K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nové možnosti rozvojové spolupráce v návaznosti na integrované nástroje

Datum: 23. 3. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Dotace

V programovém období Evropské unie 2014–2020 dochází k posílení tzv. územní dimenze, tj. územního zacílení podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Součástí územní dimenze je uplatnění integrovaných nástrojů.

Ing. Zdeněk Šilhan
Ing. Zdeněk Šilhan
Ing. Jan Binek, Ph.D.
Ing. Jan Binek, Ph.D.

Česká republika má pro programové období EU 2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

Komunitně vedený místní rozvoj a Integrované územní investice vychází přímo z Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních evropských strukturálních a investičních fondů. Integrované plány rozvoje území jsou českým specifikem.

Všechny uvedené integrované nástroje jsou zakotveny v Dohodě o partnerství pro programové období 2014–2020 uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií. Vlastní způsob uplatnění nástrojů je rozpracován v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (tzv. MPIN), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014. Aktuální 2. verze MPIN byla schválena v listopadu 2015.

Nositelé jednotlivých integrovaných nástrojů (určená města v případě ITI a IPRÚ a místní akční skupiny v případě CLLD) v průběhu let 2014–2015 zpracovávali strategie pro uplatnění těchto nástrojů. V současné době se rozbíhá hodnocení těchto strategií (kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí externí hodnotitelé MMR, věcné hodnocení pak řídící orgány příslušných operačních programů).

Oživení spolupráce v území

Integrované nástroje jsou šancí nejen pro lepší zacílení podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – primárně jde o nástroje pro přímé financování rozvoje, ale díky propracovanosti s nimi spojených strategií a struktur jsou i impulzem pro oživení další spolupráce v území. Klíčové postupy pro širší využití integrovaných nástrojů při spolupráci obcí byly zformulovány v certifikované metodice s názvem „Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit a projektů obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce“ (osvědčení MMR č. 009/2015), která je výstupem výzkumného projektu TD020018 „Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným přístupům EU“. V následujícím textu jsou přiblíženy nové navazující dokumenty a nástroje.

Plán rozvoje aglomerace

V případě Integrovaných územních investic a do značné míry také u Integrovaných plánů rozvoje území je velkým tématem vytvoření funkční metropolitní oblasti (aglomerace), tj. institucionalizace spolupráce obcí (např. vytvoření svazku obcí, či využití nějaké volnější platformy). Návazně na to vyvstává potřeba koordinace a spolupráce při realizaci témat pro území důležitých, ale nepodporovaných přes nástroje ITI/IPRÚ.

Nástroje navazující na strategii ITI/IPRÚ
Nástroje navazující na strategii ITI/IPRÚ

Vytvoření nástrojů ITI a IPRÚ bylo impulzem pro vymezení území aglomerace, pro něž byla zpracována strategie ITI/IPRÚ. Celý proces byl podřízen potřebám těchto nástrojů a připravovaný rozvoj aglomerací se koncentroval na témata, u nichž se předpokládalo financování pomocí ITI/IPRÚ. Integrovaná strategie ITI/IPRÚ je (na rozdíl od strategie Komunitě vedeného místního rozvoje – CLLD) dle metodiky MPIN pojímána výhradně jako nástroj pro uplatnění územní dimenze. Ve strategické části tak mohou sice aglomerace zařadit různá témata, nicméně financování a projektové řešení prostřednictvím nástrojů ITI/IPRÚ je umožněno pouze pro vybraná témata (zejména doprava, školství, sociální oblast, částečně životní prostředí).

Mají-li však být dlouhodobě rozvíjena urbanizovaná území (aglomerace), je nezbytné vnímat jejich rozvoj komplexně a různě kombinovat dostupné rozvojové nástroje. Ukazuje se potřeba identifikovat a navrhovat projekty ve všech rozvojových oblastech a koordinovat různé způsoby financování projektů a plánovat návazné aktivity (projekty z území aglomerací žádající o podporu z evropských fondů mini ITI/IPRÚ i projekty nepodporovatelné z ESIF). Obsah témat podporovaných přes ITI a IPRÚ se navíc může vyvíjet. Tento problém může vyřešit vytvoření Plánu rozvoje aglomerace v návaznosti na strategii ITI/IPRÚ). Na strategie ITI/IPRÚ mohou dále navazovat i různé tematické koncepce pro aglomeraci.

Charakter dokumentu

Při vytváření plánu rozvoje aglomerace je důležité vnímat specifický charakter dokumentu:

  • Jde o prakticky orientovaný dokument. Proto obsahuje to, co má konkrétní význam pro rozvoj aglomerace a pro činnost aktérů.
  • Jde o dokument reálné spolupráce, tj. předpokládá zájem aktérů o spolupráci a seskupuje různé skupiny aktérů/obcí a různá témata řešená těmito skupinami. Nejde tedy o dokument komplexní, ani o dokument pracující jednotně s územím aglomerace.
  • Jde o využití platformy ITI/IPRÚ jako rámce pro koordinaci rozvoje dílčích částí území. Město a prstenec obcí okolo vytváří jeden funkční celek (aglomeraci). Problémy různých výsečí (města a skupiny obcí) se liší, což při plánování řešení musí být reflektováno.

Aktuálně půjde spíše o koncepci navazující (zejména na analytickou část strategie ITI/IPRÚ) a doplňující (strategickou část strategie ITI/IPRÚ). Pravděpodobnou variantou do budoucna může být komplexně pojatá koncepce rozvoje aglomerace, z níž jsou ve strategii ITI/IPRÚ (pokud budou tyto nástroje existovat i v příštím programovém období, nebo jejich nějaká obdoba) naopak řešeny pouze části financovatelné pomocí nástroje ITI/IPRÚ.

Akční plán strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro vlastní zdroje

Komunitně vedený místní rozvoj je nástroj, který se bude dotýkat většiny obcí v ČR. V rámci nových integrovaných nástrojů jde o nástroj nejkomplexnější, který řeší i témata přímo nepodporovatelná z fondů ESI. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) lze využít jako východisko pro tvorbu akčního plánu pro vlastní zdroje z území MAS a plánu společných aktivit svazku obcí ve vazbě na SCLLD.

Akční plán pro vlastní zdroje je volitelnou části SCLLD, resp. plánem na SCLLD volně navazujícím. Byl zmiňován pouze v Manuálu SCLLD, nicméně jde o dokument s velkým potenciálem. Zatímco opatření/podopatření financovaná přes CLLD mají poměrně přesně vymezený obsah i procesy s nimi spojené, tak opatření v akčním plánu pro vlastní zdroje jsou velkou výzvou pro spolupráci všech aktérů v území MAS a pro koordinaci rozvojových aktivit.

Klíčovým úkolem plánu společných aktivit je rozdělení rolí a odpovědností mezi jednotlivé aktéry dle oblastí jejich kompetencí a zájmů:

  • Obce – místní komunikace, bezpečnost dopravy, technická infrastruktura, školství, sociální péče, podpora bydlení, podpora podnikání, podpora cestovního ruchu, brownfields, opatření pro předcházení přírodních katastrof, opatření pro řešení krizových situací („hardware“ rozvoje území).
  • Svazky obcí – obdobná témata jako obce, ale s meziobecním přesahem („hardware“ rozvoje území).
  • Podnikatelé – rozvoj vlastního podnikání, inovace, nákup technologií, zkvalitnění výrobků a služeb, sociální podnikání, cestovní ruch.
  • Neziskové organizace – sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání, sociální podnikání.
  • MAS – podpora budování různých partnerství, animace rozvoje, realizace projektů spolupráce, vzdělávání apod. („software“ rozvoje území).

V návaznosti na rozdělení oblastí zájmů lze vytvářet různé kombinace partnerství tak, aby se projekty vzájemně doplňovaly/podporovaly.

Akční plán napomůže zlepšení koordinace a návazností rozvojových aktivit různých realizátorů.

Plán společných aktivit svazku obcí ve vazbě na SCLLD

Plán společných aktivit je minimalistickou verzí rozvojové koncepce svazku obcí. Za situace, kdy je pro území svazků zpracována detailní analýza v rámci SCLLD, není nezbytné je znovu celé analyzovat. Klíčové je domluvit se na obsahu spolupráce.

Podmínkou pro fungování spolupráce obcí je shoda obcí na cílech, obsahu a intenzitě spolupráce. Důležité pro návaznost na SCLLD je, aby větší část území svazku obcí spadala do území jedné MAS.

Z cílů a opatření ve strategické části SCLLD lze vybírat témata v kompetenci obcí a u těchto témat hledat styčné plochy mezi jednotlivými obcemi. U vhodných opatření podporovaných v rámci CLLD (s vazbou na kompetence obcí) může být u výběrových kritérií zdůrazněna spolupráce obcí, nadobecní dopady apod.

Vztah plánu společných aktivit svazku obcí a akčního plánu pro vlastní zdroje z území MAS
Vztah plánu společných aktivit svazku obcí a akčního plánu pro vlastní zdroje z území MAS

Animační aktivity MAS se mohou zaměřovat i na iniciaci společných projektů a společných činností obcí.

Jádrem plánu společných aktivit je stanovení konkrétních projektů/činností (vybudování cyklostezky z A do B, tvorba turistických produktů a jejich propagace, založení společného sociálního podniku, zaměstnání odborníka na veřejné zakázky a na přípravu projektů apod.) včetně stanovení subjektů zodpovědných za jejich realizaci.

Z pohledu MAS lze vnímat plán společných aktivit svazku obcí jako určité rozpracování akčního plánu pro vlastní zdroje z území MAS. Vztah mezi těmito dokumenty vyjadřuje následující schéma.

Článek byl zpracován v rámci výzkumného projektu TD020018 „Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným přístupům EU“ řešeného s finanční podporou TA ČR“.

Ing. Jan Binek, Ph.D., Ing. Zdeněk Šilhan, GaREP, spol. s r. o.

TOPlist
TOPlist