K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Zřizování účtů obcí u České národní banky

Datum: 4. 3. 2013, zdroj: OF 1/2013, rubrika: Ekonomika

Novela zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účinná od počátku roku 2013 přináší obcím novou povinnost, zřízení účtu u České národní banky (ČNB), který bude sloužit pro případ příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu.

V případě příjmu výnosů daní nebo podílu na nich podle zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) má obec možnost převod těchto prostředků na účet u ČNB písemně odmítnout a zachovat dosavadní systém převodu prostředků z RUD na stávající účet u své banky.

Cílem uvedené novelizace je zahrnutí rozpočtového systému pod integrovaný systém státní pokladny. Všechny peněžní prostředky státní pokladny musí být vedeny na účtech ČNB nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely (tj. do 31. března 2013).

Platí pro všechny obce

Povinnost se týká obcí i dobrovolných svazků obcí (DSO) – pokud jsou příjemci dotací či návratných finančních výpomocí. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny obce jsou příjemci minimálně základního příspěvku na výkon státní správy, pak tedy tato povinnost platí pro všechny obce v ČR. V případě DSO je zapotřebí založit účet jen v případě, že je svazku poskytována dotace či návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu.

Účty obcí u ČNB jdou dále určeny k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, které jsou obcím převáděny správcem daně podle zákona 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (RUD).

Povinnosti zřídit si účet u ČNB se nelze vyhnout. Dobrá zpráva ale je, že v případě příjmů z výnosu sdílených daní nebo podílů na nich dle RUD zákon umožňuje obcím odmítnout (vyloučit) zasílání těchto příjmů na zřízený účet do ČNB. Pro vyloučení zasílání příjmů se sdílených daní na účet do ČNB je potřeba zaslat písemné oznámení správci daně (příslušnému krajskému FÚ) a Ministerstvu financí (viz vzor). Kontakty na jednotlivé krajské finanční úřady naleznete na webu ministerstva financí.

Pokud obec požádá o vyloučení zasílání příjmů z RUD na účet do ČNB, potom převody těchto příjmů budou realizovány dosavadním způsobem – tzn. nadále na beze změn na stávající bankovní účet obce.

Do konce března!

Na dosavadní účty vedené u stávajících bank budou dotační prostředky obcím převáděny nejdéle do konce března 2013.

ČNB otevírá a vede účty pro obce ve všech svých pobočkách, které jsou však jen v sedmi krajských městech v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích.

K obsluze běžného účtu u ČNB je možné si nechat zřídit internetové bankovnictví ABO-K. Obcím je ČNB oprávněna poskytovat pouze služby spočívající v provedení převodu peněžních prostředků z účtu – finanční prostředky tedy může obec z účtu pouze převést jinam a nebo je na účtu ponechat. V této souvislosti je potřeba zmínit, že účet je bezúročný. U účtů není možné založit trvalé příkazy, převody lze provést pouze na základě jednorázového platebního příkazu. Hotovostní operace ani platební karty nejsou u účtů obcí v ČNB poskytovány. Ceník peněžních a obchodních služeb ČNB je zveřejněn na internetových stránkách banky.

Podklady pro zřízení účtu

Před uzavřením smlouvy o běžném účtu musí obec předložit:

  • usnesení z ustavující schůze o volbě starosty,
  • doklad o přidělení identifikačního čísla (výpis z registru ekonomických subjektů)
  • písemnou žádost o zřízení účtu – tiskopis, bohužel, neexistuje (stačí pod hlavičkou obce, Věc: Žádost o zřízení běžného účtu, následuje např. tento text: „Žádáme Vás tímto o zřízení běžného účtu v souladu s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“, razítko + podpis statutárního zástupce obce).

Praktické rady a doporučení: Před návštěvou banky je třeba pobočku kontaktovat (telefonicky či e-mailem) a dohodnout s příslušnou likvidátorkou termín návštěvy nebo způsob předání příslušných dokumentů. Kontaktní údaje pro otevírání účtů jsou uvedeny na internetových stránkách ČNB. Po dohodě s likvidátorkou je možné zaslat nezbytné podklady e- mailem a na základě těchto podkladů bude připravena smlouva. Při podpisu smlouvy předloží obec pouze originály všech požadovaných dokumentů, banka si ověří totožnost statutárního zástupce i ostatních osob, které můžou nakládat s účtem (tzv. identifikace klienta) a bez zbytečného zdržování se smlouva uzavře. Všechny uvedené osoby musí tedy navštívit pobočku osobně (s občanským průkazem).

Smlouvu o zřízení účtu je možné uzavřít korespondenčně (poštou) – tzn. bez osobní návštěvy osoby jednající jménem obce (statutárního zástupce obce). V tom případě pak musí být všechny výše uvedené dokumenty zaslané ČNB úředně ověřené, zatímco při návštěvě pobočky budou ověřeny na místě pracovníkem banky; dále musí být navíc předložen doklad o provedené identifikaci všech dotčených osob (provede notář nebo krajský úřad či úřad obce s rozšířenou působností).

Závěrem

Neprodleně po zřízení účtu u ČNB je nezbytné dopisem statutárního zástupce obce oznámit číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření příslušnému kraji, aby mohl zprostředkovat převody dotací ze státního rozpočtu (např. příspěvek na výkon státní správy) a dále také oskytovateli v případě dotace (návratné finanční výpomoci), která není obci uvolňována prostřednictvím rozpočtů krajů (dotace ze státních fondů, Národního fondu). Vzor dopisu s oznámením o zřízení účtu u ČNB je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí.

Po zřízení účtu je potřeba zaslat na nový účet nějaké peněžní prostředky k úhradě bankovních poplatků.

Vzor dopisu

Název obce + IČ

Místo, datum

Věc: Žádost o vyloučení použití účtu v České národní bance pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, žádáme, aby byly příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. upravujícího rozpočtové určení daní (RUD) zasílány na dosavadní bankovní účet obce č. ……. vedený u banky …….

Děkujeme a jsme s pozdravem

Jméno a příjmení, statutární zástupce obce, podpis + razítko

  • 1× – Finanční úřad v ………. sídlo krajského FÚ
  • 1× – Ministerstvo financí ČR, Odbor 12, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Ing. Markéta Horníčková, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist