K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Národní programy na podporu regionálního rozvoje

Datum: 15. 12. 2015, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo počátkem listopadu národní programy na podporu regionálního rozvoje v roce 2016. Žádosti o podporu je nutno předložit do 15. ledna v souladu s podmínkami, které jsou podrobně a v plném rozsahu publikovány na webových stránkách www.mmr.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Následující text charakterizuje vyhlášené programy a dotační tituly jen rámcově. Žadatel je povinen se seznámit s podrobnými podmínkami a dodržet všechny náležitosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Mimo dotační titul č. 1 je žadatelem o podporu v zásadě obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí, registrovaný podle zákona o obcích. Účastník musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Podprogram je členěn na pět dotačních titulů:

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Účastníkem podprogramu je obec, která byla oceněna v soutěži Vesnice roku. Dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů akce. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu venkovské zástavby, na komplexní úpravu veřejných prostranství, na obnovu a zřizování veřejné zeleně, na rekonstrukci a výstavbu místních komunikací a veřejného osvětlení a na propagační materiály obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Přílohy k žádosti musí obsahovat doklad o vlastnictví majetku, rozpočet členěný podle věcných položek, harmonogram akce, fotodokumentaci stávajícího stavu a u stavebních akcí dokumentaci dle stavebního zákona.

2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Dotace je poskytována až do výše 70 % uznatelných nákladů, limit dotace je od 50 do 400 tisíc korun. Dudou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži a na jejichž výběru se děti a mládež podílely. Půjde o obnovu a údržbu vybavenosti (školy, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu zeleně, rekonstrukci či obnovu zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky. Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení. Přílohy – doklad o vlastnictví, rozpočet, harmonogram, popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže včetně obrazové dokumentace, fotodokumentace a u staveb náležitosti dle stavebního zákona.

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Dotace je poskytována až do výše 70 % uznatelných nákladů, horní limit činí 200 tisíc korun. Budou podporovány akce nadregionálního významu, zaměřené na prezentaci projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, na výměnu zkušeností při přípravě těchto projektů a akce na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí, zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. Přílohy k žádosti musí obsahovat předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, dále popis a harmonogram akce, její cíle.

4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, limit dotace je od 40 do 300 tisíc korun. Podpora bude poskytována akcím zaměřeným na obnovu drobných sakrálních staveb v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž a úprava nejbližšího okolí drobných sakrálních staveb. Předmětem žádosti může být jedna a více drobných staveb. Přílohy musí obsahovat doklad o vlastnictví, katastrální mapu s vyznačením místa stavby, předpokládaný rozpočet, prohlášení, že stavba není zařazena do seznamu památek, fotodokumentaci stávajícího stavu a náležitosti dle stavebního zákona.

5. Podpora obnovy místních komunikací (nový titul)

Dotace je poskytována až do výše 50 % nákladů, dolní limit na jednu akci činí 100 tisíc korun, horní limit je 1 milion korun. Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součástí a příslušenství dle zákona o pozemních komunikacích. Konkrétně všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přídavné a zastávkové pruhy, dále místní komunikace vedené na mostních objektech, revizní zařízení, ochranné štíty, dále opěrné zdi, terasy, násypy a svahy, dělící pásy a odvodňovací zařízení a konečně veřejné osvětlení, související s obnovovanou komunikací. Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků. Přílohy musí obsahovat doklad o vlastnictví, podrobně členěný rozpočet podle věcných položek, podrobnou a zřetelnou fotodokumentaci poškozeného majetku na CD (blíže viz zásady podprogramu) a doklady dle stavebního zákona.

Hlavní kritéria pro hodnocení žádostí podprogramu – formální správnost, velikost obce s preferencemi od menších k větším, poměr nákladů akce k rozpočtu žadatele, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů, udržitelnost projektu a soulad s cílem podprogramu.

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Příjemcem dotací tohoto podprogramu je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Podpora je poskytována na systémové investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Akce může být spolufinancována z podporou kraje, potom souhrnná výše podpory nesmí překročit 75 % nákladů. Dolní limit dotace je 100 tisíc korun.

Jsou schváleny dva dotační tituly:

  1. Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
  2. Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Akce jsou zaměřeny na odstraňování bariér při vstupu a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách a na pořizování zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotace je poskytována na akce, jejichž investorem je obec. Akce musí být v souladu se zaměřením podprogramu a jeho dotačních titulů, dotace nemůže být čerpána na stavby již započaté a účastník podprogramu musí mít nemovitost v plném rozsahu ve svém vlastnictví. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Účastník podprogramu musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky pro využívání investice a majetek nesmí převést na jinou právnickou osobu.

Přílohy k žádosti o dotaci – doklad o vlastnictví majetku, projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace dle vyhlášky o dokumentaci staveb), oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet), doklady dle stavebního zákona, doklad o schválení bezbariérové trasy, souhlas zastupitelstva a prohlášení o počtu sociálních nebo zdravotních zařízení, zaměřených na péči o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v obci.

Hodnocení žádostí provádí komise, kterou jmenuje ministryně pro místní rozvoj a hodnocení provádí dle následujících kritérií – počet obyvatel obce, poměr nákladů akce k výši rozpočtu žadatele, počet sociálních a zdravotních zařízení zaměřených na péči o osoby s omezenou pohyblivostí.

EUROKLÍČ 2016

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, plošin) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.Podprogram je určen výhradně pro neziskové organizace, proto podmínky podrobněji neuvádíme.

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2015.

Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech:

  1. pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
  2. pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
    Dolní limit dotace na jednu akci je 100 tisíc korun a u dotačního titulu č. 1 je obcím poskytována dotace až do výše 90 % nákladů, krajům do výše 85 % nákladů. U dotačního titulu č. 2 je obcím poskytována dotace do až výše 70 % a krajům do výše 40 % nákladů. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nedošlo k povodním většího rozsahu, neuvádíme další podrobnosti k tomuto podprogramu.

Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj byly schváleny Zásady pro žadatele podprogramu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM pro rok 2016 dotačního programu Národní program podpory cestovního ruchu a byla schválena 1. výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016.

Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis.

Cestování dostupné všem

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.

Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2016. O dotaci lze žádat vyplněním elektronického žádosti, který je pak spolu s požadovanými přílohami (v tištěné podobě a na CD) doručen na podatelnu ministerstva. Elektronický formulář žádosti je na adrese http://www3.mmr.cz/zad

Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Programy podpory bydlení pro rok 2016

Ministryně pro místní rozvoj vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.

Regenerace sídlišť

Podprogram je určen na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu minimálně 150 bytů (sídliště postavené v letech 1945–1990) – zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, parkovací stání, dětské hřiště, úprava zeleně, veřejné rekreační plochy. Žadatelem je vždy obec, výše dotace se poskytuje do 70 % uznatelných nákladů na akci, maximálně 4 mil. Kč. Na podprogram je celkem vyčleněno 40 milionů korun.

Olověné rozvody

řeší výměnu vodovodních olověných rozvodů s cílem dosáhnout snížení obsahu olova v pitné vodě. Žadatelem o dotací je vlastník nebo spoluvlastník či společenství vlastníků. Dotace je 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku (de minimis). Na celá podprogram je vyčleněno 10 milionů korun.

Podporované byty

je podprogram, jehož cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (minimálně 20 let), žadatelem mohou být právnické osoby včetně obcí. Na celý podprogram podporovaných bytů je vyčleněno 400 milionů korun. Jsou tři dotační tituly:

  1. Pečovatelský byt – pro osoby starší 65 let nebo handicapované osoby – max. 600 tis. Kč na jeden byt
  2. Vstupní byt – pro osoby v nepříznivé sociální situaci – 550 tis. Kč na jeden byt
  3. Komunitní dům seniorů – pro osoby starší 60 let nebo handicapované osoby – max. 600 tis. Kč/byt (vše de minimis)

Bytové domy bez bariér sledují cíl zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny. Žadatelem jsou vlastníci nebo správci bytů a dotace se poskytuje do 50 % uznatelných nákladů max. de minimis) 200 tis. Kč u bezbariérových úprav, 800 tis. Kč při výstavbě výtahu a až 1 mil. Kč při výstavbě výtahu včetně úprav. Na celý podprogram je vyčleněno 35 mil. Kč.

Podpora územně plánovacích činností obcí

Ministryně pro místní rozvoj dále vyhlásila výzvu v rámci programu Podpory územně plánovacích činností obcí na dotační titul

Územní plán

Příjemcem dotace je obec (mimo obce s rozšířenou působností, hl. m. Prahu a obce, které pořizují územní plán z IOP nebo Programu rozvoje venkova. Pro rok 2016 je k dispozici 20 mil. Kč a dotace se poskytuje až do 80 % nákladů, maximální výše podpory je 400 tis. Kč.

***

Podrobné podmínky k jednotlivým programům jsou na webových stránkách www.mmr.cz.

Termíny pro podání žádostí končí 15. ledna 2016.

TOPlist
TOPlist