáš Mach.

Jarní celostátní seminář tajemníků
Jarní celostátní seminář tajemníků

Tradiční odborná vzdělávací akce, spojená s XXXI. členskou schůzí se konala v méně tradičním prostředí – Sportovním centru Nymburk. Ve sportovní přestávce mezi zápasy Evropské basketbalové ligy a soustředěními českých reprezentací a nejlepších sportovců ČR i ze zahraničí v mnoha sportech, kterými jsou kupříkladu atletika, fotbal či bojové sporty, hostil tento areál poněkud jiné reprezentanty – vedoucí úřadů územně samosprávných celků. Možná, že i toto prostředí, které se odlišuje od „standardních“ kongresových center, způsobilo, že k sobě měli účastníci poněkud blíže a atmosféra akce se nesla ve sportovním, méně formálním, za to více týmovém duchu.

Program a pozvaní hosté

Nad seminářem převzali osobní záštitu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a starosta města Nymburk Tomáš Mach. Hejtman Petera se části semináře osobně zúčastnil, pozdravil všechny posluchače a krátce shrnul aktuální situaci ve veřejné správě z pohledu hejtmana a bývalého starosty Nymburka. Starostu hostitelského města zastoupil místostarosta Pavel Fojtík, vedoucí úřadů osobně slovem i odbornými příspěvky podpořili i náměstci ministra vnitra Jana Vildumetzová a Josef Postránecký, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, státní tajemník Ministerstva zemědělství Jiří Bakalík, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek, a další více než desítka osobností veřejné správy.

Odborný program semináře sestavila výkonná rada sdružení ve spolupráci s předsednictvem a na základě návrhů z členských schůzí, krajských sekcí i od jednotlivých členů sdružení. Z velkého spektra navrhovaných témat byly vybrány ty nejaktuálnější, jež měly potenciál zaujmout co nejširší auditorium.

Co nového na „vnitru“?

Odbornou část semináře se železnou pravidelností otevřely aktuální informace zástupců ministerstva vnitra. Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Jana Vildumetzová předala účastníkům pozdravy od ministra Milana Chovance, informovala o novelách zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, které nabydou účinnosti od 1. července tohoto roku. Novely řeší přístup samospráv k údajům v registru a evidence obyvatel pro výkon samosprávy, umožňují reálné zapojení měst a obcí do dražeb při získávání nemovitostí převodem kompetencí na radu obce, změnu v odměňování členů zastupitelstev – sjednocení pravidel pro všechny ÚSC. J. Vildumetzová také krátce přiblížila chystaný návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím, a rovněž připravované dílčí změny ve financování přenesené působnosti – navýšení příspěvku na výkon státní správy městům a obcím od roku 2017 každoročně 5 %, samostatný příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví s celkovou alokací 350 mil. Kč od příštího roku. Ministerstvo vnitra rovněž řeší problematiku legislativního i technického zrychlení agendy občanských průkazů a cestovních dokladů.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký seznámil posluchače s postupem implementace systému státní služby, v němž se připravují změny v oblasti většího vyvážení kompetencí, katalogizace jednotlivých činností i objektivního odměňování. Tyto změny budou mít určitě dopad i na další složky veřejné správy, tedy i na územně samosprávné celky. Řeší se problematika prostupnosti zákona o státní službě a zákona o úředníci ÚSC včetně vzájemné uznatelnosti kvalifikace a odborné způsobilosti.

S výstupy analýzy stávajícího stavu v oblasti veřejného opatrovnictví a návrhem na jeho financování seznámil ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy David Sláma. Ten rovněž představil čtyři varianty možného budoucího administrativního členění státu.

Roman Vrba a Martin Kraus z odboru eGovernmentu MV v samostatném bloku představili Registr smluv, jeho právní rámec, přípravu informačního systému registru a zodpověděli četné dotazy na praktickou aplikaci zákona a IT řešení v podmínkách měst a obcí, resp. ORP, kterých se zákon týká. Posluchačům přiblížili i další projekty, úkoly a cíle v oblasti elektronizace veřejné správy.

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení Sekce evropských programů Zdeněk Semorád přednesl pozdrav od ministryně Karly Šlechtové a seznámil účastníky principy nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a změnového zákona č. 135/2016 Sb., které vstoupí v účinnost dne 1. října 2016.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v samostatném bloku seminářů podrobně představil Vlastimil Fidler, ředitel odbor práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Mezi jeho hlavní principy patří očekávané zjednodušení administrativy, transparentnost, flexibilita a silná metodická podpora, aby nedocházelo ke zbytečným sporům a protahování lhůt při zadávání. Kvalita zakázky by měla být zohledněna mnohem více než doposud, neboť nejlevnější neznamená vždy nejlepší. K zákonu byla vydána aktuální publikace Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Náměstek ministryně Z. Semorád dále informoval o novelizaci zákona o pohřebnictví, velmi diskutované novelizaci stavebního zákona a dotačních mechanismech, řízených MMR. V letošním roce bylo vybráno k podpoře z národních zdrojů na regionální rozvoj 750 projektů (třetina z podaných žádostí), bytové politiky (112 projektů) a projekty ORP na územně plánovací dokumentaci. Z evropských programů je masivně podpořen například IROP, kde je 30 % prostředků z celkových 125 mld. Kč určeno na integrované nástroje, kde města, obce a MAS hrají hlavní roli v rozvoji území. Z IROP by měla jít i podpora sociálního bydlení, kterou MMR koordinuje se Svazem měst a obcí ČR.

Aktuální výzvy z IROP – výzva č. 26. „eGovernment I.“ a č. 28. „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ velmi podrobně přestavil Aleš Pekárek z odboru řízení operačních programů MMR. Seznámil s podrobnostmi obou výzev, jejich návazností na již realizované projekty, návazností na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a vyvrátil některé názory, že z uvedených výzev nelze čerpat na efektivní projekty měst a obcí. Žádosti v rámci výzvy č. 26 lze podávat od 31. 3. 2016 do 29. 12. 2017, žádosti v rámci výzvy č. 28 od 4. 5. 2016 do 27. 12. 2017. Hodnocení v obou výzvách bude probíhat průběžně, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, což je částka často kritizována a připomínkována ze strany menších měst a obcí, resp. menších projektů.

Evidence přestupků a evidence přestupků

Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů ČR, prezentovala problematiku evidence přestupků. Národní evidence přestupků je zavedena novelou přestupkového zákona a zákona o rejstříku trestů z loňského roku (zákon č. 204/2015 Sb.) jako evidence osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním vymezeného typu přestupků. Data budou vedeny v Informačním systému evidence přestupků (ISEP), kam je bude vkládat (zapisovat) správní orgán, který o přestupku rozhodl v posledním stupni řízení.

Pokud pokutu v blokovém řízení uloží obecní policie, bude údaje do evidence přestupků vkládat obecní úřad, v případě hlavního města Prahy a ve statutárních městech provede zápis sama Městská policie. Pokud pokutu v blokovém řízení uloží Policie ČR, provede zápis sama.

Údaje se budou do ISEP vkládat elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu – v prostředí CzechPoint Office nebo webové služby. Jednotlivé agendové (přestupkové) informační systémy by měly mít zpracováno propojení z AIS přímo do ISEP. Z evidence je naopak možné získat opis (oprávněné orgány), případně v zákonných případech vyřadit údaje z evidence. Informace o aktuálním stavu ISEP a definice webové služby pro evidenci přestupků jsou zveřejněny na webu i facebookových stránkách rejstříku trestů.

Trestné činy v činnosti úřadu

S trestním řízením a popisem přípravného řízení přijel vedoucí úřadů seznámit Vladan Hakl u odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Posluchače krátce provedl problematikou trestního práva, definicemi trestných činů, zavinění, stádii činů a zejména se samotným popisem a zásadami přípravného trestního řízení. Stádia a průběh trestního řízení a zejména konkrétní případy z aktuální judikatury zaujaly posluchače natolik, že všichni, kdo se tohoto semináře zúčastnili, vydrželi poslouchat lektora až do úplného konce příspěvku, který završil program celé odborné konference.

Členská schůze STMOÚ ČR

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Tradiční součástí vzdělávacího semináře bylo zasedání členské schůze Sdružení tajemníků, na které členové sdružení zhodnotili činnost a hospodaření STMOÚ ČR za rok 2015. Na členské schůzi proběhla rovněž volba členů dozorčí rady sdružení na následující pětileté funkční období. Své funkce obhájili dosavadní členové dozorčí rady – Vladimír Nožka, Marcela Česáková a Alena Skácelová. Členská schůze také udělila titul čestného člena sdružení, který obdržel Jiří Strniště, bývalý tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová a do roku 2013 předseda krajského sdružení tajemníků Moravskoslezského kraje, který byl v této funkci nejdéle ze všech krajských předsedů v historii sdružení.

Seminář byl realizován i s přispěním Středočeského kraje. Na realizaci semináře spolupracovalo a jako partneři se zúčastnilo třicet obchodních partnerů, v čele s generálním partnerem Českou spořitelnou, a. s., a hlavními partnery, společnostmi VITA SW, s. r. o., a ICZ, a. s.

Mimo odborný program měli účastníci možnost seznámit se s historickým městem na Labi, jeho historií i současností na komentovaných procházkách městem a využít bohatou nabídku sportovního vyžití v samotném sportovním centru. Poprvé se uskutečnila i společná pohybová aktivita členů sdružení – turnaj krajských sekcí v pétanque.

Celou akce trefně zhodnotil předseda sdružení Jaromír Zajíček: „Hostitelé věnovali naší akci mimořádnou péči; měli jsme příležitost si navzájem vyměnit zkušenosti, postěžovat si na nedostatky v legislativě, pochlubit se úspěchy v zaměstnání a dozvědět se něco nového a užitečného pro naši další práci. V tomto směru seminář naplnil beze zbytku svůj účel a těm, kteří se akce zúčastnili, jistě zůstane v mysli vzpomínka nejen na odborné informace, ale též na dvoudenní pobyt v krásném koutě v srdci Polabské nížiny.“

Semináře se zúčastnilo 170 tajemnic a tajemníků úřadů z celé České republiky, ale i další odborníci z měst a obcí. Všechny dokumenty a prezentace ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR