Tripartita jednala o rozpočtu, surovinové politice i stavebním zákonu

27. 7. 2015 SP ČR Události

Dnešní zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) mělo na programu základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednalo se i o surovinové politice, čerpání prostředků z EU, rozvoji digitálního trhu a zákonu o veřejných zakázkách. Zástupci vlády sociální partnery informovali o stavu přípravy novelizace stavebního zákona.

Státní rozpočet

Ohledně státního rozpočtu na rok 2016 vláda předložila rámcový materiál, k němuž zástupci průmyslu neměli vážnější připomínky, neboť vládní predikce je v souladu s názorem ekonomů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Bereme na vědomí schodek 70 miliard korun, i když bychom si dovedli představit schodek nižší. Očekáváme, že vláda bude uplatňovat aktivní politiku na podporu hospodářského růstu. Požádali jsme vládu o předložení informace, jak bude rozpočet pomáhat plnit úkoly v oblasti konkurenceschopnosti a hospodářského růstu,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Rozpočet je nejdůležitější norma roku a je potřeba se mu věnovat. Vzhledem k tomu, že jde zatím jen o jeho parametry, tak kritičnost z naší strany není extrémní. Určitě jiná situace bude podle jednotlivých kapitol a objemu prostředků ve vlastním rozpočtu na jednání v září,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. „Vláda je proinvestiční, chce podpořit aplikovaný výzkum, vzdělávání a digitalizaci, jak na tyto priority reaguje návrh státního rozpočtu,“ míní.

Kriticky se však zaměstnavatelé staví k vládnímu záměru zajistit ve veřejném sektoru tříprocentní nárůst mezd – jejich vlastní průzkumy v podnikatelském sektoru očekávají tempo růstu jen okolo dvou procent. Proti selektivnímu zvýšení mezd zástupci zaměstnavatelů nemají námitky, nesmí ovšem jít o navýšení plošné.

„Upozorňovali jsme na to, že bychom rádi posílili prostředky na podporu exportu a případně nových míst pro české podnikatele – namátkou Írán, Kuba, subsaharská Afrika, Asie. Věřím, že to vláda také vezme do úvahy a bude to řešit v co nejkratším termínu,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Surovinová politika země

Zaměstnavatelé na tripartitě připomněli, že stěžejním tématem surovinové politiky je využití ložisek hnědého uhlí. Vadí jim špatný mediální obraz surovinového sektoru, kdy média jednostranně vyzdvihují jeho negativní vliv na životní prostředí a zamlčují jeho význam pro zaměstnanost. „Veřejnost málo vnímá strategický význam domácích surovin pro bezpečnost a spolehlivost dodávek energie. Mnohé věci se pro nás až příliš staly samozřejmostí,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Sdělovací prostředky často rovněž mlčí o možnostech využívat moderní bezodpadové technologie, o rekultivaci bývalých dolů či o významu hnědého uhlí pro spolehlivé a bezpečné dodávky energie. Zejména v regionu severních Čech, kde se zásoby hnědého uhlí nacházejí. Je pouze otázkou času, kdy budou zdejší nerostné zdroje muset být využity. Je i na médiích, aby informovala, jak úspěšně rekultivace probíhá.

V tomto kontextu SP ČR konstatuje, že varianta využití hnědého uhlí ze strany MPO neodpovídá jeho původním požadavkům. SP ČR se nadále domnívá, že ekonomicky nejvýhodnější je varianta úplného prolomení limitů (varianta č. 4). Pokud vláda rozhodne o o částečném prolomení, musí své rozhodnutí doprovázet řadou podpůrných programů včetně řešení dopadů na nezaměstnanost v regionu, kde je již nyní její míra nadprůměrná. Návrh MPO však interpretuje tak, že nejen lom Bílina, ale i lom ČSA jsou považovány za strategické pro energetickou bezpečnost země a při nenaplnění určitých předpokladů bude nezbytné tyto zdroje využít. Zástupci zaměstnavatelů se domnívají, že by v tomto smyslu měla vláda vyřešit nejistotu, ve které obyvatelé v daných oblastech žijí, a k tématu se na rovině tripartity znovu vrátit až po předložení širšího řešení všech souvisejících otázek.

„Panuje shoda na tom, že vláda materiál dopracuje a rozebere především variantu prolomení limitů, z pohledu strategického, sociálního a dalších,“ řekl Jaroslav Hanák. „Je to vážné politické téma. Vláda bude muset rozhodnout – odkládat rozhodnutí, si myslím, není moudré a není to zodpovědné k občanům, kteří v těchto lokalitách žijí, protože by natvrdo měli vědět, jestli mají svoje domy nebo byty v zónách, kde se budou prolamovat limity, anebo nemají. To si myslím, že je největší odpovědnost a nejtěžší úkol vlády,“ konstatoval šéf SP ČR. „Je nepochybné, že k využití těchto surovin dříve či později dojde,“ dodal.

Čerpání prostředků EU

Pravidelným bolavým místem jednání sociálních partnerů bývá téma čerpání evropských fondů. „Ve staré periodě už nic neovlivníme – jen se dočerpávají a uvidíme, kolik peněz budeme muset vracet,“ uvedl Jaroslav Hanák. „Co se nové periody týče, chceme jasný harmonogram, aby se vědělo, jak se bude čerpat,“ konstatoval a zdůraznil vliv prolongování u velkých staveb. Sociální partneři proto po vládě požadují, aby předložila tento harmonogram v požadovaném členění včetně parametrů kofinancování ze státního rozpočtu. Chtějí také, aby vláda pověřila zodpovědné ministry, aby se zástupci Evropské komise vyjednali na celé programové období dvacetiprocentní navýšení alokace pro velké firmy.

„Předpokládali jsme, že vláda splní úkol požadovaný EU ohledně kondicionalit do konce června. Nestalo se tak a vládu jsme za to kritizovali,“ řekl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Podle zástupců podnikatelské sféry i odborů zůstává krajně neuspokojivá vládní politika v oblasti využívání ICT. Vládou vypracované dokumenty v této oblasti nejsou nijak provázané a právě na absenci jednotné koncepce a neexistenci jediného gestora koordinujícího práci jednotlivých resortů na přípravě a realizaci této koncepce SP ČR dlouhodobě upozorňuje a jeho prezident Jaroslav Hanák také dnes vystoupil s ostrou kritikou nečinnosti vlády v oblasti digitálních technologií.

„Digitalizace je rozhodující přidaná hodnota. Zaspali jsme neuvěřitelným způsobem,“ prohlásil s tím, že po vládě požaduje urychlené určení osoby koordinátora digitální agendy. „Žádám, aby byly zpracované termíny a odpovědnost, kdo to bude řešit,“ konstatoval Jaroslav Hanák. „Je to nejslabší článek vaší koaliční vlády,“ adresoval výtku premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. „Evropa je na prahu čtvrté průmyslové revoluce – Industry 4.0. Jejím základem bude digitalizace a kybernetizace a mám obavy, že v ČR jsme se zatím neprobudili a nepochopili, že musíme držet tempo s Němci, protože ti jsou naším největším obchodním partnerem,“ konstatoval.

Zástupci SP ČR předali vládě Výzvu představitelů českého průmyslu a obchodu k plnění programových priorit Vlády ČR v oblasti podpory digitální ekonomiky a digitálního trhu v ČR. Připomínají v ní, že vláda navzdory svému programovému prohlášení informační a komunikační technologie (ICT) dostatečně nepodporuje. Firmy požadují zejména jednotné zastřešení oblasti, nejlépe právě na vládní úrovni. „Pokud tuto oblast nezvládneme, bude to mít významný dopad na konkurenceschopnost hospodářství. Budeme prostě zaostávat za ostatními, kteří to zvládnou,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Pracovně-lékařské služby

Zástupci sociálních partnerů – SP ČR a Asociace samostatných odborů (ASO) při realizaci svého společného projektu zjistili, že současná platná právní úpravy obsahuje mnoho rozporů a nejasností a při její aplikaci tak dochází k řadě chyb. Některé problémy jsou řešitelné pouze změnou právní úpravy. Sociální partneři proto požadují, aby zodpovědné resorty připravily návrhy na úpravu legislativy a využili při tom zkušeností, které SP ČR a ASO získaly při realizaci projektu. Nabízejí přitom vládě při zavádění potřebných změn svou spolupráci.

Novelizace zákona o veřejných zakázkách

Reprezentanti zaměstnavatelů poukázali na to, že u zákona o veřejných zakázkách je nastavena relativně krátká legisvakanční lhůta, což může mít nepříjemné důsledky při hrozícím rozšíření okruhu povinných subjektů. Navíc ne vždy bývá zachována kontinuita s dosavadní právní úpravou.

Zásadním problémem ovšem je, že dosud nejsou připraveny prováděcí předpisy pro hladkou aplikaci v praxi. Zaměstnavatelské straně vadí také to, že v případě sektorových zadavatelů dochází v některých případech ke zpřísnění právní úpravy nad rámec věcného záměru i nad rámec evropské směrnice. „Požádali jsme vládu, aby těmto případům zabránila a současně aby předložila návrhy na úpravu legislativy upravující činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde vlivem těchto pravidel zůstávají zablokovány veřejné zakázky v hodnotě desítek miliard korun,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Novelizace stavebního zákona

Posledním velkým tématem dnešní tripartity byla informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona, což je podle zaměstnavatelů jeden z klíčových úkolů vlády, zejména ve zlepšení podmínek pro povolovací řízení. Cílem je vytvořit systém obdobný tomu, který funguje v Německu a v Rakousku, jenž je administrativně výrazně méně náročný než v ČR a hlavně významným způsobem zkracuje lhůty povolovacích řízení.

Zaměstnavatelé jsou přesvědčeni o tom, že existují rizika zastavení některých významných investičních projektů vlivem nově účinné legislativy, zejména zákona o EIA. Již na minulé tripartitě proto požádali vládu o seznam projektů, které mohou být danou legislativou ohroženy. „Seznam jsme na plenárním zasedání nedostali. V případě, že vláda nebude schopna takový seznam vytvořit, nabídneme jí spolupráci při oslovení velkých firem, které se vyjádří ke kvalitě legislativy z hlediska rizika derealizace jejich investičních projektů,. Na druhé straně jsme s povděkem přijali informaci paní ministryně Šlechtové, že legislativa, kterou připravuje, má vést k výraznému časovému zkrácení a stále k jednotnému koordinovanému řízení,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj. „SP ČR bude velice aktivně vystupovat v průběhu celého legislativního procesu s cílem, aby investiční výstavba nebyla zbytečně zpožďována povolovacími procesy,“ dodal.

Jiří Janda