K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Definovat procesy a zajistit prostředky k jejich realizaci

Datum: 5. 4. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ostatní

Dění kolem nás dokazuje, že současný trend je trvale neudržitelný. Už od roku 89 uběhly dvě desetiletí, ale vypadá to, jako kdybychom stále stáli na stejném místě. Čas ukazuje, že chybí jednotná shoda na dlouhodobém strategickém směřování celé společnosti.

Každé volby představují znegovaní směrování těch předchozích a zvolení přesně opačného směru. To vede k postupnému poklesu důvěryhodnosti a kvality fungování samosprávy.

V současnosti, kdy se města a obce potýkají s dopady hospodářské krize a jsou neustále nuceny do snižování nákladů a zefektivnění přidělených zdrojů, je třeba jasně definovat, které procesy musí obec provádět a jaké zdroje k jejich zabezpečení potřebuje. Tento problém se objevil i v dokumentu, který přijala vláda České republiky 31. 8. 2011 pod názvem „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky“, v rámci jedné z národních rozvojových priorit zaměřených na zvyšování kvality a efektivity veřejné správy.

Dělat správně, správné věci

To je hlavní motto přístupu, který je založení na zkoumání toho, zda věci, kterými se zabýváme, jsou ty správné a zda je i správně děláme. Tento přístup je postaven na poznání svých procesů a jejich efektivním řízení.

Jedním ze způsobů, jak snižovat negativní dopady krize je zpracovat na základě procesní analýzy návrh řízených procesů samosprávy pro města a obce, s cílem vytvořit jejich standardizované postupy. Tím by se dal samosprávám do rukou nástroj k přijímání ne politických, ale odborných rozhodnutí. Zároveň by to starostům a primátorům přineslo neocenitelné informace, které by jim umožnily efektivnější řízení samosprávy.

Řízení podnikových procesů samosprávy
Řízení podnikových procesů samosprávy

Na téma procesů v samosprávě bylo provedeno množství analýz a studií, ale bez požadovaného efektu, protože skončily ad acta bez praktických přínosů. Digitalizace a tvorba E-governmentu stojí na základním předpokladu, že procesní řízení (resp. poznání a popis procesů) je nezbytností úspěšné elektronizace, neboť hlavním cílem informatizace je efektivní podpora prováděných procesů tak, jak to naznačuje uvedený obrázek.

Pod pojmem byznys proces v prostředí samosprávy rozumíme procesy, kterými samospráva zabezpečuje své poslání vůči svému okolí (vůči všem zúčastněným stranám) a které se podílejí na tvorbě přidané hodnoty. Úkolem byznys procesů je naplňování strategických cílů samosprávy a zajistit, aby se jejich realizace prováděla správným způsobem.

Znalosti a odbornost

Bez poznání procesů není možné efektivní strategické řízení ani implementace informačních systémů podporovaných informačními technologiemi. Pokud se nezmění fungování samosprávy a systém jejího řízení, přinese plošné nasazování informačních technologií jen odpor a kritiku množství neefektivně vynaložených prostředků. Bylo to nedávno jasně vidět na Slovensku při snaze o změnu daňového informačního systému.

Přesto, že existují reformní snahy o decentralizaci a modernizaci samosprávy, situace je taková, že procesy modernizace zaostávají za procesy decentralizace. I když jsou zpravidla povinnosti a kompetence na obce a města přeneseny vcelku současně (přijetím zákonných ustanovení), základním problémem je spíše skutečnost, že k přiděleným povinnostem nejsou přiděleny také adekvátní zdroje na jejich zajišťování, že není nalezen optimální způsob poskytování služby nebo statku.

Pravděpodobně největším problémem samospráv zůstává, že politická opatření vyvolávající tlak na realizaci drastických úsporných opatření jsou většinou přijímána bez konkrétních znalostí a odborného vyhodnocení dopadů takových rozhodnutí.

K tomu se ještě přidává čtyřletý cyklus výměny politické garnitury a s tím spojená negace veškerého úsilí, které vynakládalo předchozí vedení a následné opětovné vnikání do problematiky. Než se nové vedení dokáže pořádně zorientovat, je tu opět konec volebního období a celý cyklus se opakuje.

Z toho důvodu je třeba unifikovat klíčové procesy v samosprávě a vytvořit jednoduché a praktické metodické postupy, které by umožnily představitelům samosprávy jejich postupnou implementaci v rámci vlastních zdrojů, rychlé zorientování se v problematice řízení a dělat odborná a ne politická rozhodnutí.

Co dodat na závěr? Už Herkules věděl, že na to aby vyklidil Augiášův chlév, musí začít pěkně od podlahy…

Autoři uvedeného textu uvádí, že současné problémy samosprávy je nutné řešit komplexně a systémově na základě procesního řízení, které do činnosti orgánů územní samosprávy přinese přehlednost a transparentnost. Přestože Ondrej Železník a Jana Rosičová vychází ze svých zkušeností na Slovensku, domnívají se, že uvedené otázky nejsou jen záležitostí Slovenska, ale jedná se spíše o celoevropský problém. Inspirací k jejich textu byl, mimo jiné, materiál české vlády zaměřený na kohezní politiku po roce 2013. Cílem článku je rozšířit všeobecné povědomí o procesním řízení v oblasti veřejné správy a začít realizovat potřebné změny zdola, za účasti představitelů samosprávy.

Ing. Ondrej Železník, Ph. D., Ústav informatizácie a riadenia výrobných procesov Technická univerzita v Košiciach; Ing. Jana Rosičová, prednostka Mestského úradu Snina, externý doktorand Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity

TOPlist
TOPlist