Podpora bytové politiky

6. 11. 2013 OF 4/2013 Bydlení a stavby

Přehled podprogramů bytové politiky.

Podpora regenerace panelových sídlišť
Cílem podpory je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené veřejného prostranství max. však 4 mil. Kč.
Podpora výstavby technické infrastruktury
Cílem podpory je rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.
Podpora výstavby podporovaných bytů
Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. Příjemcem dotace může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí). Podprogram obsahuje dva dotační tituly:
  1. Pečovatelský byt – určený k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem (senioři ve věku 70 let a více) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Výše dotace činí 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
  2. Vstupní byt určený k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby s nízkými příjmy, případně osoby, které kromě nízkých příjmů mají ještě další sociální handicap. Výše dotace je 550 tis. na 1 bytovou jednotku pořízenou výstavbou, v případě nákupu vstupního bytu je výše dotace na jeden byt stanovena ve výši 80 % ceny bytu maximálně však 400 tis. Kč na jeden byt.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Cílem je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů, kterou se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Výše dotace je 20 tis. Kč na 1 byt v domě.

MMR ČR