Dopravní výchova v ČR – priorita samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

6. 12. 2013 OF 4/2013 Doprava

Mezi klíčové aktivity samostatného oddělení BESIP dlouhodobě patří dopravní výchova. Její význam je umocněn také faktem, že od září 2013 vstoupila dopravní výchova prostřednictvím školních vzdělávacích programů povinně do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Počet usmrcených dětí při dopravních nehodách v ČR se za posledních dvacet let podstatně snížil.

Priority oddělení BESIP v oblasti dopravní výchovy

Hlavním cílem samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy je, aby dopravní výchova byla trvale zaměřena jak na předávání potřebných teoretických znalostí, tak i praktických dovedností. Kvalitně pojatá dopravní výchova má významný potenciál při budování tzv. hodnotového systému dětí a mladých lidí, neboť zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu – chodců i řidičů. Efektivní prevence a výuka dopravní výchovy od nejútlejšího dětského věku je vysoce přínosná pro celou společnost. Dopady efektivní dopravní výchovy formují postoje nastupující generace v oblasti sociálních vztahů, poučení žáci dokážou ovlivnit svými postoji chování svých spolužáků, kamarádů a rodinných příslušníků.

Edukativní nástroje pro výuku dopravní výchovy

BESIP se aktivně zapojil do zpracování nového pojetí dopravní výchovy a do zajištění její výuky v mateřských školách, na prvním i druhém stupni základních škol i na školách středních. Připravili jsme několik výukových materiálů pro žáky i pedagogy, jako např. ucelenou řadu pracovních učebnic pro dopravní výchovu (1. až 5. ročník), výukové stojany se zaměřením na problematiku chodce a cyklisty či příručku pro pedagogy s pracovními listy. Usilujeme rovněž o maximální podporu nových forem výuky dopravní výchovy na všech stupních škol, proto jsme se zaměřili také na přípravu pomůcek interaktivního charakteru – např. edukativní program pro interaktivní tabule, výukové spoty pro webový portál, interaktivní testy, tematický videoseriál apod.

Pro studenty středních škol je určen multimediální pořad, který míří především na jejich emoce. Jeho hlavním cílem je poukázat především na dlouhodobé socioekonomické a psychické následky závažných dopravních nehod.

Veškeré pomůcky pro výuku dopravní výchovy

Semináře pro pedagogy

V průběhu prvního pololetí roku 2013 absolvoval BESIP, ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR a složkami integrovaného záchranného systému, sérii seminářů určených pro nejširší pedagogickou základnu škol a školských zařízení na téma začlenění dopravní výuky do ŠVP. Semináře byly doplněny workshopy a praktickými ukázkami projektového vyučování. Setkaly se s obrovským zájmem ze strany pedagogů po celé České republice a přinesly jim širokou škálu nápadů, námětů a inspirací, jak jednotlivá témata dopravní výchovy uchopit a předat žákům různých věkových kategorií.

Naším společným a nejdůležitějším cílem je, aby se dopravní výchova natrvalo a pevně zakotvila ve školní výuce, aby byla pro žáky i pedagogy praktickým přínosem a hlavně to, aby brzy přinesla ovoce v podobě markantně nižšího počtu zraněných a usmrcených dětí na silnicích v České republice.

Krajští koordinátoři BESIP

Nezastupitelnou a velmi podstatnou složkou činnosti BESIPu jsou krajští koordinátoři, kteří působí v jednotlivých krajích ČR. Úzce spolupracují s místními krajskými či obecními úřady, Policií ČR a dalšími subjekty, které výrazným způsobem ovlivňují bezpečnost silničního provozu v daném regionu. Koordinátoři zabezpečují také spolupráci s mateřskými a základními školami, mateřskými centry, domy dětí a mládeže (DDM) a dětskými dopravními hřišti, domovy pro seniory atd. Spolupracují i na realizaci celorepublikových mediálních kampaní, kooperují s regionálními médii. Pro širokou veřejnost pořádají besedy a semináře s dopravně bezpečnostní tematikou, akce pro řidiče (např. kurzy bezpečné jízdy), soutěže pro děti atd.

Kontaktní seznam krajských koordinátorů BESIP

Činnost oddělení BESIP v jednotlivých regionech výrazně zefektivňuje také tzv. BESIP Team. Jedná se o mobilní výstavní systém, který může být rozšířen o simulátory nárazu vozidla a otočný simulátor. Toto technické zázemí je provázeno specializovaným a proškoleným týmem osob určeným k přímé komunikaci s veřejností. BESIP Team participuje na dopravně-bezpečnostních akcích, která mají za cíl seznámit širokou veřejnost s aktuálními i dlouhodobými tématy v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jako jsou např. návykové látky za volantem, chodec – junior, dospělý, senior, cyklista, motocyklista, viditelnost, nepřiměřená rychlost apod.

Aktuální situace

Aktuální údaje ve vývoji dopravních nehod s účastí dětí.

Vývoj počtu usmrcených dětí
Vývoj počtu usmrcených dětí
Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR

Detailní příčiny nehod s účastí dětí za období leden až červenec 2013 (celkem 2465 nehod) ukazuje následující přehled:

Příčina dopravní nehody s účastí dětí Počet
Nezaviněná řidičem 303
Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 277
Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 264
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 247
Nedání přednosti v jízdě proti příkazu značky 197
Jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru 115
Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu 114
Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 113
Ostatní 835