K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Jak soutěžit dodavatele v OPŽP 2014–2020?

Datum: 8. 3. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Životní prostředí

Zeleň v ulicích, fungující čistírny odpadních vod nebo energeticky efektivní budovy. Téma životního prostředí je čím dál víc in na celostátní i obecní úrovni. Odpovídá tomu i nastavení Operačního programu Životní prostřední (OPŽP) s rozpočtem přesahujícím 70 mld. korun.

Eva Rudolfová
Eva Rudolfová

Podívejme se spolu na pravidla, která musí obce a další zadavatelé dodržovat, pokud nechtějí své projekty vystavit podezření z nekalého výběru dodavatelů. Zcela zásadní otázkou, kterou je nutné zodpovědět hned v úvodu administrace dotací podpořeného projektu, je zařazení zakázky do správné kategorie. Výběr dodavatele je totiž jiný, pokud se jedná o pořízení stroje na údržbu veřejné zeleně za 50 tisíc korun nebo o výstavbu komplexního systému protipovodňového řešení za desítky milionů.

Klíčem je míra podpory. Převyšuje-li dotace 50 procent z předpokládané hodnoty celé zakázky, musí se zadavatel automaticky řídit zákonem o veřejných zakázkách (nejpozději od dubna 2016 pak zákonem o zadávání veřejných zakázek). Pokud je dotace menší než 50 procent, vztahují se na zakázku dotační pravidla, což ovšem vede k další kategorizaci: Převyšuje předpokládaná hodnota zakázky 500 tis. korun? Pokud ne, zadavatel může zadat zakázku dodavateli přímo, v opačném případě postupuje zadavatel podle pravidel „Zadávání veřejných zakázek v operačním programu Životní prostředí 2014–2020.“

Kategorie zakázek podle pravidel OPŽP

Všemu dělení však není konec. Zakázky dle pravidel OPŽP, se třídí do dvou kategorií, což má vliv například pro správné nastavení lhůt. První z nich se nazývá Veřejné zakázky malé hodnoty a řadí se do ní dodávky či služby do výše 2 mil. korun a stavební práce do 6 mil. korun. Hodnotnější plnění se označují jako Veřejné zakázky vyšší hodnoty.

Pravidla OPŽP umožňují zadat zakázku formou čtyř druhů výběrového řízení, přičemž rozdíl spočívá ve způsobu jejich zahájení:

  1. uzavřená výzva,
  2. otevřená výzva,
  3. elektronické tržiště a
  4. postup obdobný jednacímu řízení bez uveřejnění.

Poslední dvě kategorie může zadavatel zvolit jen ve specifických případech.

Uzavřená výzva se zahajuje oslovením minimálně tří dodavatelů, a to písemnou výzvou k podání nabídky spolu s uveřejněním zadávací dokumentace (ZD) na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek se rozbíhá následující den. Otevřená výzva je zahájena zveřejněním ZD na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek začíná rovněž následujícím dnem po uveřejnění ZD. Zadavatel má v tomto případě možnost zahájit řízení uveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a zvýšit tak povědomí dodavatelů o výběrovém řízení.

Zadávací dokumentace

Po výběru správné kategorie a druhu zadávacího řízení se může zadavatel pustit do vytvoření zadávací dokumentace. Zadavatel vždy musí vyžadovat alespoň prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tedy předložení Výpisu z Obchodního rejstříku. Pravidla rovněž požadují průběžné doplňování informací a změn týkajících se výběrových řízení do informačního systému IS KP14+, přes který poskytovatel dotace provádí veškeré kontroly zakázky.

Při stanovení hodnotících kritérií může zadavatel zvolit jak nejnižší nabídkovou cenu, tak ekonomickou výhodnost nabídky. Pravidla zde však definují váhu nabídkové ceny, která musí u dodávek a služeb dosahovat minimálně 60 % a u stavebních prací alespoň 80 %.

Jednou z doporučených náležitostí zadávacích podmínek je stanovení důvodů pro zrušení výběrového řízení. Bez jejich uvedení v dokumentaci totiž není možné výběrové řízení zrušit před uzavřením smlouvy (po uzavření smlouvy lze řízení zrušit obdobně jako v zákoně o VZ).

Připravit se na kontroly

Kontroly probíhají v různých fázích zakázky. Před zahájením výběrového řízení je to „ex ante kontrola“, před uzavřením smlouvy „modifikovaná ex post kontrola,“ a po realizaci výběrového řízení „ex post kontrola.“

Ex ante kontrola se týká zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 11 413 000 korun. Zadavatel je povinen předložit dokumenty prostřednictvím IS KP14+ k případné podrobné kontrole. Zda zakázka spadá do kontrolního vzorku, zjistí zadavatel do 10 pracovních dnů od doložení dokumentů zprávou od zprostředkujícího subjektu. V takovém případě nesmí zadavatel do ukončení kontroly řízení vyhlásit. Lhůta pro kontrolu je stanovena až na 30 pracovních dnů. Pokud k podrobné kontrole vybrán nebyl, může zakázku vyhlásit.

Modifikovaná ex post kontrola se jako v předchozím případě týká zakázek převyšujících hranici 11 413 000 korun. Jedná se o podrobnou kontrolu v průběhu výběrového řízení, která spočívá v účasti úředníků na všech jednáních hodnotící komise. O skutečnosti, že je zakázka vybrána ke kontrole, je zadavatel informován prostřednictvím IS KP14+.

Závěrečná ex post kontrola se týká všech zakázek. Zadavatel musí doložit veškerou dokumentaci, která v průběhu zadávacího řízení vznikla. Vyžadována jsou i čestná prohlášení zadavatele v případě, že během řízení nebyly podány dodatečné informace, námitky, nebo nedošlo k vyloučení žádného uchazeče.

Na co dalšího si dát pozor?

Pravidla samozřejmě uvádí i další pokyny a doporučení k průběhu soutěže, shrňme ty nejdůležitější.

  • Případné žádosti o dodatečné informace musí dodavatel doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je do 4 pracovních dnů (zakázky vyšší hodnoty) nebo 2 pracovních dnů (zakázky malé hodnoty) od doručení žádosti povinen dotaz zodpovědět.
  • Hodnotící komise musí mít alespoň tři členy, z nichž jeden musí být zadavatel, nebo jeho zástupce. Pokud je přítomna většina členů, je hodnotící komise usnášeníschopná.
  • Otevírání obálek musí proběhnout bez zbytečného odkladu, a s umožněním přístupu dodavatelů, kteří podali nabídku. Nabídky doručené po lhůtě se archivují spolu se spisovou dokumentací.
  • O výběru či vyloučení musí být dodavatelé informování prokazatelným způsobem. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky musí obsahovat poučení o možnosti podat námitky minimálně do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení, přičemž zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu před uplynutím této lhůty.

Výčet povinností zadavatele v OPŽP je obsáhlý a poměrně složitý. Přesto není důvod nechat se odradit, neboť správný výběr dodavatele je jeden z posledních krůčků k úspěšnému využití dotace.

Eva Rudolfová

TOPlist
TOPlist