Veřejná správa je nyní hlavní problém

15. 1. 2013 OF 5/2012 Reforma veřejné správy

S předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna, jsme hovořili 12. listopadu, krátce po jednání Poslanecké sněmovny, která schválila balíček úsporných opatření i církevní restituce.

Jak hodnotíte přijatá opatření?
Myslím si, že je správné začít připomenutím těchto rozhodnutí, protože se úzce dotýkají obcí. Schválením úsporného balíčku se naplnily záměry novely zákona o rozpočtovém určení daní a potvrdil zvýšený objem daňových příjmů pro obce v plném rozsahu (teprve tímto zákonem se navýšil podíl obcí na sdílených daních). To nebylo do té doby jisté a jedná se tedy o dobrou zprávu pro obce. Přijetím zákona o církevních restitucích se uvolní ruce více než 1200 obcím, kterým blokační paragraf nějakým způsobem brání v dalším rozvoji, z toho více než 60 obcí vůbec nemůže na svém katastru vůbec cokoli podnikat. Dneska už jsou tyto hlavní rozpory, které obce trápily dořešeny.
Kde vidíte nyní hlavní problémy obecní politiky?
Hlavní problém vidím v dokončení reformy veřejné správy, která před deseti lety začala. Smyslem bylo přiblížit správu občanům. Vznikly kraje, zrušily se okresní úřady a posílily obce s rozšířenou působností. Vůbec však nedošlo k dalšímu kroku, který se očekával – převedení činností a lidí z ústředních orgánů do území. Místo toho ministerstva chrlí spousty předpisů, které obcím ukládají nesmyslné povinnosti zejména administrativního charakteru. Zpravidla to není podloženo ani finančním ohodnocením. Neustálé změny svědčí o tom, že stát (vláda, ministerstva, parlament) nemají v oblasti veřejné správy jednoznačnou strategii.
Jak by taková strategie měla vypadat?
Strategie by měla jasně popsat stávající stav a na základě toho stanovit, co stát vlastně chce dosáhnout během deseti, dvaceti let. Aby se každý v tomto smyslu připravil. Důležité je financování. Dosud se tvrdilo, že větší obce mají vyšší daňové příjmy a proto by měly z rozpočtového určení daní hradit vyšší náklady na správu. Nyní jsou daňové příjmy na obyvatele stejné, bude se muset přistoupit k tomu, že státní správa, pokud má být efektivní, bude muset být z části placená výkonově. Jinými slovy stát by měl stanovit kolik bude platit za výkon agendy a obce se rozhodnou, co budou dělat samy, na které agendy spojí síly a podobně. Podle počtu činností, které se v dané lokalitě vykonává, by mělo být určeno místo příslušného pracoviště. Nikoli celostátně určovat rozložení pracovišť, do kterých potom dojíždí občané – klienti. Protože právě občanům musíme poskytovat kvalitní služby.
V současné době se připravují některé návrhy v oblasti veřejné správy, jak tyto materiály hodnotíte?
Znovu opakuji, stát musí mít jasnou koncepci. Původním záměrem bylo část činností převést na obce, část na kraje a ubude rozsah činností na ministerstvech. Od toho se ustoupilo, a v podstatě každý nový problém se řeší z centra změnou zákonů, jejich rozšiřováním a ukládáním dalších a dalších povinností a administrativních úkonů pro obce. Takový přístup odsuzujeme a nyní jsme prosadili odložení návrhu novely zákona o obcích, která přes naše připomínky zaváděla další nesmyslné povinnosti. Teď to úmyslně trochu přeženu, ale působí to dojmem, že když se státu nepodařilo malé obce zničit ekonomicky, chce toho dosáhnout administrativní cestou. Stát by měl jasně formulovat co chce v oblasti veřejné správy dosáhnout a jakým způsobem, nikoli to řešit zvyšováním administrativy.
Hodně tedy záleží i na legislativě?
To už je jen důsledek systému, který nemá jasnou strategii a koncepci. Přijímají se stále nové a nové právní úpravy, zákony jsou složitější, mají více složitých prováděcích vyhlášek. Mylná je představa, že čím podrobnější a detailnější bude právní úprava, tím více lidé budou dodržovat zákony. Je to právě naopak. Čím je zákon kratší a jasnější, tím ho lidé méně porušují. Delší a složitější zákony se porušují více.
Legislativa, která směřuje k omezení korupce ovšem přináší obcím také další administrativu, administrativně náročné je povinné zveřejňování informací atd.
Zvýšením administrativních opatření se věcné problémy samy od sebe nevyřeší. Platí to i pro tuto oblast. Ano, je nutné omezit korupci, ale nechť to řeší jednoduchá, přehledná pravidla a ne složitý, drahý administrativní systém. Ano, je nutné některé věci zveřejnit, ale ať je to upraveno jednoduše. Dneska některé obce platí lidi, kteří materiály skenují, kteří je rozesílají, ministerstva si na tuto činnost najímají firmy, které materiály zveřejňují – je to složité, drahé a hlavně absurdní.
Připravuje se nové programovací období. Jakou pozici budou mít obce v nastávajícím čase?
Je zřejmé, že v nastávajícím období bude méně prostředků a cíle se budou muset koncentrovat na řešení hlavních problémů. Rozšíří se prostor pro využití metody LEADER a jednotlivé obce se neprosadí a budou muset více spolupracovat v území, spolupracovat s podnikatelskou i neziskovou sférou. Na území místních akčních skupin, mikroregionů či obvodů obcí s rozšířenou působností by se měla společně posuzovat alokace investic, aby byla efektivní a přinášela výhody celému území v daném regionu.