K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Energetický audit budov, cesta k úsporám a dotacím

Datum: 4. 2. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Životní prostředí

Dobrý hospodář dbá na to, aby budovy, které vlastní nebo spravuje, měly co nejnižší spotřebu energie při zachování požadovaného vnitřního klimatu. Mezi takové objekty patří školy, školky, nemocnice, domovy pro seniory, administrativní budovy, bytové domy a další stavby v majetku měst a obcí.

Ing. Zdeněk Švanda
Ing. Zdeněk Švanda

Cesta k nízké energetické spotřebě vede přes odborné posouzení technického, ekonomického a ekologického hlediska, tedy energetický audit budovy. Ten, pokud to nevyžaduje zákon, musí mít všichni, kteří chtějí požádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, jenž je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Týká se to rovněž všech žadatelů o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Obecní a městské samosprávy se vesměs chovají jako dobří hospodáři, což lze doložit tisíci realizovaných projektů zaměřených na úspory energie a ekologii prostředí.

O tom, co vše energetické audity obsahují a jaké efekty přinášejí, jsme hovořili s Ing. Zdeňkem Švandou, výkonným ředitelem společnosti TCG, která je partnerem firmy Veskom, jež patří mezi špičkové subjekty v oblasti vytápění a chlazení v České republice.

Energetický audit

Stručně energetický audit zahrnuje odborné zhodnocení toků energie a nakládání s ní v objektu. Cílem tohoto odborného posouzení je inspekce budovy, vyhodnocení jejího existujícího stavu a návrh opatření, jejichž realizací by došlo ke snížení spotřeby energie a zlepšení jejího vnitřního klima v souladu s hygienickými předpisy. Výsledky se prezentují v závěrečné zprávě, která popisuje doporučená opatření s potřebnými investicemi, vyčíslení úspor a zisku. Zjištění a výsledky energetického auditu budovy se používají též jako podklad na vystavení požadovaných dokumentů podle národních nebo mezinárodních norem, předpisů a požadavků.

Je třeba uvést, že zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, provádět kontroly kotlů, chlazení a klimatizací mohou pouze osoby přezkoušené Ministerstvem průmyslu a obchodu z podrobností provádění těchto činností. Konkrétně se jedná o energetické auditory a inženýry autorizované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor: pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb.

Při energetickém auditu, který je interdisciplinární, se musí vyhodnotit všechny faktory ovlivňující spotřebu energie a vnitřní klima budovy. Jedná se zejména o obvodový plášť budovy (obvodové stěny, okna, střecha a podlahy), topnou soustavu, systém větrání, systém přípravy teplé vody, automatickou regulaci, osvětlení, různé zařízení (kuchyně, prádelna), klimatizaci.

Komplexní zpráva z energetického auditu by měla obsahovat: souhrn, organizaci projektu (příslušní účastníci), popis existujícího stavu budovy, spotřebu energie v objektu, potenciál úspor energie, popis doporučených energeticky úsporných opatření, environmentální přínosy a zlepšení životního prostředí, realizační plán, finanční plán, popis navrhovaného způsobu provozu, údržby a energetického managementu.

Studie energetických úspor

Chce-li majitel nebo provozovatel budovy snížit spotřebu energie a s tím spojené provozní náklady a nepotřebujete přitom zpracovat energetický audit v rozsahu požadovaném zákonem o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.), je možným řešením zpracování studie energetických úspor s důrazem na energeticko-ekonomickou optimalizaci provozu či objektu. Ta je zacílena na co nejvyšší snížení provozních nákladů cestou snížení spotřeby energeticky náročných technologií (tepla či elektřiny, páry či stlačeného vzduchu) a tepelných ztrát budovy.

V rámci energetické optimalizace se odhalí hlavní zdroje nadměrné spotřeby a plýtvání energií a navrhnou opatření k jejímu snížení či odstranění. Dále se doporučí různé kombinace vytápění, větrání a přípravy teplé vody dle specifických potřeb zadavatele. Pro jednotlivé varianty lze zpracovat srovnání z hlediska investičních nákladů, provozních nákladů na získávání a spotřebu energie, průběhu cash-flow a stanovení rizik realizace jednotlivých variant. Takové srovnání umožňuje výběr vhodné varianty řešení z hlediska energetické bilance provozu, návratnosti investice a optimalizace provozních nákladů.

Další eventualitou je zpracování studie energetických úspor metodou Energy Efficiency Retrofit Survey. Jde o velmi efektivní, rychlou a ve srovnání s energetickým auditem méně nákladnou metodu vyhledání potenciálu energetických úspor v budovách a provozech.

Konečně je to zpracování studie v rámci EPC projektu (Energy Performance Contracting), což je jeden z nástrojů, jak v praxi snižovat provozní náklady se zaručeným smluvním výsledkem s předem definovaným rámcem investic, úspor a návratnosti včetně trvalé udržitelnosti.

Pro doplnění je třeba uvést, že z pohledu zákona se energetický audit nevyžaduje od držitelů ISO 500001.

Příklady z praxe

Tepelná čerpadla představují moderní a efektivní řešení vytápění, ale také zdroj chladu
Tepelná čerpadla představují moderní a efektivní řešení vytápění, ale také zdroj chladu. Foto Veskom

„Samosprávy na základě výsledků energetického auditu se rozhodují pro vhodnou variantu řešení, které jim uspoří energii a zároveň zajistí tepelnou pohodu budovy včetně chlazení a řízeného větrání. Našim zákazníkům navrhujeme komplexní systémové řešení v oblasti vytápění, chlazení a stlačeného vzduchu, které jim přináší rychlou finanční návratnost a minimální dopad na životní prostředí,“ řekl nám Ing. Václav Kahoun, vedoucí divize Tepelná čerpadla firmy Veskom.

„Zařizujeme pro ně potřebné technické posudky i podklady pro veškerá povolení, pomáháme s financováním tepelných čerpadel pro komunální sféru, pravidelně provádíme preventivní prohlídky a zákazníkům jsme k dispozici prakticky nepřetržitě po celý rok,“ dodal V. Kahoun.

Zateplení budovy samo o sobě nic neřeší. Důležité je zvolit vhodný typ vytápění a vzhledem k vlnám letních veder i chlazení. Podle propočtů jsou nejefektivnější z tohoto hlediska tepelná čerpadla. Sice mají vyšší počáteční investici, která se však v průběhu několika let vrátí a pak jsou budovy jimi vybavené vytápěny a „chlazeny“ s minimálními náklady. Dokladem výhodnosti tohoto řešení jsou desetitisíce instalací tepelných čerpadel v rodinných domech, hotelích, administrativních budovách, školách, školkách a průmyslových objektech.

Pro prokázání předcházejících sdělení uvádíme několik konkrétních příkladů.

Dvě tepelná čerpadla IVT Greenline D 55 a E 17 o celkovém výkonu 71 kW vytápějí od srpna 2006 část Strahovského kláštera. Historický objekt byl původně vytápěn elektrickými přímotopnými tělesy, takže součástí dodávky byla i technicky poměrně náročná instalace nového topného systému.

Obec Borová Lada získala cenu za vytápění tepelnými čerpadly – bronzovou sošku ENERGY GLOBE 2006. V rámci projektu Čisté teplo pro srdce Národního parku Šumava, který podporuje přechod na ekologicky čistší způsoby vytápění, je v současné době v Borových Ladech v provozu již 11 tepelných čerpadel, z toho 9 ve vlastnictví obce a 2 čerpadla soukromá.

Od roku 2002 se o tepelnou pohodu v domě s pečovatelskou službou ve Skutči starají tepelná čerpadla IVT Greenline o celkovém výkonu 305 kW. Dům využívá teplo z vrtů jak pro vytápění, tak pro ohřev vody v domě i v bazénu. V jiném objektu, v základní škole ve Skutči, nahradila tepelná čerpadla kotelnu na uhlí v roce 2004. Výkon těchto tepelných čerpadel je 205 kW.

Základní školu, mateřskou školu a domov s pečovatelskou službou v obci Štěchovice vytápějí od roku 2002 tepelná čerpadla IVT o výkonu 230 kW, která odebírají teplo z vrtů.

Tepelné čerpadlo je použito od roku 1998 pro vytápění a ohřev užitkové vody ve správní budově vodního hradu Švihov. Tato instalace je v evropském měřítku ojedinělá tím, že tepelné čerpadlo odebírá teplo pro vytápění z vodního příkopu, kterým je hrad obehnán.

TOPlist
TOPlist