K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

44. Dny malých obcí

(Podzimní setkání představitelů venkovských obcí)

Datum: 29. 12. 2015, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Regiony

V Praze a v Prostějově se počátkem listopadu opět sešli starostové a starostky z českých i moravských krajů na podzimních 44. Dnech malých obcí (DMO). Téměř osm stovek účastníků získalo řadu informací z jednotlivých ministerstev a od představitelů Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova.

Den malých obcí

Součástí konference byla bohatá prezentace více než čtyřiceti firem, které nabízely služby obcím. Součástí této nabídky bylo i vystoupení generálního partnera akce – České spořitelny, a. s., a hlavních partnerů společností CZ.NIC a E.ON. Předmětem velkého zájmu účastníků setkání byly především prezentace jednotlivých ministerstev.

Zaplněný sál Národního domu na Smíchově při pražském Dnu malých obcí
Zaplněný sál Národního domu na Smíchově při pražském Dnu malých obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) představilo současný stav realizace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a základní národní programy, které resort podpoří v následujícím roce 2016. Celý IROP představuje objem alokovaných prostředků včetně kofinancování cca 144 mld. Kč na období 2014–2020. V roce 2015 se předpokládá vyhlášení 14 výzev, kde příjemcem podpory jsou obce – z toho již 8 výzev bylo vyhlášeno (stav na konci října) a v průběhu listopadu budou vyhlášeny výzvy zbývající. V rámci prioritní osy 1 – zaměřené na infrastrukturu se v prosinci vyhlásí dvě výzvy, které se dotýkají obcí – na podporu veřejné dopravy a pro techniku integrovaného záchranného systému. V prioritní ose 2 – zaměřené na zkvalitnění služeb a podmínek života lidí jsou již vyhlášeny tři výzvy: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování (výzva č. 7), Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality (výzva č. 11) a Sociální podnikání (výzva č. 12) – ukončení příjmu žádostí je v prvním případě do konce března a ve zbývajících do konce února 2016. V rámci druhé prioritní osy budou v listopadu vyhlášeny další dvě výzvy, které se zaměří na Infrastrukru pro předškolní vzdělávání a Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. V prosinci bude vyhlášena třetí výzva z druhé prioritní osy, nazvaná Energetické úspory v bytových domech. Na vyhlášení v letošním roce také čeká výzva z prioritní osy 3, zaměřené na instituce. V rámci specifického cíle 3.1 se ohlášená výzva bude týkat Revitalizace souboru vybraných památek a má být vyhlášena v listopadu. V třetí prioritní ose přitom již bylo vyhlášeno pět výzev: Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (výzva č. 4), Kybernetická bezpečnost (výzva č. 10), kde se žádosti podávají průběžně až do 30. 6. 2017 a dále Územní plány (výzva č. 2), Regulační plány (výzva č. 3) a Územní studie (výzva č. 9), kde příjem žádostí končí 31. 3. 2017. Prezentaci MMR k vyhlášeným výzvám IROP přednesl v Praze Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů a v Prostějově Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně.

Pohled do sálu Společenského domu v Prostějově ze strany přednášejících
Pohled do sálu Společenského domu v Prostějově ze strany přednášejících

Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj představil starostům a starostkám národní dotační programy vyhlášené pro rok 2016. V oblasti regionální politiky jde o programy Podpora obnovy a rozvoje venkova, Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách a Podpora odstraňování bariér v budovách. Dále je to Národní program podpory cestovního ruchu a v oblasti bytové politiky programy Regenerace sídlišť, Olověné rozvody, Podporované byty a Bytové domy bez bariér. Ke všem národním programům uvádíme podrobnosti samostatně na stránkách 22 – 25. Na Dnech malých obcí prezentaci přednesl v Praze Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky a Ing. Miroslava Tichá v Prostějově.

Ministerstvo zemědělství seznámilo účastníky s Programem rozvoje venkova (PRV) v programovém období 2014–2020, jehož celkový rozpočet činí 3,5 mld. EUR. Každoročně budou vyhlašována dvě kola příjmu žádostí, přičemž pro LEADER a pozemkové úpravy bude probíhat kontinuální příjem. Obcí se týkají jen vybraná opatření, zejména Investice do rozvoje lesních oblastí, Spolupráce dodavatelských řetězců a podpora na základě iniciativy LEADER. Na podzim proběhlo první kolo žádostí a v operaci Lesnická infrastruktura se přihlásilo 186 obcí a u operace Technika a technologie pro lesní hospodářství 167 obcí. V jarním kole budou přijímány opět žádosti pro operace zalesňování, preventivních opatření, obnovy lesů, odstraňování škod po povodních, investice do ochrany meliorací, neproduktivních investic v lesích a přeměnu porostů. V rámci komunitně vedeného místního rozvoje jsou dotační možnosti stejné jako v klasickém PRV, navíc mohou MAS do svých strategií zahrnout operace ze zemědělské infrastruktury a pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství pro obce připravilo rovněž národní dotace na Výstavbu a zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a na Udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Problematiku Programu rozvoje venkova za v Praze přednášel ředitel odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josef Tabery a v Prostějově Ing. Lucie Krumpholcová.

V přísálí byly vystaveny panely reprezentující soutěž Vesnice roku a všechny vítězné obce
V přísálí byly vystaveny panely reprezentující soutěž Vesnice roku a všechny vítězné obce

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) představilo Operační program Životní prostředí, jeho priority, specifické cíle a výzvy vztahující se k veřejnému sektoru. Prioritní osa 1 se věnuje čistotě vody. Do 5. ledna je předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí u specifického cíle 1.1 (kanalizace a čistírny odpadních vod) i u cíle 1.2 (úpravny vody, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody). Prioritní osa 2 je zaměřena na kvalitu ovzduší a obce se mohly zapojit u specifického cíle 2.1 při snižování emisí lokálního vytápění i u cíle 2.2 zaměřeného na stacionární zdroje, kde momentálně končí příjem žádostí. Třetí osa řeší zpracování odpadu. Pro obce má význam druhý specifický cíl – zvyšování energetického využití odpadů a cíl třetí – rekultivace starých skládek, kde končí příjem žádostí 5. ledna. Čtvrtá osa je zaměřena na ochranu přírody a krajinu. Byly ukončeny příjmy žádostí na cíle – Posílit přirozené funkce krajiny a Zlepšit kvalitu prostředí. Prioritní osa 5: Energetické úspory umožňuje obcím v rámci cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov podat žádost do konce března 2016. Prezentaci programu za MŽP přednesl v Praze náměstek ministra a ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Jan Kříž, v Prostějově hovořil za resort Ing. Zdeněk Špringar. Řada otázek, která zůstala nezodpovězena v Praze bude publikována samostatně.

Ministerstvo vnitra (MV) na podzimních Dnech malých obcí vystupovala v Praze náměstkyně ministra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Jana Vildumetzová, která hovořila o budoucím směřování veřejné správy a aktuálních změnách legislativy. Zmínila dosažené úspěchy (obce budou získávat údaje z registru obyvatel, zvýšení odměn pro volené zastupitele, novelizace zákona o obcích, zvýšení příspěvku na výkon státní správy) a uvedla čtyři strategické cíle směřování veřejné správy (VS): Modernizace VS, Revize a optimalizace výkonu veřejné správy, Zvýšení dostupnosti VS-eGovertment a Profesionalizaci a rozvoj lidských zdrojů. Z připravovaných legislativních změn uvedla novelizace zákonů o evidenci obyvatel, o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o přestupcích a zákon o registru smluv. V Prostějově vystoupení za resort vnitra přednesla ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ing. Marie Kostruhová, která stejně jako v Praze hovořila o nové koncepci odměňování členů zastupitelstev a o výborech územních samosprávných celků a jejich činnosti.

Ministerstvo financí (MF) informovalo o financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženosti a inkasu sdílených daní. Byla rovněž uvedena čísla z návrhu státního rozpočtu, která se dotýkají územních rozpočtů. Pokud jde o hospodaření obcí v roce 2015, očekává Ministerstvo financí příjmy obcí ve výši 275,5 mld. Kč a výdaje 266,4 mld. Kč. Saldo hospodaření tedy přesáhne 9 miliard korun a očekává se snížení zadluženosti obcí na částku cca 87 mld. Kč. Daňové příjmy obcí se očekávají v letošním roce ve výši 172,1 miliardy korun. Vývoj inkasa daně z přidané hodnoty je, po nečekaném propadu na počátku roku, už nad úrovní loňska a očekává se, že celkové daňové příjmy obcí budou o 1,4 mld. Kč vyšší než v roce 2014. Hlavním problémem daňových příjmů obcí je dlouhodobý vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob z přiznání, který se letos dokonce dostává do záporných hodnot. To by měl být jeden z hlavních úkolů pro řešení rozpočtového určení daní. Návrh státního rozpočtu na rok 2016 předpokládá zvýšení daňových příjmů obcí v příštím roce o 12,2 mld. Kč. Celkové příjmy však podle predikce budou oproti letošnímu roku podstatně nižší, neboť výrazně poklesnou přijaté transfery obcí, které v letošním roce vzrostly vzhledem ke končícímu programovému období EU. Přesto se očekává v příštím roce, že obce budou hospodařit s přebytkem, převyšujícím deset miliard korun.

Za MF ČR referovala Ing. Karla Rucká a v Prostějově uvedl prezentaci MF ČR předseda finanční komise Svazu měst a obcí Ing. Ivan Černý.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vystoupilo na DMO pouze v Praze a náměstek ministryně Mgr. Jaroslav Fidrmuc hovořil o podpoře inkluzivního vzdělávání.

Všechny prezentace přednášejících jsou na www.denmalychobci.cz.

TOPlist
TOPlist