K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Seminář sdružení tajemníků v Uherském Hradišti

Datum: 21. 12. 2015, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Ostatní

V období, kdy se zbarvilo listí na stromech a krajina se pomalu chystala ulehnout k zimnímu spánku se česká tajemnická obec setkala v srdci Slovácka, překrásném Uherském Hradišti na svém tradičním podzimním celostátním odborném semináři.

Seminář sdružení tajemníků v Uherském Hradišti

Ve dnech 11.–13. října 2015 se téměř 170 vedoucích úřadů zúčastnilo XXX. členské schůze a podzimního celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků. Dvoudenní seminář se uskutečnil pod osobní záštitou starosty města Uherské Hradiště Stanislava Blahy. Program byl sestaven z témat, která si předem určili samotní členové sdružení a jejich zástupci v kolektivních orgánech sdružení.

Strategická kuchyně MV ČR

V rámci zahajovacího bloku celého semináře tradičně patřil největší prostor zástupcům Ministerstva vnitra a informacím z jejich legislativní, metodické a strategické „kuchyně“. Posluchače seznámili ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marie Kostruhová a ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy David Sláma s připravovanou novelou zákona o obcích, stavem implementačních plánů pro naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR 2014–2020, plánovanými výzvami z ESF pro územní samosprávné celky v oblasti veřejné správy či připravované harmonizaci územního členění státu. Účastníci semináře byli ujištěni o snaze ministerstva bránit nesystematickému přidávání nebo naopak odebírání kompetencí obcí, například koncentraci agend silničních správních úřadů pouze na obce s rozšířenou působností (ORP) či přesun kompetencí obcí v oblasti povolování kácení dřevin.

Seminář sdružení tajemníků v Uherském Hradišti

Ministerstvo vnitra připravuje také změnu v oblasti vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, kdy by mohly doklady vydávat i menší obce než doposud ORP a současně by se zrušila místní příslušnost pro jejich vydávání. Podobně se jedná také s ministerstvem dopravy o obdobě v případně řidičských průkazů.

V úvodním oficiálním bloku vystoupil mimo jiné ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladimír Kutý a přednesl nabídku Grémia ředitelů krajských úřadů na úzkou profesní spolupráci se Sdružením, která by mohla napomoci daleko hlubší a propracovanější vzájemnou spolupráci.

Čerpání strukturálních fondů EU

Zdeňka Součková z odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj podala plénu obsáhlé informace o možnostech podpory z fondů Evropské unice pro města a obce v období 2014+. Přiblížila celkové alokace a rozčlenění prostředků do jednotlivých prioritních os a operačních programů. Na přelomu září a října již bylo vyhlášeno celkem 98 výzev v objemu přes 100 mld. Kč. Pro města a obce bude připravena řada výzev ve většině z osmi operačních programů, pro podávání žádostí i čerpání přidělených prostředků budou připraveny podrobné manuály, vycházející z poznatků a zejména chyb, ke kterým docházelo v předchozím programovacím období.

Veřejná podpora

Osoba z nejpovolanějších – 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom přednesl vedoucím úřadů podrobný příspěvek k tématu aktuálních podmínek veřejné podpory v limitech soutěžního zákona. Všechny posluchače přesvědčil, že tato oblast, na mnohých úřadech neprávem opomíjená, je zcela základní pro úspěšnou realizaci jednotlivých zakázek, čerpání dotací, ale i donátorství měst a obcí. Mimo dnes běžné zadávání veřejných zakázek se týká i poskytování či podpory služeb obecného hospodářského zájmu, například oblasti sociálních služeb. Pro města a obce je důležité ohlídat si vznik případné nedovolené veřejné podpory ve svých rozhodnutích, usneseních, ale i v obecně závazných vyhláškách nebo zřizovatelských (a zadávacích) kompetencích vůči zřízeným nebo založeným organizací. V záležitostech porušení pravidel nedovolené veřejném podpory nově posilují své kompetence i vnitrostátní soudy, kterým je svěřena rozsáhlá rozhodovací pravomoc při ochraně jednotlivých subjektů před poškozením jejich práv.

Obec jako veřejný opatrovník

Barbora Záleská z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti objasnila posluchačům na nejrůznějších úrovních diskutovanou problematiku veřejného opatrovnictví. Definovala institut opatrovnictví, jeho zakotvení v občanském zákoníku a dalších předpisech včetně připravovaného zákona o veřejném opatrovnictví. Popsala situace, kdy je určen veřejný opatrovník – obec nebo jeho organizace – jeho kompetence, resp. ucelený souhrn náplně činnosti. Ministerstvo vnitra dokončuje metodiku k výkonu opatrovnictví, upřesňuje se i otázka dohledu nad výkonem (krajské úřady, soudy). Mnoho konkrétních dotazů a situací ale bude zodpovězeno až při dalších zkušenostech z praxe.

Nejčastější chyby v pracovněprávních záležitostech

Zcela ojedinělým zážitkem pro posluchače byl seminář se Zdeňkem Novotným, předsedou pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu. Seminář, který bylo nutno limitovat počtem účastníků, byl beznadějně obsazený několik dní po jeho ohlášení. Zkušený soudce seznámil posluchače s nejčastějšími nedostatky při pracovněprávních úkonech z pohledu soudní praxe. Například při tzv. obnovení jmenování, při ukončení pracovního poměru výpovědí či odvoláním a porušení lhůt s nimi souvisejících. Pečlivě se musí vážit závažnost porušení práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele, míra zavinění zaměstnance, zejména v posuzování nedbalosti či úmyslného jednání nebo při jednání v rozporu s dobrými mravy. Seznámil i s aktuální judikaturou v oblasti nabídkové povinnosti či vztahu k novému občanskému zákoníku.

Tajemníci tajemníkům

Seminář sdružení tajemníků v Uherském Hradišti

Po více než dvou letech se organizátoři rozhodli do programu zařadit i workshop aktuálních problémů, jinak nazvaný také „Tajemníci tajemníkům“. O tento blok, který je sestaven z krátkých příspěvků vedoucích úřadů, kteří v nich kolegy seznamují s vlastními zkušenostmi a příklady dobré (a zejména i tzv. špatné) praxe, byl mezi posluchači již dopředu takový zájem, že byl nejprve přemístěn z malého sálu do velkého a nakonec byl proveden formou plenárního zasedání.

Zazněla celá řada příspěvků – příspěvek Veřejné opatrovnictví – zkušenosti statutárního města Děčína přednesl Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu města Děčín, s problematikou Přepravy sypkých materiálů přes obydlené území seznámil tajemník Městského úřadu Hranice Vladimír Vyplelík a Efektivní nákup energií v praxi představil tachovský tajemník Zdeněk Uhlík. Se zkušenostmi Jak postupujeme na našem úřadě v agendě svobodného přístupu k informacím se podělil Jan Holický, vedoucí Úřadu městské části Praha 6 a praktické rady při Finanční kontrole – správné čerpání finančních prostředků z rozpočtu města připomněla tajemnice MěÚ Dobříš Bohumila Budková. S principy Jak se dělá kvalitní web – příklad www.tajemnici.cz seznámili Vít Savický ze společnosti WEBHOUSE, s. r. o., a Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR.

Co se naopak nepodařilo pro účastníky akce zajistit, byl seminář k připravované novele stavebního zákona – se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj se organizátoři dohodli na odložení semináře k tomuto tématu na příští jaro, protože legislativní práce neustále probíhají jak na zákonu, tak na souvisejících 36 zvláštních právních předpisech. Informace, které by k této problematice zazněly na říjnové semináři, by nemusely odpovídat konečnému znění těchto norem. A úplně stejná situace byla i v případě tajemníky poptávaného semináře k připravovanému registru smluv a příslušné legislativě. Sdružení tak má témata pro svůj další, jarní celostátní seminář.

Nabitý odborný program byl doplněn celou řadou setkání, odborných diskusí v jednacích sálech i mimo ně, i doprovodným programem, při němž se účastníci akce měli možnost seznámit s pohnutou historií Uherského Hradiště i krásami Slovácka včetně například návštěvy poutního místa Velehrad či barokního zámku Buchlovice.

Vedoucí úřadů ocenili jak místo konání akce, tak odborný program, ve zpětné vazbě seminář zhodnotili školní známkou 1,46 – tedy s vyznamenáním, nejlépe dopadl blok „tajemníci tajemníkům“, který obdržel známku 1,3. Všechny dokumenty, informace a prezentace ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení.

Sdružení tajemníků si zvolilo nové vedení
Součástí celostátního semináře byla i XXX. členská schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Na svém předchozím shromáždění v květnu 2015 tajemníci přijali své nové stanovy, které byly vytvořeny dle požadavků nového občanského zákoníku a které nově vymezily jako statutární orgán sdružení výkonnou radu. Na XXX. členské schůzi bylo proto nutné tuto výkonnou radu obsadit. Pětičlenný orgán je složen z předsedy sdružení, dvou místopředsedů a dvou dalších členů, všechny tyto funkce byly osazeny formou přímé volby členské základny.
Volby se zúčastnilo 87 % členů sdružení, kteří se členské schůze zúčastnili. Na základě veřejného hlasování funkci předsedy ohájil na své třetí funkční období předseda i první místopředseda sdružení, když byli zvoleni velkou většinou hlasů.
  • předseda sdružení – Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín
  • místopředseda – Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník Městského úřadu Hranice
  • místopředseda – Ing. Theodor Sojka, tajemník Magistrátu města Chomutov
  • členka Výkonné rady – Ing. Bohumila Budková, tajemnice Městského úřadu Dobříš
  • člen Výkonné rady – Ing. Jan Holický, MBA, tajemník Úřadu městské části Praha 6
TOPlist
TOPlist