K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Za lepší služby veřejnosti

(Svaz měst a obcí ČR zvyšuje vzdělání, odpovědnost i servis pro samosprávy)

Datum: 3. 3. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Regiony

Odpovědný zastupitel, Meziobecní spolupráce, Centra společných služeb. To jsou názvy některých projektů, financovaných z Evropské unie, které realizoval či v současné době připravuje Svaz měst a obcí. Mají široký záběr, zaměřují se na samosprávy a ve výsledku se dotýkají života každého z nás. Občan je totiž od slova obec. A právě zájmy samospráv hájí Svaz měst a obcí.

„Už jenom to, že máme více než 2600 členských obcí, je důkazem, že členství ve svazu má smysl a je pro obce užitečné,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Členům nabízíme kvalitní podporu, nejrůznější metodiky, právní servis, vzdělávání, semináře a podobně. Zároveň také říkám, že čím víc nás ve svazu bude, tím pádnější a silnější bude naše slovo. Pevně věřím tomu, že jak jsme se před lety s některými rozešli, že se v budoucnu naše cesty zase spojí. Má vize je, aby po roce 2018 tady byla jediná silná organizace zastupující zájmy územních samospráv tak, jako je tomu ve vyspělých evropských zemích.“

Vzdělaný zastupitel má odpovědnost

Být na straně lidí, vyznat se v jejich potřebách, umět je obhájit, být empatický, vzdělaný, informovaný, dobrý hospodář, jednat poctivě a být odpovědný. Právě z těchto předpokladů vycházel projekt „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Začal v lednu 2014, skončil loni v říjnu a určen byl voleným zastupitelům a zaměstnancům měst a obcí, kterým zajistil odborné zázemí formou vzdělávání a poradenství v problémových otázkách samosprávy.

V rámci projektu v nákladu 6500 ks mimo jiné vyšla Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014 s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, komunální politiky a konkrétními příklady dobré praxe. Dostupná je zdarma i v elektronické podobě na www.odpovednyzastupitel.cz, a to i v inovativní podobě: jako audio nahrávka, která pomáhá nejen nevidomým nebo těžce zrakově postiženým občanům/zastupitelům, ale nabízí také další flexibilnější způsob studia. Podobně je, tentokrát však v klasické e-formě, dostupná Sbírka případových studií z oblasti ekonomiky, rozvoje obcí, rozpínání měst, bydlení a s ním spojenou sociální sférou, dopravní obslužnosti atd.

Další služby

Rovněž fungovala bezplatná právní poradna, vznikly vzory dokumentů a podání podle nového občanského zákoníku, e-learningový kurz či se konaly prakticky zaměřené vzdělávací kurzy, akreditované Ministerstvem vnitra, se záměrem prohloubit účastníkům znalosti potřebné ke každodennímu výkonu funkce ve veřejné správě.

Opomenout nelze ani Dny zastupitelů, inspirované zkušenostmi partnerské Norské asociace místních a regionálních samospráv. Jejich podstatou byla setkání zastupitelů z více obcí proto, aby sdíleli dobrou praxi.

Skutečně široký záběr, co říkáte? Jak ale jinak dát lidem ve vedení měst a obcí i zaměstnancům radnic návod, jak k práci pro občany správně přistupovat a jak co nejlépe plnit z ní plynoucí povinnosti. Aby odpovědnost byla milou samozřejmostí každého člena zastupitelstva obce.

Samosprávy spolupracují

Snímek z konference účastníků projektu o podpoře meziobecní spolupráce z listopadu 2013
Snímek z konference účastníků projektu o podpoře meziobecní spolupráce z listopadu 2013

Projekt na podporu meziobecní spolupráce, zkráceně „Obce sobě“ (MOS), realizoval Svaz měst a obcí ČR od května 2013 do listopadu 2015. Financovaný byl rovněž z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to v celkové výši zhruba 600 milionů Kč. Zapojilo se do něj 5210 měst a obcí z celé České republiky.

Na začátku byla příprava metodik, školení a dotazníková šetření. Na ně navázaly analýzy území, které se týkaly základních oblastí projektu – školství, sociálních věcí a odpadového hospodářství a jednoho volitelného tématu, jednalo se například o bezpečnost, cestovní ruch či zaměstnanost. Také se uskutečnila oficiální setkání představitelů obcí i všech 186 smluvních partnerů, konala se mezinárodní konference za účasti 185 hostů a celá řada neformálních akcí i jednání. Analýzy doplnily návrhové části strategických dokumentů, přičemž vše se – stejně jako příklady dobré praxe – zveřejnilo na www.obcesobe.cz.

Obce tak společně připravily 186 moderních koncepcí (strategií) meziobecní spolupráce pro jednotlivé oblasti. Aby je bylo možné uvést v život, vzniklo 176 akčních plánů pro jednotlivá území. V každém je v průměru šest rozvojových aktivit s celkovým průměrným rozpočtem 37 milionů korun. Souhrnně se jedná o 1 009 aktivit za 6,6 mld. Kč. Nejvíc, a to 241, je ze sociální oblasti. Tu má snahu formou meziobecní spolupráce řešit 128 území obcí s rozšířenou působností, což je 73 % všech ORP. Dalších 3711 rozvojových aktivit je v zásobnících.

Inspirativní cesta

V nákladu 7000 ks i elektronicky také vyšla a je zdarma dostupná (stejně jako další výstupy projektu) publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“. Má deset kapitol a na 180 stranách popisuje východiska meziobecní spolupráce v České republice, srovnává situaci u nás a v zahraničí a uvádí také projektové cíle a priority. Samostatné kapitoly se věnují hlavním oblastem projektu, na které plynule navazuji volitelná témata. Nechybí ani informace o projektové aktivitě Efektivní meziobecní spolupráce, nastíněn je i potenciál dalšího rozvoje. Vše doplňují a ilustrují výstupy analýz v datové i grafické podobě.

Data získaná v rámci projektu meziobecní spolupráce jsou jedinečná a velmi rozsáhlá. Tak podrobně totiž Česká republika dosud nebyla mapována. Na projektu se v území podílelo více než 1100 pracovníků ve spolupráci s více než 470 motivujícími starosty. Díky nim meziobecní spolupráce nadšeně žila v celé řadě obcí. A je jasné, že bude pokračovat.

Obce společně zajistí služby. Sobě i veřejnosti

Nová připravovaná aktivita Svazu se jmenuje „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt, navazující na MOS, se zkráceně nazývá „Centra společných služeb“ (CSS) a je vlastně součástí naplňování vládní strategie rozvoje územní veřejné správy v ČR na období 2014 až 2020, garantované po věcné stránce Ministerstvem vnitra ČR. Zaměří se na vytvoření a provoz společných servisních míst samospráv v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). CSS tedy mohou realizovat obce, jejich orgány a jimi zřízené organizace. Do 31. ledna 2016 projevilo vážný zájem zapojit se zhruba 105 subjektů. Cílovou skupinou projektu je také veřejnost, tedy lidé. Centra společných služeb jim mají usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.

Centra společných služeb tak budou poskytovat služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence (sociální služby, školství a odpadové hospodářství, případně i jiné, např. společné projekty). Měly by mít také základní kompetence související s výkonem přenesené působnosti (řešit pro obce sdružené v DSO přestupky, správu poplatků, evidenci obyvatel a jiné). Aby tyto služby reagovaly na aktuální požadavky obcí, budou se stále průběžně zjišťovat u cílových skupin projektu, vyhodnocovat a podle toho se stávající služby CSS upraví.

Projekt bude spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Předpokládaný rozpočet je 395 milionů Kč, z toho by 90 % měly být náklady směřující do území. 10 % pak představují náklady spojené s administrativou projektu. Projekt by se měl realizovat 44 měsíců – do roku 2019.

„Z našich dosavadních aktivit se určitě potvrdilo, že obce chtějí a jsou schopny spolupracovat. Vidí v tom budoucnost veřejné správy a poskytování veřejných služeb v území. Jsou oblasti, kde se starostové scházejí už léta a funguje to bez problémů, mnohde se ale dali dohromady díky projektům. Začali spolu mluvit a spojenými silami už něco vytvářejí. Třeba společná centra služeb, která mají usnadnit život široké veřejnosti. Naším dlouhodobým strategickým cílem je dosažení toho, že DSO se stanou nedílnou součástí výkonu veřejné správy v území,“ říká ředitel kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech.

Mgr. Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist