Cestovní ruch, veřejné zakázky a nové výzvy

28. 6. 2016 OF 3/2016 Ostatní

V květnu navštívila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová Čínu a vedla důležitá jednání, která povedou k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Ve sbírce zákonů byl zveřejněn nový zákon o zadávání veřejných zakázek a byly vyhlášeny nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Ministerstvo pro místní rozvoj

České dny v Pekingu pomohou turistice

Propagace českých a moravských regionů byla hlavním cílem tzv. „Českých dnů,“ které se za účasti ministryně pro místní rozvoj uskutečnily v rámci veletrhu cestovního ruchu v Pekingu. Veletrh se letos koná už po třinácté, své služby na něm nabízí skoro tisíc vystavovatelů. Loni se zde prezentovalo 81 zemí. „Česká republika se na takto významné akci prezentuje opravdu skvěle. Chci poděkovat organizátorům. Naše země se stává cestovním rájem pro čínské turisty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Během návštěvy jednala ministryně Šlechtová s řadou partnerů zejména o zvýšení počtu bonitních čínských turistů, kteří navštíví Českou republiku. Loni navštívilo naši zemi téměř 300 tisíc Číňanů, jen během prvního čtvrtletí roku 2016 stoupl meziročně jejich počet o 32 procent. Každý z těchto turistů utratí v ČR průměrně 20 tisíc korun. Ministryně proto jedná i s místními vládami oblastí, z nichž až dosud mnoho turistů do ČR nejezdí. Byl to například Tianjin, kde se na podporu cestovního ruchu odehrál open air festival Czech Beer and Tourism Festival spoluorganizovany CzechTourismem a Velvyslanectvím ČR v Pekingu.

Setkání ministryně s vice-guvernérem provincie Che-nan Čao Ťien-cchaj (Zhao Jiancai)
Setkání ministryně s vice-guvernérem provincie Che-nan Čao Ťien-cchaj (Zhao Jiancai)

Čínské turisty láká bezpečnost naší země v dnešní neklidné době. Bezpečnost je pro asijské turisty klíčovým faktorem při výběru destinace, důležitějším než cenová dostupnost nebo atraktivita navštíveného místa. Bezpečnost je zásadní také pro turisty zejména z Indie, Jižní Koreje, Japonska nebo Číny. Právě Číňané jsou toho ve vztahu k ČR důkazem. Počet příchozích turistů z Číny v roce 2015 se zvýšil o 37 % oproti roku 2014. Čínu tak klade na osmé místo mezi zdrojové země turistiky v České republice. ČR patří mezi 10 TOP nejbezpečnějších zemí světa. Ministryně tak mj. argumentovala na konferenci First World Conference on Tourism for Development, na kterou v Pekingu přijalo pozvání 107 zemí světa. „Smyslem celé této konference je především představení cestovního ruchu jako nástroje pro posilování vzájemného porozumění mezi lidmi z různých zemí, jazyků, kultur a náboženství,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj, která se osobně zúčastnila panelové diskuse za účasti významných osobností z oblasti cestovního ruchu.

Ministryně Šlechtová se osobně zúčastnila panelové diskuse Tourism for Peace and Development, která přivítala významné osobnosti z oblasti cestovního ruchu
Ministryně Šlechtová se osobně zúčastnila panelové diskuse Tourism for Peace and Development, která přivítala významné osobnosti z oblasti cestovního ruchu

Turisté z Číny pomohou nejen Praze. Kromě Prahy se zaměří v příštích letech i na návštěvy měst a regionů České republiky. Číňanům, kteří patří mezi nejvíce utrácející turisty, nabídla ministryně Šlechtová speciální programy zaměřené na výrobu piva nebo vína, lázeňství nebo mimopražské památky. „Číňané jsou kromě našich bezprostředních sousedů na pátém místě v pořadí nejčastějších turistů v ČR,“ říká ministryně. „ Turisté se u nás bohužel v průměru zdrží jen tři dny. Naším cílem proto je jejich pobyt prodloužit a přinést peníze, které jsou s jejich pobytem spojeny, i do českých a moravských regionů,“ dodává Karla Šlechtová. Kromě speciálních programů v českých regionech se plánuje podpořit čínskou příjezdovou turistiku i brožurami v tradiční čínštině, specializovanými Wi-Fi sítěmi a certifikací čínských průvodců.

IROP vyhlašuje nové výzvy

Celkem 1,5 miliardy korun pro střední odborné školy. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

Jak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“, tak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. Všechny projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP).

Příjemci podpory mohou být školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a jejich organizace, obce a jejich organizace, nestátní neziskové organizace, církve a další. Pro žadatele je připraveno 393 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. U výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) je to 917 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat již od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016.

Druhá výzva na podporu komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014–2020 ve venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Žádosti lze podávat do 29. července 2016. „Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje nám umožňuje lépe reagovat na potřeby zejména venkovských regionů. Nově otevřená výzva je vstřícným krokem vůči místním akčním skupinám, které nestihly předložit žádost v první výzvě, nebo jim nebyla žádost schválena,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je splnění standardů místních akčních skupin (MAS) definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin a vydání patřičného osvědčení ze strany Ministerstva zemědělství. Proces standardizace MAS již byl ukončen, probíhal v období od 24. listopadu 2014 do 31. ledna 2016.

Místní akční skupiny mohou žádat o podporu integrovaných strategií širšího zaměření, financovatelných z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na základě schválených strategií bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství).

Zákon o realitním zprostředkování

Mnoho nových zákonů se setkává s nedůvěrou nebo odporem veřejnosti, která docela právem poukazuje na složitost a „přeregulovanost“ zákonných pravidel. V současnosti se pracuje na Zákonu o realitním zprostředkování, který by v tomto ohledu měl být určitou výjimkou.

„Před zpracováním věcného záměru zákona jsme prostřednictvím dotazníků oslovili širokou laickou i odbornou veřejnost. Získali jsme celkem 2284 odpovědí a 81 % zákazníků si myslí, že je třeba zvláštním zákonem nastavit pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů. Proto jsem přesvědčena, že zákon získá podporu veřejnosti,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Důvodem zahájení prací na zákonu byly především stále se opakující problémy s činností realitních zprostředkovatelů, často z důvodu jejich nízké odbornosti. To společně s chybějícími pravidly pro tuto činnost významně přispívá k rostoucímu počtu poškozených klientů. Připravovaný zákon má sloužit především jako ochrana spotřebitele.

O titul Vesnice roku se uchází 251 obcí

Vesnice roku

Celkem 251 obcí z celé České republiky se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. V následujících dvou měsících proběhne hodnocení jednotlivých krajských kol. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi. V sousedním Pardubickém kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 10. Nejmenší soutěžící obcí jsou Bujesily z Plzeňského kraje, které mají 60 obyvatel. Největší soutěžící obcí jsou Ratíškovice z Jihomoravského kraje, které mají 4040 obyvatel. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2016 bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 29. dubna publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabyde 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní normu, která dává zejména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže),
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení,
  • flexibilita podlimitního režimu,
  • odstranění zbytečné administrativy,
  • posílení odpovědnosti zadavatele,
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu,
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů,
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací),
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování,
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS.

Dotace na demolici v Chánově

Chánov je opravdu vybydlený a demolice je nutná
Chánov je opravdu vybydlený a demolice je nutná

Podprogram Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Demolice v sociálně vyloučených lokalitách přispěje k rozvoji měst a obcí. Ministryně Karla Šlechtová se jela osobně podívat na sídliště Chanov nedaleko města Most, které momentálně připravuje žádost o podporu z tohoto programu.

„Dotace by mohla pomoci městu Most při demolici vybydleného a chátrajícího bloku, který ohrožuje bezpečnost obyvatel. Seznámila jsem se se smysluplným projektem, který je zaměřen na revitalizaci místa a využití prostoru k dalším účelům,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu Podpora revitalizace území, jehož vznik reaguje na výrazné zvyšování počtu sociálně vyloučených lokalit zejména v Karlovském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Sídliště Chanov ležící nedaleko Mostu v Ústeckém kraji je známé především jako romské ghetto, kde většina tamních obyvatel žije v chátrajících a zdevastovaných panelových domech.