Od srpna budou i v Jihlavě BUS pruhy

30. 7. 2015 Magistrát města Jihlavy Doprava

V druhé polovině srpna vzniknou v Havlíčkově ulici dva úseky jízdních pruhů vyhrazených hromadné dopravě, tak zvané BUS pruhy. První úsek o délce asi 200 metrů bude začínat před ZŠ Havlíčkova a končit u okružní křižovatky Havlíčkova–Okružní, za níž naváže druhý úsek o délce asi 150 metrů vedoucí k okružní křižovatce Havlíčkova–Pražská.

Na této ulici se především v odpolední dopravní špičce tvoří dlouhé kolony vozidel, ve kterých uvíznou i vozidla hromadné dopravy, zatímco souběžné jízdní pruhy jsou zpravidla volné. Vyhrazením jednoho jízdního pruhu pro trolejbusy a autobusy tedy dojde k minimálnímu omezení ostatních vozidel. Dalšími úseky, kde by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy, jsou ulice Hradební, v první etapě Brněnský most, ve druhé etapě úsek okolo obchodního centra City park, a ulice Pražská.

Za zřizováním BUS pruhů je snaha radnice upřednostňovat hromadnou dopravu před dopravou individuální. Pod pojmem preference MHD se skrývá soubor opatření pro rychlejší a plynulejší pohyb vozidel MHD. Cílem je zajistit plynulý průjezd vozidel hromadné dopravy přes křižovatky a dopravně zatížené mezikřižovatkové úseky.

Pro trolejbusy a autobusy jsou na pozemních komunikacích ve městech zřizovány
vyhrazené jízdní pruhy, tzv. BUS pruhy, které jsou vyznačeny svislými dopravními
značkami IP 20a a IP 20b.
Pro trolejbusy a autobusy jsou na pozemních komunikacích ve městech zřizovány vyhrazené jízdní pruhy, tzv. BUS pruhy, které jsou vyznačeny svislými dopravními značkami IP 20a a IP 20b.

Rozlišují se dva hlavní druhy preferenčních opatření, a sice preference na křižovatkách vybavených světelným signalizačním zařízením (SSZ) a prostorová preference. V loňském roce Jihlava uskutečnila preferenci vozidel MHD na křižovatkách vybavených SSZ, což přispělo ke zvýšení plynulosti provozu MHD. V žádném srovnatelně velikém městě v České republice není preference MHD na křižovatkách vybavených SSZ na tak vysoké úrovni, jako v Jihlavě.

Hlavní efekty preference MHD:

  • zrychlení MHD ve městě a s tím související růst komfortu,
  • pozitivní vliv na dělbu práce mezi MHD a IAD, přesun uživatelů od IAD k MHD,
  • snižování negativních účinků dopravy na životní prostřední,
  • ekonomické úspory, snížení počtu zastavování – menší spotřeba paliva resp. elektrické energie.

Vzhledem k tomu, že se s tímto druhem dopravného opatření jihlavští řidiči mohli setkat zatím pouze v jiných českých městech, připomínáme, že dle § 14 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích platí:

  1. Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.
  2. Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

A dle § 21 zákona:

  1. Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
  2. Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji.

V návaznosti na realizovaná preferenční opatření, která přispívají k snížení zpožďování a zkrácení jízdních dob, by mělo dojít k úpravě jízdních řádů MHD, k čemuž by mělo dojít současně s vyhodnocením výsledků přepravních průzkumů MHD, které proběhly v květnu tohoto roku.

Radek Tulis