Podmínky soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova

24. 4. 2012 OF 2/2012 Ostatní

Cílem soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova (dále jen „soutěž“) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Vesnice roku

V letošním roce probíhá osmnáctý ročník soutěže, a tak se začíná říkat, že je již plnoletá. Je pravdou, že dnešní mediální ohlas i skutečný význam soutěže je dostatečně znám. Přesto se často stává, že mnohé obce váhají se svou přihláškou, mají obavy, že stále nejsou dostatečně připravené na prezentaci svých výsledků. Proto přinášíme v tomto textu stručný nástin podmínek soutěže s tím, že plné znění a všechny potřebné informace o soutěži včetně formuláře přihlášky naleznete na internetové adrese: www.vesniceroku.cz

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Spolu s vyhlašovateli soutěže se na jejím průběhu podílí Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol soutěže.

Účastníci soutěže a přihlášky

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce – program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek a letos bude zařazena obec, která doručí řádně vyplněnou přihlášku v termínu nejpozději do 30. dubna 2012.

K listinné podobě přihlášky do soutěže musí být přiložen doklad o úhradě registračního poplatku, charakteristika obce zpracovaná podle přílohy, kterou rovněž naleznete na uvedeném webu. Přílohy je třeba řádně prostudovat, neboť bez požadovaných dokladů nebude přihláška považována za řádně vyplněnou. K přihlášce se rovněž přiřadí řada fotografií charakteristických pro obec a její společenský život. Registrační poplatek je stanoven ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce.

Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2012

Při hodnocení jednotlivých soutěžících obcí bude hodnotitelská komise posuzovat následující okruhy:

 1. Koncepční dokumenty
 2. Společenský život
 3. Aktivity občanů
 4. Podnikání
 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
 7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
 8. Péče o krajinu
 9. Připravované záměry
 10. Informační technologie obce
 11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže)

Každá přihlášená obec zpracuje jako přílohu k přihlášce do soutěže „Charakteristiku obce“ v členění podle následujících bodů (v rozsahu do 25 řádků strojopisu ke každému bodu).

Organizační zabezpečení

Za organizační zabezpečení soutěže a celostátního kola soutěže odpovídá Ing. Miroslava Tichá (tajemnice soutěže), pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Organizační zabezpečení krajských kol soutěže mají na starosti jednotlivé kraje a kontaktní osoby uvádíme v přiložené tabulce.

Soutěž je dvoukolová a přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole na základě schválených podmínek. V případě, že se do krajského kola přihlásí více než 30 soutěžících obcí, může předseda krajské komise dohodnout organizaci soutěže v oblastních kolech. Do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa a vítěz celostátního kola, resp. vítěz soutěže se stává nositelem titulu „Vesnice roku 2012“.

Průběh soutěže řídí ředitel soutěže, kterým byl pro rok 2012 na základě dohody vyhlašovatelů soutěže jmenován starosta obce Ratměřice (Vesnice roku 2010), Mgr. Viktor Liška. Předsedové krajských komisí jsou jmenováni ředitelem soutěže (jmenován může být starosta nebo zástupce obce, které bylo v předchozích ročnících této soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha). Předseda krajské hodnotitelské komise jmenuje členy této komise na základě nominace vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. Krajská hodnotitelská komise může mít max. 10 členů s hlasovacím právem.

Předsedu celostátní hodnotitelské komise volí členové celostátní hodnotitelské komise ze svých řad, ze zástupců SPOV ČR nebo SMO ČR. Členy celostátní hodnotitelské komise jsou ředitel soutěže, tajemnice soutěže a zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. K rozhodování o odborných otázkách si může komise přizvat další odborníky. Celostátní hodnotitelská komise může mít max. 12 členů s hlasovacím právem. Členy krajské a celostátní hodnotitelské komise nesmí být zástupci soutěžících obcí a ti, kteří jsou se soutěžícími obcemi ve střetu zájmu.

Hodnocení a ocenění v krajích

Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu od 1. května až 30. června 2012 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. O této návštěvě bude starosta obce předem informován tajemníkem krajské hodnotitelské komise. Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise ze tří základních zdrojů:

 • prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce),
 • prohlídky obce,
 • obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.

Na základě uvedených podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích, které korespondují s členěním uvedeným v samostatné příloze podmínek (viz uvedená tabulka hodnocených okruhů).

Krajská hodnotitelská komise určí jednoho vítěze, nositele Zlaté stuhy, který postoupí do celostátního kola a udělí ocenění podle schválených podmínek soutěže (odstavec 8).

V rámci krajských kol jsou udělována ocenění:

 • Zlatá stuha – vítěz krajského kola; nositel Zlaté stuhy – za vítězství v krajském kole soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice xxx kraje roku 2012“;
 • Modrá stuha – za společenský život;
 • Bílá stuha – za činnost mládeže;
 • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí;
 • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy:

 • za vzorné vedení obecní knihovny,
 • za vzorné vedení kroniky,
 • za rozvíjení lidových tradic,
 • za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
 • za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.

Dále se uděluje:

 • Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (ocenění realizovaných stavebních děl na venkově).

Celostátní kolo a vyhlášení výsledků

Obce oceněné Zlatou stuhou, které postupují do celostátního kola soutěže, budou v termínu od 2. až 8. září 2012 navštíveny a hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí, která bude hodnotit obce podle shodného schématu jako krajské komise. Starosta každé celostátně hodnocené obce bude předem informován tajemnicí soutěže o termínu návštěvy, požadovaném rozsahu a délce prezentace. Celostátní hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení celostátního kola soutěže a předá jej řediteli soutěže.

Každá obec může získat v daném roce maximálně jedno z výše uvedených ocenění. Jednotlivá ocenění mohou být téže obci udělena vždy jednou za 5 let, přičemž obec, která zvítězila v celostátním kole soutěže se pak soutěže po stejnou dobu nemůže zúčastnit.

Slavnostní vyhlášení v kraji mohou být pořádána pouze v termínu od 1. 7. do 29. 8. 2012. Krajské slavnostní vyhlášení organizuje krajský vítěz – nositel Zlaté stuhy – za organizačního případně i finančního přispění vyhlašovatelů soutěže a krajského úřadu.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční dne 15. 9. 2012 v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne 12. října 2012. Za přítomnosti čelních představitelů vyhlašovatelů soutěže předána ocenění 2. a 3. místo v celostátním kole a především titul Vesnice roku 2012 vítězi celostátního kola soutěže.

Dále budou předána ocenění:

 • Putovní pohár Folklórního sdružení ČR a
 • Cena naděje pro živý venkov roku 2012 (záštitu nad tímto oceněním převzalo Sdružení místních samospráv ČR).

Další ocenění

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova o obnovu vesnice.

Obce oceněné Zelenou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Obec s nejlepší péči o životní prostředí a zeleň v obci a okolní krajině získá titul Zelená stuha České republiky roku 2012. Vítěz a nositel tohoto titulu postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale Europe. Nad tímto oceněním převzal záštitu ministr životního prostředí.

Obce oceněné Oranžovou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva zemědělství a odborných institucí. Tato komise vyhodnotí nejlepší obec, které bude udělena Oranžová stuha České republiky roku 2012. Nad tímto oceněním převzal záštitu ministr zemědělství.

Knihovny obcí oceněných diplomem v krajských kolech soutěže jsou Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) zpravidla nominovány na cenu Knihovna roku, která je udělována jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu Knihovna roku získá nejlepší knihovna vyhodnocená v celostátním kole porotou, kterou jmenuje ministr kultury na návrh SKIPu z řad knihovnických odborníků.

Termíny

Podepsání podmínek a vyhlášení 18. ročníku soutěže se uskutečnilo na 37. Dnech malých obcí dne 28. února 2012 v Praze. Za vyhlašovatele soutěže podmínky podepsali Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství a Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR.

Termíny pro příjem přihlášek a hodnocení i vyhlášení krajských kol a celostátního kola soutěže jsme již uvedli v předchozím textu. Pro úplnost zbývá dodat, že hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2012 se uskuteční 13.–19. 8. 2012 a setkání vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2012 se koná v Senátu Parlamentu ČR 24. září 2012.

Přihlaste se do soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova.