K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Změny klimatu a nová rizika

(Možnosti pro obce v rámci IROP)

Datum: 1. 2. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Dotace

Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) je jedním z programových dokumentů České republiky pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. IROP byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015. Vizí IROP je „Konkurenceschopné obce a regiony tvoří konkurenceschopnou Českou republiku.“

Globální cíl IROP je definován takto: „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“.

Reakce na změny klimatu a nová rizika

V IROP je definována mj. investiční priorita 5b prioritní osy 1: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení a specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (dále jen specifický cíl 1.3).

Přínosem realizace aktivit specifického cíle 1.3 je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu. Specifický cíl 1.3 reaguje také na mimořádné události antropogenního původu, jako úniky nebezpečných látek do životního prostředí.

S ohledem na prognózy, projevy změn klimatu a na rozvoj průmyslové infrastruktury regionů a obchodu je třeba, aby Česká republika disponovala efektivními nástroji pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Zvýšení připravenosti

Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof je zaměřen na základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), které se přes dosavadní pokrok potýkají s nedostatečnou vybaveností a odolností především v území se zvýšeným či předpokládaným výskytem mimořádných událostí a rizik, z nich vyplývajících, nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.

Zaměření projektů

Pro dosažení plné připravenosti bude v exponovaných územích ČR posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky. Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude provedena modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS, která budou simulovat podmínky zásahů při mimořádných událostech.

Uvedené aktivity jsou těžištěm specifického cíle 1.3 a jejich prostřednictvím bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Podporované aktivity

Podpora ve specifickém cíli 1.3 se zaměří na následující oblasti:

 1. Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

  Tato aktivita zahrnuje stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.

  Bude možné realizovat stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavbu nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií.

  Bude možné vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

  Dislokace stanice bude provedena z místa, kde např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se výskytům mimořádných událostí, které ohrožují chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní pomoc, nebo není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složek z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu.

  Cílem je zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude možné realizovat stavbu, pořídit její vybavení a provést úpravu vnějších prostor.

 2. Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

  Tato aktivita zahrnuje pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.
 3. Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

  Tato aktivita zahrnuje vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS. Důraz bude kladen na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností, potřebných k řešení reálných situací.

Územní zaměření podpory

Pro aktivity „zodolnění“ a „vybavení složek IZS“ se podpora specifického cíle 1.3 se soustředí na tzv. exponovaná území, která jsou definována v příloze č. 5 IROP „Území vymezené pro specifický cíl 1.3“ – Seznam obcí s rozšířenou působností, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

V případě aktivity modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek je podpora zaměřena na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Seznam obcí s rozšířenou působností, na jejichž správním území jsou vzdělávací zařízení, je rovněž obsahem přílohy č. 5 IROP.

Možnosti pro obce

Obce se mohou se svými projekty zapojit do aktivity „zodolnění“ a „pořízení techniky“. Jejich projekty musí být zaměřeny na přizpůsobení se změnám klimatu a novými rizikům v návaznosti na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (viz také definice možných příjemců dotace).

Možní příjemci dotace specifického cíle 1.3 z pohledu obcí:

 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona požární ochraně).

Další podmínky pro realizaci projektů obcí

Projekty ve specifickém cíli 1.3 musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020“ (dále jen „dokument zajištění odolnosti“).

Dokument „Zajištění odolnosti“ definuje základní standardy vybavenosti technikou a věcnými prostředky, dále standardy posílení odolnosti a základní požadavky v oblasti modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek.

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), doloží souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru České republiky. Souhlasné stanovisko je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Specifická kritéria přijatelnosti projektů specifického cíle 1.3 jsou definována v IROP.

Další podmínky pro realizaci projektů budou definovány v rámci jednotlivých výzev na předkládání projektů.

plk. Ing. Vladimíra Kracíková; plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.; Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

TOPlist
TOPlist