Program rozvoje obce

21. 8. 2013 OF 3/2013 Ostatní

V prvém čísle letošního ročníku časopisu Obec a finance byla představena náplň projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), který vychází z vládní strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration).

Ministerstvo pro místní rozvoj tímto projektem systémově podporuje, vedle realizace principů regionální politiky České republiky kodifikované ve Strategii regionální politiky ČR, zkvalitnění koncepčního řízení v obcích. Řešení zmíněného projektu zahrnuje ověření navržené metodiky tvorby programu rozvoje obce v 25 obcích třech vybraných krajů.

Ve vybraných obcích byla metodika upřesněna a v textu je uveden základní rámec přípravy Metodiky, dle které se tvoří programy rozvoje obcí. Tato metodika umožní obcím samostatně vytvořit základní rozvojový dokument včetně využití softwarové aplikace na webovém prostředí. Výběrové řízení na zhotovení webové aplikace bylo vypsáno v dubnu t. r. a předpokládá se, že ke konci roku bude aplikace veřejně k dispozici. Na podzim se počítá s konáním instruktážních školení pro obce a během nich se účastníci podrobně seznámí s postupem tvorby dokumentu „Program rozvoje obce“.

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled rozvoje obce je obsažen ve strategické vizi pro období 10–20 let.

Tvorba programu rozvoje obcí je často omezena jejich finančními a personálními kapacitami, nedostatečným povědomím o přínosech plánování a malými zkušenostmi s plánováním. Programy rozvoje nejsou v mnoha obcích zpracovány a nebo jsou již zastaralé. To neumožňuje širší veřejnou diskuzi a způsobuje i problémy při změnách vedení obcí. Přitom až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány podmínky realizace (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, zdroje financí apod.).

Metodika jednoznačně formuluje strukturu programu rozvoje obce a popisuje proces jeho tvorby. Usiluje o snížení bariér širšího uplatnění plánování rozvoje obcí. Zaměřuje se na první etapu plánovacího cyklu (procesu strategického plánování a řízení), tj. na tvorbu programu rozvoje obce. Současně se však dotýká i dalších etap – podpora realizace a vyhodnocování programu rozvoje obce.

Metodika umožňuje variabilitu zpracování včetně využití již zavedených postupů v obcích různých velikostí. Stanoví základní obsah programu rozvoje a doporučuje jeho vhodná rozšíření. Obdobně uvádí minimální požadavky na proces tvorby a nabízí různé cesty ke zpracování PRO.

Význam programu rozvoje obce

 • zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
 • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce a slouží tak k prevenci budoucích sporů, zajišťuje kontinuitu rozvoje;
 • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
 • zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;
 • je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
 • je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí);
 • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Struktura programu rozvoje obce – PRO

Program rozvoje obce je tvořen úvodem, analytickou a návrhovou částí a jeho strukturu přibližuje schéma 1.

Schéma 1. Základní struktura Programu rozvoje obce (PRO)
Schéma 1: Základní struktura Programu rozvoje obce (PRO)

Úvod obsahuje účel a smysl PRO, způsob jeho vzniku – kdy byl vytvářen, na jaké období, jaké subjekty se na jeho tvorbě podílely, jak probíhal proces zpracování atd.

Analytická část (A)

se člení na dvě části:

 1. Charakteristika obce obsahuje zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí, ekonomickou situaci a vlastní fungování obce jako subjektu veřejného práva.
 2. Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a zachycují silné stránky (pozitiva) obce a slabé stránky (negativa) života obce.

Návrhová část (B)

má části:

 1. Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje. Součástí vize mohou principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Vize zastřešuje období 10–20 let a zajišťuje kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce.
 2. Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací PRO a časově se váží k období platnosti dokumentu (4–7 let). Cíle musí být přiměřeně konkrétní, realistické a hodnotitelné, měřitelné. Cíle musí být vzájemně sladěny.
 3. Opatření formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a jsou naplňována realizací konkrétních rozvojových aktivit. Jeden programový cíl musí obsahovat minimálně jedno opatření.
 4. Rozvojová aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, termíny a odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. Jedno opatření musí obsahovat minimálně jednu aktivitu.
 5. Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace PRO, tak aby se stal pružným nástrojem řízení rozvoje obce.

Naplňování PRO podpoří zpracování akčního plánu, který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit programu rozvoje obce na období nejbližších 1–2 let. Konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období až do podoby postupových kroků (rozfázování činností na projektu, zejména např. přípravné kroky).

Před započetím vlastní tvorby musí obec rozhodnout:

 • Zda bude zpracovávat některé rozšiřující části PRO – hodnocení předchozího PRO, SWOT analýza, akční plán atd.
 • Kdo bude PRO tvořit – realizační tým.
 • S kým bude PRO průběžně diskutován – činnost pracovní skupiny (starosta,zastupitelé, zástupci podnikatelů, neziskových organizací, občanů a dalších subjektů apod.).
 • Jak bude zapojeno obyvatelstvo – vyjasnit informování obyvatel, způsob zveřejnění podkladů, v jakém rozsahu a formě proběhne v rámci zpracování PRO veřejná diskuse.
 • Kdy proběhnou jednotlivé kroky tvorby PRO, tj. vytvoření harmonogramu – časové rozložení tvorby jednotlivých částí.

Pracuje se podle „Osnovy pro tvorbu PRO“ viz schema 2.

Schéma 2
Část dokumentu Kroky zpracování
A.1 Charakteristika obce
 • zhodnocení (analýza) situace v jednotlivých tematických oblastech
 • případně provedení terénního šetření
A.2 Východiska pro návrhovou část
 • formulace závěrů z analytické části (s ohledem na jejich využití pro tvorbu části návrhové) formou pozitiv a negativ
 • případně SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení), analýza vnějšího prostředí obce
 • případně vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce, vyhodnocení vazeb na další koncepční dokumenty
 • projednání závěrů s pracovní skupinou, s veřejností
B.1 Strategická vize
 • formulace žádoucího budoucího stavu obce
 • vytvoření pracovní skupinou nebo projednání návrhu s pracovní skupinou, veřejností, případně s projednáváním programových cílů)
B.2 Programové cíle
 • stanovení skutečností, jichž má být dosaženo realizací programu (podle jednotlivých témat)
 • vytvoření pracovní skupinou nebo projednání návrhu s pracovní skupinou, s veřejností
B.3 Opatření
 • určení opatření (přístupů, témat, úkolů), která povedou k naplnění cílů
B.4 Rozvojové aktivity
 • stanovení kroků/činností/projektů rozvíjejících dané opatření, včetně jejich důležitosti, harmonogramu, zdrojů financování, odpovědnosti za realizaci
 • vytvoření pracovní skupinou nebo projednání návrhu s pracovní skupinou, s veřejností
 • rozpracování realizačním týmem, nutné zapojení finančního výboru obce, případně zapojení dalších výborů či komisí
B.5 Podpora realizace programu
 • stanovení úkolů pro nejbližší období, vymezení kompetencí a odpovědností jednotlivých aktérů
 • nastavení způsobu sledování a vyhodnocování dokumentu (plnění PRO by mělo být vyhodnocováno pravidelně, nejlépe jedenkrát ročně).
 • stanovení harmonogramu aktualizace dokumentu
 • případně vytvoření akčního plánu/katalogu akcí
Konečné znění PRO
 • projednání návrhu dokumentu s pracovní skupinou, s veřejností
 • schválení dokumentu zastupitelstvem obce

Důležité principy tvorby PRO

 • Zásadní a nezastupitelnou roli v procesu tvorby PRO hraje politická reprezentace obce (starosta, rada obce, zastupitelstvo obce).
 • Do procesu zpracování musí být zapojeni relevantní aktéři na obecní úrovni. Je vhodné co nejvíce zapojit občany obce. Občané musí být průběžně informováni, musí mít možnost vhodným způsobem vyjádřit své názory (veřejné diskuze, dotazníky apod.) a jejich připomínky musí být řádně vypořádány. Zapojit i neziskové organizace a podnikatele.
 • Důležitým prvkem v procesu tvorby PRO je pracovní skupina. Pracovní skupina je významnou tvůrčí silou – projednává zejména jednotlivé návrhy a slaďuje rozporná stanoviska.
 • Respektování relevantních koncepčních dokumentů na krajské a národní úrovni.
 • Zajištění souladu PRO a územního plánu obce. Program musí být zpracován reálně s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce. Musí být zajištěn soulad s rozvojovými záměry okolních obcí a obcí v rámci členských svazků obcí.

Vedle uvedeného základního postupu tvorby dokumentů bude činnost obcí podpořeny dalšími metodickými podklady.

Zejména se jedná o „Specifikace procesu tvorby programu rozvoje obce“.

 • Fáze přípravy (nastavení parametrů a nastavení procesů tvorby PRO)
 • Fáze zpracování (specifikace analytické části, způsob zpracování návrhové části a nastavení způsobu realizace)

Zároveň budou k dispozici Metodický list pro nastavení procesu tvorby programu rozvoje obce, podrobný obsah charakteristiky obce a podklad pro provedení dotazníkového šetření.

V průběhu měsíce dubna a května t. r. došlo ve třech pilotních krajích (Liberecký, Pardubický a Zlínský) k setkání se zástupci 25 pilotních obcí, při kterých byly shrnuty jejich poznatky při zpracovávání Programů rozvoje obce za účasti metodických pracovníků.

Lze konstatovat, že obce projevily velkou flexibilitu při užití navržené metodiky pro své podmínky. Zároveň se ukazuje, že klíčovým činitelem pro zpracování je starosta obce nebo jím pověřená osoba, která koordinuje zpracování programu. Je rovněž potěšitelné, že i malé obce disponují v řadě případů kapacitami, které umožňují i při minimální vnější metodické podpoře zpracovat velmi kvalitní podklady.

Ing. Josef Vlk, CSc., odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR