K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Příspěvek na přenesenou působnost v roce 2016

Datum: 13. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Ekonomika

Pravidelnou součástí návrhu státního rozpočtu je také příspěvek na přenesenou působnost pro obce, kraje a hl. město Prahu. Každoročně se předkládá vládě a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR metodika pro stanovení příspěvku i propočet jeho konkrétní výše pro jednotlivé obce.

Při popisu této problematiky je potřebné uvést stručný nástin systému výpočtu příspěvku a roli jednotlivých ministerstev, respektive roli Ministerstva vnitra. Je třeba také připomenout, že podle zákonů – o obcích, o krajích i o hlavním městě Praze, rozpočtovaná je částka příspěvek, nikoli o plná náhrada nákladů na výkon přenesené působnosti. Vždyť řada agend, které obce vykonávají, slouží nejen státu, ale i obcím samotným, jedná se např. o vydávání občanského průkazu, evidenci obyvatel, ale i další činnosti upravené zákonnými předpisy. Je přitom také potřeba uvažovat o druhé straně mince, a to jsou příjmy generované agendami ve formě správních poplatků, které zůstávají v obecních rozpočtech. Výpočet příspěvku na přenesenou působnost pro kraje, obce i Prahu se stanovuje rozdílně.

Příspěvek pro kraje určuje Ministerstvo financí na základě přepočítaných pracovních úvazků na přenesenou působnost vycházející z doby vzniku krajských úřadů. Do stanovení výše a rozdělení příspěvku pro kraje Ministerstvo vnitra nijak nevstupuje. V roce 2016 si kraje rozdělí přibližně 1,07 mld. Kč.

Příspěvek pro hlavní město Prahu se stanovuje ve dvou rovinách, Praha dostává základní částku na přenesenou působnost z titulu obce, ale vedle toho dostává další prostředky na vykonávanou státní správu z hlediska plnění své role jako kraje. Praha jako obec dostává, dle používané metodiky, na každých 100 obyvatel částku 61 674 Kč (pro rok 2016), nad to dostává ještě částku vypočtenou na základě role, kterou město vykonává v rámci krajské působnosti. Specifikem Prahy je další přerozdělení obdržených prostředků na městské části. Hlavní město takto předává dál 90 % získané dotace. V případě městských částí jde ještě o dvě různé kategorie, neboť městské části Praha 1 až Praha 22 mají v podstatě postavení obcí s rozšířenou působností z hlediska vykonávané agendy. Zbylé městské části pak vykonávají omezenou přenesenou působnost.

Příspěvek pro jednotlivé obce (na výkon státní správy v přenesené působnosti) stanovuje Ministerstvo vnitra, nicméně je omezeno vstupním faktorem a to celkovým přiděleným objemem prostředků na daný rok, který plyne ze státního rozpočtu. Příspěvek je obcím přidělován na základě velikosti obce a velikosti správního obvodu obce v dané působnosti, vyjádřeného v počtu obyvatel. U obcí s rozšířenou působností (ORP) hraje ještě roli poměr velikosti správního obvodu k velikosti samotného správního centra v počtu obyvatel.

Při výpočtu příspěvku se zvažuje pět typů správních rolí obcí: základní působnost, matriční úřady, stavební úřady, obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností. Celkový příspěvek konkrétní obce se skládá z dílčích příspěvků pro jednotlivé příslušné role. Do příspěvku také vstupuje zvláštní kategorie měst se speciálním postavením, jedná se o Černošice, Brandýs nad Labem, Šlapanice, Nýřany, které představují aglomerační zázemí velkých měst (v zásadě bývalé venkovské okresy), a tyto úřady musejí mít povinně druhé pracoviště v daném aglomeračním centru. Dále do této kategorie spadají největší města – Brno, Ostrava a Plzeň. Rozložení podílu jednotlivých kategorií obcí na příspěvku znázorňuje uvedený graf.

Graf 1. Rozložení příspěvku na přenesenou působnost mezi jednotlivé působnosti obcí v roce 2016
Graf 1. Rozložení příspěvku na přenesenou působnost mezi jednotlivé působnosti obcí v roce 2016

Příspěvek na rok 2016 vychází z částky, na kterou Ministerstvo financí vyčlenilo zhruba o 84 mil. Kč více než v roce 2015. Navýšení představuje mediálně avizované 1 % celkového objemu. Je celkem pochopitelné, že budou ozývat hlasy, že toto navýšení je nedostatečné, např. nezohledňuje navýšení mezd státních úředníků apod., ale jedná se o první valorizační krok po několika letech. Toto navýšení bylo určeno na základní působnost, aby se projevilo u co možná nejvyššího počtu obcí. Při určení konkrétní výše příspěvku pro jednotlivé obce, však nelze postupovat tak, že si k výši příspěvku na rok 2015 přidají obce 1 % a budou mít příspěvek pro rok 2016 – do hry vstupuje několik dalších faktorů.

V roce 2016 bude všem obcím včetně Prahy celkem rozděleno 8,324 mld. Kč. Ministerstvo vnitra se snažilo legislativní změny zohlednit, a to v tom případě, kde došlo ke změnám v kompetencích na jednotlivých úrovních výkonu státní správy. Za tímto účelem oslovilo v jarních měsících všechny ústřední orgány státní správy dopisem ministra vnitra s žádostí o zaslání plánovaných legislativních změn v roce 2016.

Reakcí s vyčíslenými změnami nedorazilo mnoho, nejpreciznější bylo ve svém vyjádření Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které se vyjádřilo mimo jiné k agendě ochrany zemědělského půdního fondu. Tato agenda byla převedena z působností obcí s pověřeným obecním úřadem na obce s rozšířenou působností. Na základě této změny dojde od ledna 2016 i k převedení 22,5 mil Kč z příspěvku pro kategorii obcí II. stupně do kategorie ORP.

Pro příští rok dále dochází k zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých obcích a zohlednění nových správních rolí u jednotlivých obcí (nový stavební úřad v obci Mokrá-Horákov). Od ledna 2016 dojde také vznikne šest nových obcí z bývalých vojenských újezdů. Ve všech případech se jedná o malé obce, které budou vykonávat pouze základní působnost a to navíc až od 1. 7. 2016.

Aby jednotlivé obce mohly s příslušnou výší příspěvku kalkulovat při sestavování rozpočtu obce na příští rok, Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh výše příspěvku na svých webových stránkách v sekci veřejná správa. Jedná se o návrh, jelikož finální verifikace dat bude probíhat až na základě schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR

TOPlist
TOPlist