K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Téma – energetický management

Datum: 20. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Životní prostředí

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo pro zástupce měst a obcí bezplatné regionální semináře v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015.

Přes počáteční opatrné reakce k potřebnosti vzdělávání obcí v této oblasti si semináře našly více než předpokládaný počet posluchačů a potřebné znalosti se dostaly do více než stovky měst a obcí v celé České republice.

Města, obce a jimi zřizované organizace jsou vlastníky majetku v souhrnné hodnotě stovek miliard korun. Současně jsou veřejnoprávními subjekty, na které se vztahuje přísnější legislativa, finanční i veřejná kontrola, zejména předpisy v segmentu hospodaření a úspor energií

Všechny tyto i další související předpisy procházejí rozsáhlou novelizací, danou jednak nutnou transpozicí předpisů Evropské unie a dále poměrně razantním rozvojem požadavků na úspory energií.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR již v loňském roce uspořádalo celostátní konferenci a tři regionální semináře na podporu znalostního odborného zázemí a poskytnutí základních informací o problematice energetického managementu, hospodaření s energiemi a jejich úsporách ve městech a obcích. O tyto vzdělávací akce byl mezi zástupci měst a obcí poměrně velký zájem a jejich účastníci se shodli na potřebě tuto problematiku dále odborně rozšířit a to jak po stránce obsahové, tak i územně – ideálně pokrýt města a obce v celé republice.

Regionální semináře

Seminář k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015
Seminář k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015

Na základě těchto požadavků i v souvislosti s dalším vývojem a upřesňováním legislativy se sdružení tajemníků rozhodlo pro uspořádání regionálních seminářů v oblasti energetiky pro města a obce v roce 2015. Bylo proto připraveno osm seminářů, vždy pro jeden či dva kraje, které byly nebo teprve budou realizovány v průběhu podzimu. Semináře byly otevřeny pro členy samospráv, tajemníky úřadů i další pracovníky měst a obcí, kteří mají v kompetenci energetiku a energetický management. Zastoupení mezi účastníky měli i zástupci zřizovaných organizací, které mají ve svém majetku nebo správě objekty se spotřebou energie – elektřinu, teplo či zemní plyn.

Pro odbornou výši programu seminářů se podařilo získat zkušené lektory, zejména odborného garanta celého projektu – certifikační autoritu TÜV SÜD Czech, s problematikou efektivního nákupu energií seznamovali posluchače představitelé Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Posluchači na semináři získali základní informace o legislativě, povinnostech měst a obcí a důvody, proč má vůbec smysl sledovat spotřebu energie a proč se snažit o její snížení. Podrobně byli seznámeni se zákonem o hospodaření s energií a s principy a základními úkoly energetického managementu municipalit. Velkou pozornost věnovali jak lektoři, tak účastníci možnostem realizace úsporných opatření a zkušenostem z jejich realizace. Reálné výsledky opatření nemusí naplnit počáteční očekávání, nebude-li současně s provedenými opatřeními upraven režim užívání a provozu daného objektu do vzájemného souladu.

Středem zájmu byla část, věnovaná financování projektů ke snížení energetické náročnosti. V aktuálním programovacím období se otevírají široké možnosti finanční podpory z prostředků EU, ale i národních zdrojů, kterými disponují ústřední poskytovatelé, ale i specializované fondy či programy nebo kraje. Ne všechny opatření ale závisí jen na dotacích, mnoho drobnějších aktivit lze zabezpečit i z vlastních zdrojů obcí nebo formou spolupartnerství. Například pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting), kde se na časovém rozložení investic může podílet i dodavatel formou pokrytí výdajů z reálných úspor.

Velmi zajímavou a při každém semináři specifickou částí vzdělávacího programu byly příklady dobré praxe z měst a obcí v oblasti úspor a udržitelné energetiky. Účastníci si navzájem předávali své zkušenosti, poznávali vzorová řešení nebo naopak slepé cesty.

Informace na webových stránkách sdružení tajemníků

Po realizaci všech seminářů bude připraven podrobný sborník ze seminářů, který bude mimo jiné zveřejněn i na uvedených webových stránkách.

Semináře jsou uskutečněny za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT.

Program EFEKT
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program EFEKT) je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlašovaný se záměrem zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a na pilotní projekty.
Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení, na rekonstrukce otopné soustavy, na energetický management a metodu EPC, na poradenství EKIS, na vzdělávání, propagaci a na pilotní projekty.
Zdroj: MPO
TOPlist
TOPlist