K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Bankroty podle krajů

Datum: 19. 4. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Regiony

V lednu letošního roku uplynulo pět let od platnosti nového Insolvenčního zákona. Tento zákon zavedl mj. institut osobního bankrotu. Na jeho základě bylo od ledna roku 2008 do prosince roku 2012 vyhlášeno více než 38 tisíc osobních bankrotů.

Počet bankrotů vyhlášených za jeden rok narůstal poměrně rychle. V roce 2009 se počet osobních bankrotů zvýšil meziročně o 238 %, v roce 2009 to bylo 154 %, o rok později pak 85 % a v loňském roce „jen“ o 46 %.

Rychlá dynamika na počátku v podstatě odpovídá zavedení nového nástroje na oddlužení fyzických osob. Zkušenosti jiných zemí poukazují na to, že veřejnosti se s novým nástrojem seznamuje až deset let. V tomto období tak růst počtu osobních bankrotů neodráží jen finanční situaci domácností, ale i to, že se stále více lidí dozvídá, jak tento nástroj využít. Také se objevují instituce, které dlužníkům v obtížné finanční situaci poradí, jak podat návrh na osobní bankrot.

Je rychlý růst počtu osobních bankrotů hrozivý? Z hlediska srovnání s jinými zeměmi není situace v České republice až tak výjimečná. Jsou země s vyšším počtem osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel (např. Velká Británie či Německo) a také země s mnohem nižším výskytem osobních bankrotů (Finsko nebo Švýcarsko).

Osobní bankrot umožňuje osobám v obtížné finanční situaci, při splnění určitých podmínek, vyrovnat se lépe se svými dluhy, než tomu je např. při exekuci. O osobní bankrot mohou požádat lidé, kteří mají dluhy u více nezajištěných věřitelů (netýká se tedy např. hypoték a jiných zajištěných závazků), mají čistý trestní rejstřík, souhlas druhého manžela, jsou schopní doložit, že v průběhu pěti let mohou uhradit alespoň 30 % hodnoty svých závazků vůči věřitelům. Způsob úhrady je dvojí, a to zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Vyhlášením osobního bankrotů se výše závazků dlužníka nezvyšuje a případná exekuce se přerušuje. Pokud dlužník splní včas a řádně své povinnosti v rámci dohodnutého způsobu oddlužení, soud ho osvobodí od placení zbývající části závazků. Osobní bankrot lze vyhlásit jen jednou za život.

Rozložení bankrotů v krajích

Podíly osobních bankrotů (OB) v jednotlivých krajích na celkovém počtu vyhlášených OB v jednotlivých letech (graf 1). Kraje jsou seřazeny od nejnižšího do nejvyššího podílu za celé období, tj. za souhrn OB vyhlášených od ledna roku 2008 do prosince roku 2012. Nejvíce osobních bankrotů se týkalo Moravskoslezského kraje, (více než 15 %), Ústeckého kraje (necelých 15 %) a Středočeského kraje (10,5 %).

Graf 1. Podíl krajů na vyhlášených osobních bankrotech v letech 2008 až 2012 (v %)
Graf 1. Podíl krajů na vyhlášených osobních bankrotech v letech 2008 až 2012 (v %)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Mezi těmito třemi kraji s vysokým podílem na vyhlášených osobních bankrotech je však patrný určitý rozdíl. Zatímco podíl Moravskoslezského a Ústeckého kraje se od roku 2009 snižuje, podíl kraje Středočeského se zvyšuje. Růst podílu osobních bankrotů zaznamenává většina krajů, opačný trend vykazuje vedle zmíněných ještě Liberecký kraj. Nejnižší podíly vykazuje kraj Vysočina, Zlínský kraj a Praha.

Množství osobních bankrotů závisí mj. i na počtu obyvatel v kraji. Graf 2 zobrazuje výši osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel daného kraje. Kraje jsou seřazeny podle výše tohoto ukazatele za souhrn bankrotů v celém období. Ve srovnání s předchozím grafem se pořadí krajů změnilo s výjimkou několika málo krajů na obou koncích žebříčku.

Graf 2. Osobní bankroty na 10 000 obyvatel kraje
Graf 2. Osobní bankroty na 10 000 obyvatel kraje
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
Osobní bankroty v přepočtu na 10 000 obyvatel v roce 2012
Osobní bankroty v přepočtu na 10 000 obyvatel v roce 2012

Nejvíce jsou osobním bankrotem ohroženi obyvatelé Karlovarského kraje. Nejvyšších hodnot v přepočtu na 10 000 obyvatel vykazoval tento kraj od roku 2011. Za pět let připadlo na 10 000 obyvatel více než 80 osobních bankrotů, zatímco v průměru za všechny kraje to bylo 36 bankrotů. Počet osobních bankrotů se zvyšoval každým rokem a v každém kraji. V roce 2012 se meziročně jejich počet nejrychleji zvýšil v Pardubickém kraji a v kraji Vysočina (85 %), a naopak, o pouhých 10 % se meziročně zvýšil počet osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji. Pouze v Libereckém kraji se jeho podíl na celkovém počtu OB rok od roku snižoval, a to z 19 % v roce 2008 až na 13 % v roce 2012.

Rozhodují soudy

O vyhlášení osobního bankrotu rozhodují krajské soudy a městský soud v Praze (osm soudů). Obecně platí, čím je relace počtu vyhlášených osobních bankrotů k počtu podaných návrhů na ně vyšší, tím kratší je doba mezi podáním návrhu na osobní bankrot a jeho vyhlášením. Údaje za kraje jsou v grafu 3 seskupeny podle jejich příslušnosti k soudu a týkají se celého období, tj. leden 2008 až prosinec 2012.

Graf 3. Relace počtu osobních bankrotů k návrhům na ně
Graf 3. Relace počtu osobních bankrotů k návrhům na ně
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Nejlepších výsledků z hlediska vypořádání se s návrhy na osobní bankrot vykázal krajský soud Hradec Králové, na opačném konci skončil krajský soud Brno a městský soud v Praze. V průběhu let se tato relace postupně u většiny soudů zlepšuje, přestože řeší stále více případů. V roce 2012 dosáhl nejvyšší hodnoty relace (počet vyhlášených OB v roce k počtu návrhů na ně) krajský soud v Plzni (84 %) a nejnižší podíl (53 %) vykázal krajský soud v Brně.

Počet návrhů na osobní bankrot se podle jednotlivých soudů liší. Nejnižší podíl na celkovém počtu podaných návrhů na osobní bankrot patřil v období 2008 až 2012 krajskému soudu v Českých Budějovicích (5 %). Pětinu všech návrhů na osobní bankrot řešil krajský soud v Ostravě.

Graf 4 porovnává podíl návrhů na osobní bankrot u jednotlivých soudů a jejich relaci počtu osobních bankrotů k návrhům na ně. Z tohoto grafu je zřejmé, že vysoký počet návrhů na osobní bankrot ještě nemusí nutně znamenat dlouhou dobu mezi podáním návrhu a vyhlášením osobního bankrotu. Příkladem je krajský soud v Ostravě, na který připadlo nejvíce návrhů na osobní bankrot v období posledních pěti let, a přitom tento soud vykázal nejvyšší hodnotu relace počtu bankrotů k počtu návrhů na ně.

Graf 4. Relace počtu osobních bankrotů k návrhům na ně v porovnání s podílem krajů na počtu návrhů (v %)
Graf 4. Relace počtu osobních bankrotů k návrhům na ně v porovnání s podílem krajů na počtu návrhů (v %)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Přepočet na obyvatele

Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna 2008 do prosince 2012 v přepočtu na 10 000 obyvatel v jednotlivých krajích udává graf 5. Za všechny kraje to bylo 35,9 osobních bankrotů. Nejlépe dopadla Praha s 12,4 osobními bankroty. Na opačném konci nalezneme již zmíněný Karlovarský kraj s 80,2 osobními bankroty.

Graf 5. Osobní bankroty v letech 2008 až 2012 (na 10 000 obyvatel)
Graf 5. Osobní bankroty v letech 2008 až 2012 (na 10 000 obyvatel)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Karlovarský kraj má nejnižší hodnotu hrubého domácího produktu na obyvatele, jednu z nejnižších hodnot disponibilního důchodu domácnosti na obyvatele a poměrně vysokou míru nezaměstnanosti. To je patrně řada příčin, které stojí v pozadí za vysokým počtem osobních bankrotů v tomto kraji. Porovnáním údajů v grafu 5 a 6 se ukazuje, jak se pořadí krajů v osobních bankrotech mění, resp. nemění v čase. Tři kraje na obou koncích zůstávají.

Graf 6. Osobní bankroty v roce 2011 a 2012 (na 10 000 obyvatel)
Graf 6. Osobní bankroty v roce 2011 a 2012 (na 10 000 obyvatel)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Počet osobních bankrotů se bude zvyšovat i v letošním roce. Nepříznivé vyhlídky pokud jde o ekonomický vývoj, růst nezaměstnanosti a pomalé zvyšování objemu mezd zhorší finanční situaci mnoha domácností. Ve srovnání s exekucemi je však osobní bankrot tím lepším ze špatných řešení.

Firemní bankroty

Bankroty v přepočtu na 10 000 obchodních společností v roce 2012
Bankroty v přepočtu na 10 000 obchodních společností v roce 2012

V letech 2008 až 2012 bylo vyhlášeno více než 6000 bankrotů obchodních společností. Téměř 30 % připadlo na obchodní společnosti se sídlem v Praze a dalších cca 20 % se týkalo společností, které mají sídlo v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. Nízký podíl měly kraje Karlovarský, Liberecký a Vysočina (graf 7). Z hlediska dynamiky bankrotů obchodních společností v období let 2008 až 2012 lze jmenovat kraje Jihomoravský, Zlínský i Pardubický kraj, jejichž podíl na celku se v daném období zvyšoval.

Graf 7. Bankroty obchodních společností (2008, 2011 a 2012) – podíly krajů na celku (v %)
Graf 7. Bankroty obchodních společností (2008, 2011 a 2012) – podíly krajů na celku (v %)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

V průměru připadlo na 10 000 obchodních společností v období let 2008 až 2012 za všechny kraje 223 bankrotů. Nejvyšší hodnoty vykázal Jihočeský kraj (311 bankrotů) a kraj Ústecký (287 bankrotů). Menší než průměrnou hodnotu měla Praha a kraj Středočeský (viz graf 8). V posledním roce daného období připadlo v průměru na 10 000 obchodních společností necelých 50 bankrotů.

Graf 8. Bankroty v období 2008 až 2012 v přepočtu na 10 000 obchodních společností
Graf 8. Bankroty v období 2008 až 2012 v přepočtu na 10 000 obchodních společností
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Ještě se podíváme na bankroty fyzických osob podnikatelů. V období let 2008 až 2012 bylo vyhlášeno téměř 4,5 tisíc bankrotů fyzických osob podnikatelů. Jejich počet se začal rychle zvyšovat od roku 2011 a bankroty fyzických osob podnikatelů vyhlášené v roce 2012 se na celku podílely více než polovinou. Podíl počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů na firemních bankrotech se postupně zvyšoval, a to 19 % v roce 2008 na 64 % v roce 2012. V Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji se podílely více než 80 % na firemních bankrotech.

V období let 2008 až 2012 bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (téměř čtvrtina). Nejnižším podílem se může pochlubit kraj Vysočina a Karlovarský kraj (cca 2,5 %) – viz graf 9.

Graf 9. Podíly krajů na bankrotech fyzických osob podnikatelů (v %)
Graf 9. Podíly krajů na bankrotech fyzických osob podnikatelů (v %)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

V roce 2012 bylo vyhlášeno 2368 bankrotů fyzických osob, což je o 86 % více než v předchozím roce. Nejrychleji se meziročně tento počet bankrotů zvýšil v Jihočeském kraji (o 278 %), dále pak v kraji Pardubickém (o 165 %) a v kraji Vysočina (o 158 %). Pouze v jednom kraji se počet bankrotů mezi rokem 2011 a 2012 snížil a tímto krajem byl kraj Liberecký (pokles o 11 %) – viz graf 10.

Graf 10. Bankroty fyzických osob podnikatelů v roce 2011 a 2012
Graf 10. Bankroty fyzických osob podnikatelů v roce 2011 a 2012
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Specifika živností

Sektor fyzických osob podnikatelů se vyznačuje tím, že téměř polovina živností není aktivní, nevykazuje žádnou činnost. Řada zaregistrovaných živností není pro majitele hlavním příjmem. Soudy patrně vzhledem k těmto okolnostem povolovaly za určitých podmínek i fyzické osobě podnikateli oddlužení, tedy stejnou proceduru známou pod termínem osobní bankrot. K těmto podmínkám patří především skutečnost, že dluh dotyčné osoby nevznikl primárně z podnikání a věřitelé s oddlužením souhlasí.

Oddlužení fyzických osob podnikatelů se na celkovém počtu jejich bankrotů podílelo v období 2008 až 2012 téměř 60 %. Jejich podíl se zvýšil zejména v posledních dvou letech – v roce 2012 už tvořilo oddlužení 74 % bankrotů fyzických osob podnikatelů, v roce 2011 to bylo 57 % a o rok dříve jen 13 %.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist