Veřejnost může nahlížet do připravovaných zákonů

18. 10. 2013 OF 4/2013 Veřejná správa online

Pro řadu starostů a zástupců místní samosprávy je často užitečné nahlédnout do legislativy, která se teprve připravuje. Stačí přitom sáhnout do Knihovny připravované legislativy (KPL), jedné z aplikací Informačního systému ODok, který zájemci najdou na adrese www.odok.cz.

Knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy ve schvalovacím procesu. Zobrazuje jednotlivé materiály v jejich aktuální verzi od počátku tvorby až ke schválení nebo zamítnutí, tedy po celou dobu připomínkovacího procesu. Mezi dokumenty lze nalézt návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, návrhy zákonných opatření Senátu, návrhy nařízení vlády nebo návrhy vyhlášek.

Lepší kvalita zákonů

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy neboli tzv. ODok je elektronický systém, v němž se odbavují veškeré materiály nejen pro jednání vlády včetně připomínkového řízení mezi jednotlivými ministerstvy a dalšími institucemi. Díky své povaze podporuje rychlý a efektivní legislativní proces. Systém využívá každý český úředník, který předkládá materiál pro jednání vlády.

Knihovna připravované legislativy je pak jen jednou z částí, které pomáhají zvýšit veřejnou kontrolu přípravy legislativních norem. Díky možnosti nahlížet na chystanou legislativu a výstupy z vlády z jednoho místa – Portálu ODok, by se měla zvýšit kvalita materiálů předkládaných do vlády.

Legislativní první pomoc

V srpnu tohoto roku došlo k vzájemnému propojení jednotlivých aplikací systému a jejich umístění na jeden portál www.odok.cz. K jednomu dokumentu tak lze jednoduše dohledat související materiály a další podklady. K lepší orientaci pomůže novinka v podobě tzv. Legislativního helpdesku. Jedná se o rozsáhlou informační databázi v podobě např. procesních schémat, ukázek legislativně technické terminologie, příkladů správné praxe či vzorů materiálů.

Pro veřejnost jsou k dispozici jeho následující součásti, ve kterých lze nalézt mnoho užitečných informací:

  • Katalog procesů, který zpřístupňuje ucelenou metodiku určenou k podpoře legislativního a nelegislativního procesu.
  • Katalog služeb ODok, jenž obsahuje seznam služeb, které Informační systém ODok poskytuje svým uživatelům.
  • Výkladový slovník jako specializovaný odborný slovník zaměřený na oblast tvorby legislativních a nelegislativních materiálů a proces jejich projednávání a schvalování.
  • Časté dotazy – obsahuje odpovědi na modelové dotazy, které se mohou vztahovat k Informačnímu systému ODok i k procesu tvorby, projednávání a schvalování legislativních nebo nelegislativních materiálů.

Efektivita státní správy

Státní správa by bez existence Informačního systému ODok byla nucena vynakládat vyšší náklady na svůj provoz. Kromě finančních výdajů jde i o čas úředníků na zpracování dokumentů, dopady na životní prostředí, ohrožení dodržení lhůt legislativního procesu a rychlost jednání vlády a dalších orgánů.

Modernizace systému ODok je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu. Již nyní je jasné, že celý tříletý projekt nepřekročí svůj původní finanční rámec. Schválený rozpočet projektu činil 50,5 mil. Kč, avšak díky hospodárnému řízení projektu a efektivnímu využívání elektronických nástrojů při realizaci veřejných zakázek budou celkové náklady činit cca 36 mil. Kč (tj. 71 % původně plánovaného rozpočtu).

Knihovny IS ODok

KPL – Knihovna připravované legislativy
Elektronická knihovna zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny nejen pro jednání vlády. Veřejnost tak má k dispozici veškerou existující připravovanou vládní legislativu.
zVlády
Databáze zVlády umožňuje veřejnosti prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády a další materiály související s jednáním vlády.
vLegis
Katalog centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných vládních dokumentů – návrhů právních předpisů, programů, záznamů, usnesení z jednání vlády a dalších materiálů.
eKLEP
Aplikace zajišťuje pro zaměstnance státní správy řízení oběhu dokumentů. Dále rovněž zajišťuje tvorbu a oběh legislativních a nelegislativních dokumentů na úrovni vlády a ústředních orgánů státní správy.
eVláda
Informační systém vládních materiálů obsahuje dokumenty uložené v eKLEP určené pro jednání vlády a zpracované Odborem vládní agendy Úřadu vlády České republiky. Aplikace umožňuje přípravu programů jednání vlády a souvisejících dokumentů.
Legislativní a IT helpdesk
Aplikace zajišťuje podporu při vytváření legislativních a nelegislativních materiálů, podporu pro aktivní předcházení častým chybám, poskytuje návody a vzorové dokumenty a také IT podporu. Základní části helpdesku jsou dostupné rovněž veřejnosti.

Hlavní přínosy systému

  • Unikátní informační systém zajišťuje odborný, technický i organizační průběh legislativního procesu. Je k dispozici nejen předkladatelům zákonů a dalších legislativních a nelegislativních materiálů, ale také poslancům a senátorům, Kanceláři prezidenta republiky, zástupcům krajů i obcí a dalším institucím veřejné správy.
  • Otevřenost ODok má v širším významu kladný vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky, kvalitu života obyvatel a na ochranu jejich individuálních práv.
  • Státní správa by bez něj nefungovala tak efektivně jako dnes – oběh dokumentů výhradně v papírové formě by vyžadoval vysoké náklady na tisk, zpracování a dopravu papíru.
  • Za deset let fungování informačního systému ušetřil jeho provoz dle odborných odhadů finanční prostředky v řádu stamilionů korun.
  • Významným přínosem inovace je vzájemné propojení jednotlivých aplikací informačního systému a jejich umístění na jeden portál www.odok.cz.
  • K jednomu dokumentu čtenář získá řadu souvisejících materiálů, má možnost sledovat průběh připomínkového řízení a systém mu nabídne další užitečné podklady.