K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Stanislav Kadečka je právníkem roku v kategorii správní právo

Datum: 21. 3. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Ostatní

Prestižní ocenění „Právník roku v oboru správní právo“ letos získal JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., partner a advokát KVB advokátní kanceláře s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Dr. Kadečka se svým týmem pro náš časopis pravidelně připravuje čtenáři oblíbené, čtivé a užitečné odborné články k právu územních samospráv.

Prestižní ocenění Právník roku získal v oboru správní právo JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Prestižní ocenění Právník roku získal v oboru správní právo JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Proto s ním dnes přinášíme rozhovor. 11. ročník celojustiční soutěže Právník roku byl odstartován již v květnu 2015. Až do konce října 2015 měla odborná veřejnost možnost nominovat kandidáta na ocenění cenou sv. Yva[1] v jednotlivých vyhlášených kategoriích. O vítězích rozhodovala osmičlenná odborná porota v čele s předsedou České advokátní komory. Slavnostní vyhlášení pak proběhlo (pod záštitou předsedy vlády a ministra spravedlnosti) v pátek dne 29. 1. 2016 ve večerních hodinách v Laser Show Hall brněnského Bobycentra.

Nejprve mi dovolte Vám pogratulovat k Vašemu mimořádnému ocenění. Co tomu říkáte?
Předně děkuji. Vnímám je jako vskutku důležité (a přiznávám, že též velmi potěšující) ocenění celých dosavadních 16 let mé – snad poctivé a odpovědné, rozhodně však nelehké, často přímo úmorné – kontinuální souběžné práce na poli teorie i praxe správního práva a veřejné správy a snad i sdělení, že ony roky věnované zmíněné práci měly smysl. Připomínám si přitom v této souvislosti pokorně, že smyslem soutěže je „vyzvednout z bezejmenné masy tisíců právníků“ ty, kterým se snad podařilo „státi se dobrým právníkem“, a přemýšlím, jestli a jak se mi této mety skutečně dosahovat daří.
Proč jste si vybral jako hlavní oblast působení právě správní právo?
K zájmu o správní právo a veřejnou správu mě přivedl již během mých magisterských studií, tedy před téměř 20 lety, prof. Petr Průcha a nadmíru vstřícný a přátelský tým jeho katedry na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. A jsem dodnes přesvědčen, že málokteré právní odvětví je tak barvité, dynamické a determinující život dnešního člověka. Možná si to málokdo uvědomuje, ale správní právo není jakýmsi technickým odvětvím o nudných byrokratických postupech, nýbrž daleko spíše, více či méně citlivou, regulací onoho nerovného vztahu veřejné moci a jednotlivce, odvětvím, jež musí každodenně, tu více, tu méně úspěšně, vyvažovat konflikt mezi soukromými a veřejnými zájmy v soudobé společnosti.
Je o Vás známo, že se věnujete nejen advokátní praxi, ale po mnoho let i právní vědě a výchově nové právnické generace. Jak na Vás tyto dvě profese, advokát a pedagog, působí? Ovlivňují se navzájem?
Prolínání advokátní praxe a akademického života se vepsalo do mého profesního působení již na samém jeho počátku, kdy jsem začal souběžně působit jako advokátní koncipient v Hradci Králové a interní doktorand v Brně. A jsem přesvědčen, že stejně jako mé akademické poznání jde významně ku prospěchu nejen klientům naší advokátní kanceláře, ale snad i české legislativě a veřejné správě, jsou naopak mé reálné zkušenosti z praxe advokátní, správní i legislativní neocenitelnou základnou pro veškerou mou vědeckou i pedagogickou činnost (ať je směřována ke studentům magisterským, či doktorským, ale vlastně i k mým advokátním koncipientům, či úředníkům naší veřejné správy). Navíc mě prostě baví vzdělávat a vychovávat mladou generaci, v níž vidím naši budoucnost, naši naději, a snad právě tak nejvíce přispívat k tomu, aby tu pojem právní stát nebyl jen prázdnou floskulí (což je rizikem reálným a permanentním).
Stanislav Kadečka a Lukáš Váňa vedou společně KVB advokátní kancelář s.r.o.
Stanislav Kadečka a Lukáš Váňa vedou společně KVB advokátní kancelář s.r.o.
Vaše advokátní kancelář nedávno získala titul „Regionální právnická firma roku“. V čem spatřujete jádro tohoto úspěchu?
Je to skutečná a zároveň ojedinělá specializace na správní právo a veřejnou správu. S maximální pečlivostí odpovědně pracujeme na složitých a jedinečných kauzách, které vyžadují náročný výklad práva, obsáhlou znalost konkrétní judikatury i širších souvislostí, aplikaci úprav z několika právních odvětví… Druhou větví naší specializace je pak poskytování úplného právního servisu pro obce a města. V tomto ohledu jsme skutečně „regionální,“ tedy působíme ve všech regionech České republiky. Dále je třeba zmínit i špičkový tým vzdělaných, zkušených a pracovitých expertů, kteří tvoří naši advokátní kancelář.
Jak si nové kolegy, případně absolventy, vybíráte? Co je pro personální politiku Vaší firmy nejdůležitější?
Tak jako v mnoha jiných oborech i v advokacii platí, že nejdůležitější jsou lidé, s nimiž spolupracujete. Proto dlouhodobě věnujeme výběru členů našeho týmu (ať již jde o zkušené právníky, nebo nadějné absolventy) mimořádnou pozornost a v zásadě kontinuálně hledáme chytré a vzdělané právníky, kteří chtějí odpovědně a pečlivě pracovat pro naše klienty.
Co nabízíte zástupcům obcí, kteří jsou především našimi čtenáři?
Komplexní a kvalifikovaný právní servis šitý na míru právě územní samosprávě. Města a obce u nás naleznou právní poradenství ve všech otázkách, které řeší. To znamená právní poradenství jak při výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti. Snažíme se přitom odpovědně nalézat pro obce ty nejlepší nástroje k řešení jejich problémů. Naše služby nejsou tedy jen o právu, jde o poradenství v širším slova smyslu, přičemž důraz klademe na prvotřídní kvalitu těchto našich služeb.
S jakými problémy se dle vašich zkušeností obce nejčastěji potýkají?
Mám-li být opravdu stručný, jedná se zejména o problematiku právního jednání obce při nakládání s jejím majetkem, kdy nedodržení postupu dle zákona o obcích může ve svém důsledku způsobit obci i po letech výrazné problémy spojené mimo jiné i s hrozbou náhrady škody, a to s ohledem na potenciální neplatnost takového právního jednání. Ať již tato neplatnost plyne z toho, že právní jednání obce schválil nepříslušný orgán obce, nebo že nedošlo k řádnému zveřejnění záměru tam, kde to zákon vyžaduje. Takové skutečnosti přitom vyjdou mnohdy najevo až po letech (např. s novým vedením obce), přičemž náprava bývá o to náročnější, čím později se problém začne řešit.
A jaké chyby se v rámci vedení obcí opakují, jde-li to říci, obecně?
Vyjdu-li z mé předchozí odpovědi, obce se nejčastěji dopouští chyb v právních jednáních, s nimiž zákon o obcích spojuje povinnost zveřejnit záměr (tj. prodej, směna, darování, pronájem a výpůjčka). Obce občas považují záměr za formalitu, s níž si nemusí dělat starosti, avšak nesprávně (rozporně) formulovaný obsah záměru, nezveřejnění záměru na fyzické a zároveň elektronické úřední desce, nebo též zveřejnění záměru po dobu kratší, než je celých 15 dnů, zákon o obcích spojuje s tzv. absolutní neplatností. Absolutní neplatnost se nezhojí časem, jak se obce občas mylně domnívají, a proto i zdánlivě bezproblémový právní vztah obce a jiného subjektu, může mít fatální následky.
Jste mj. členem Legislativní rady vlády České republiky. Jak náročné to je?
Věnujete-li se práci v Legislativní radě vlády poctivě, o což se maximálně snažím, je to vskutku velké břímě. Legislativní rada vlády se schází k celodenním jednáním minimálně dvakrát do měsíce a těmto jednáním musí předcházet pečlivá příprava (nemluvě již o práci, jež je spjata s přípravou tzv. zpravodajských zpráv). Věřím ovšem zároveň, že je to mimořádně odpovědná práce, která má svůj nepopiratelný smysl a význam pro celou Českou republiku, a proto stojí za ono obětování vlastního času a pohodlí. Navíc si velmi vážím obohacujících a inspirujících debat, které v rámci Legislativní rady vlády vedeme se vskutku excelentními představiteli všech odvětví českého práva.
Chystají se nyní nějaké změny, které by mohly přímo ovlivnit chod obcí?
V legislativním procesu se aktuálně nachází např. novela zákona o obcích, která má za cíl, mimo zpřesnění některých pojmů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, přinést zcela nový systém odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev obcí, a to s cílem sjednotit principy odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy. Nová koncepce odměňování má zároveň usnadnit výpočty odměn zejména v malých obcích, kde v současné době vznikaly problémy. Opomenout nemohu ani zcela nový zákon o veřejných zakázkách, který přinese výrazné změny v procesu zadávání veřejných zakázek.
Zmíněným oceněním jste se jednoznačně zařadil mezi ty opravdu nejlepší české právníky. Co sám v současnosti považujete za své největší profesní úspěchy?
Já to vnímám spíše tak, že v posledních letech se na mne skutečně valí stále více a více práce a odpovědnosti. Jsem ale zároveň rád, že se nám daří úspěšně realizovat a rozvíjet ojedinělý projekt advokátní kanceláře specializované na správní právo a územní samosprávu, stejně jako mne upřímně těší zájem studentů o mé přednášky, semináře a rady (a to třeba i dlouho po té, co již sami absolvují svá právnická studia) a jejich kladné reakce na ně. Velmi si, mezi mnohým jiným, vážím i toho, že mohu jako právník napomáhat České republice v rámci již zmíněné Legislativní rady vlády a reprezentovat svou vlast i na mezinárodním poli (nejnověji jako řádný člen Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy působící v rámci Rady Evropy).
Vítězstvím v soutěži jste se zařadil po bok takovým osobnostem, jako jsou například Michal Mazanec, Josef Baxa, prof. Dušan Hendrych, Josef Vedral a prof. Petr Průcha. Jakých dalších mezníků ve své kariéře byste chtěl dosáhnout?
Ano, je to tak a je to pro mne velkou poctou a závazkem. Snad i proto nemíří mé plány do budoucna do nějakých závratných výšek, ale co bych skutečně chtěl, je profesionálně, poctivě a odpovědně zvládat v následujících letech všechny důležité úkoly, jež plynou z onoho nesnadného, avšak nesporně přínosného propojení mé právní praxe a akademické dráhy.

Děkujeme za rozhovor.

Poznámky

  1. Yvo Hélory žil ve 13. století v Bretani, je patronem soudců, advokátů, notářů, farářů, soustružníků, chudých, opuštěných dětí, sirotků a také Bretaně.Vystudoval teologii a práva v Paříži a stal se advokátem chudých.
TOPlist
TOPlist