K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ostrava – magnet regionu

(Peníze z EU pomohou rozvoji moravskoslezské metropole)

Datum: 6. 5. 2009, zdroj: OF 1/2009, rubrika: Regiony

minulém článku se autor pokusil přiblížit obecnou problematiku přípravy a realizace integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Byly nastíněny zásady tvorby a následné úspěšné realizace IPRM financovaných prostřednictvím jednotlivých regionálních operačních programů (ROP) a rovněž byla popsána řídící struktura na všech úrovních.

Předkládaný článek přiblíží aplikaci pro statutární město Ostravu, jejíž IPRM pod názvem "Ostrava -- magnet regionu" byl Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhodnocen jako nejlepší -- pro Ostravu to znamená přínos více než 1,5 mld. Kč na rozvoj města.

Statutární město Ostrava přitom pro tvorbu svého IPRM zvolilo zónové pojetí -- zónou se stala oblast s vysokým potenciálem ekonomického růstu, která vzešla z porovnání ukazatelů vytipovaných lokalit na území. Záměr Ostravy stát se magnetem regionu má několik rovin, které vycházejí jak z minulosti této moravskoslezské metropole, tak mají vazbu na současné snahy vedení města o zlepšení image "černého srdce republiky".

Dluhy minulosti

První rovinu reprezentují projekty více či méně odkazující na průmyslovou minulost Ostravy. Negativní stránky, v minulosti zanedbávaných oblastí lidské činnosti, bude možno řešit pomocí specifických cílů, a to: Cíl II -- Změna vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně podpory výzkumu a inovací a Cíl III -- Zlepšení kvality životního prostředí.

Snaha o lepší zaměstnanost (která je na Ostravsku dlouhodobým problémem i v celostátním měřítku) prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy bude navazovat na dlouhodobé trendy v Ostravě, kdy od roku 2004 došlo k razantnímu snížení nezaměstnanosti (dnes se pohybuje na úrovni 7--8 %). Tento pokles byl způsoben velkými investicemi do průmyslových zón a logistických center, ale v době probíhající ekonomické krize je nutné přistoupit k dalšímu sektoru podpory, a tím je oblast vědy a výzkumu.

Všechny ostravské vysoké školy připravují jak celou řadu vzdělávacích programů, tak rovněž investice do nových technologických center, podnikatelských inkubátorů a dalších nástrojů pro kvalitativní rozvoj absolventů. Vedení statutárního města Ostravy dlouhodobě podporuje snahy univerzit o rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou a pomocí svého IPRM umožní bonifikaci projektů předkládaných k financování do tématických operačních programů (TOP). Současně probíhá diskuse jak ještě více prohloubit participaci města Ostravy na podpoře vědecko-výzkumných a inovačních aktivit.

Podobná situace je rovněž v oblasti kvality života -- samotné životní prostředí v Ostravě je, s nadsázkou řečeno, časovaná bomba (jejíž základy zcela jistě najdeme v průmyslové minulosti Ostravy) a jakýkoliv počin k nápravě bude veřejností vnímán pozitivně. Pomocí IPRM "Ostrava -- magnet regionu" tak bude provedena Revitalizace řeky Ostravice, která má za cíl přiblížit řeku lidem a v co největší míře přilákat obyvatele (i turisty) k toku této zajímavé řeky. Celý projekt je komplexní (cyklostezky a in-line trasy, promenádní galerie, slunící plochy, jezy, vodácká infrastruktura). Probíhající projekční práce, debaty s orgány ochrany přírody a pomalé přibližování se ke kompromisním návrhům dává naději, že do 3--4 let by v Ostravě mohla vzniknout další turistická atraktivita. Významným projektem se snad stane i Revitalizace Komenského sadů -- největšího centrálního parku ve městě, který už léta volá po vytvoření nové, moderní koncepce s vazbou (a tím i synergický efekt) na řeku Ostravici, Slezskoostravský hrad či hornické muzeum na Landeku.

Podpora budoucnosti

Druhá rovina ostravského Integrovaného plánu rozvoje městaby se dala charakterizovat souslovím "ekonomický rozvoj". Rozvoj ekonomiky, resp. přeměna z města těžkého průmyslu na centrum služeb, výzkumu a turismu, velmi slibně nastartovaný v uplynulých 4 letech, je mottem současné (a snad i budoucí) politické reprezentace města. Hlavním smyslem je kromě trendu trvalého snižování nezaměstnanosti, rovněž změna negativního vnímání města zejména zbytkem republiky. Ke kýženému přerodu Ostravy napomohou další dva cíle IPRM -- Cíl I -- Zajištění a rozšíření dopravní obslužnosti zóny a cíl IV -- Zvýšení a rozšíření kvality občanské vybavenosti města a rozvoj cestovního ruchu.

K dosažení uvedených cílů přispějí prostředky EU výraznou měrou. V prvé řadě se bude jednat o vybudování dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou na Nové Karolině (největší projekt regenerace městského centra v ČR) -- budou vybudovány místní komunikace, trolejbusové i tramvajové trakce, chodníky. Situace s přípravou individuálních projektů je zde přímo vázána na ekonomickou krizi, kvůli které developer pozastavil velkou část prací. I přes potíže s financováním této patnáctimiliardové investice, se zástupci developera i vedení města shodují na tom, že tato nepříjemná krize stavbu sice přibrzdila, ale společné úsilí k jejímu úspěšnému dokončení nadále trvá.

Další výraznou aktivitou spojenou s výstavbou Nové Karoliny bude rekonstrukce historických budov -- Elektrocentrály a Ústředny -- jež jsou poutavou připomínkou průmyslu v centru města. Zrekonstruované budovy budou sloužit především kulturním účelům a jejich multifunkční otevřená dispozice umožní využití pro širokou škálu aktivit -- koncerty, výstavy, sympozia, sportovní akce, kongresy, chráněné dílny atd. Ostrava získá důstojné prostory, které budou sloužit široké veřejnosti. Navíc o náklady na rekonstrukci i samotný provoz se město Ostrava podělí s developerem -- půjde tak o jeden z příkladů uplatnění partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Uplatnění principu partnerství bude pokračovat i v dalších zamýšlených projektech, se ZOO Ostrava (zde se uvažuje o podpoře vybudování Safari a Pavilonu evoluce), předpokládá se další zvýšení atraktivity Slezskoostravského hradu či přístavba alternativní scény Divadla loutek. Všechny výše zmíněné záměry jsou důsledkem zvýšeného zájmu o turistické atraktivity ve městě, a proto podpora infrastruktury cestovního ruchu je jednou z priorit města.

I přes snahu o základní rozdělení se konkrétní aktivity a dílčí projekty navzájem překrývají a jejich provázání v rámci více opatření je celkem zřetelné. Například projekt revitalizace Ostravice je zastoupen jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti cestovního ruchu. Názornou strukturu IPRM "Ostrava -- magnet regionu" dokumentuje přiložená tabulka.

Tab.: Struktura IPRM "Ostrava -- magnet regionu"
Specifický cíl
I. Zajištění a rozšíření dopravní obslužnosti zóny II. Změna vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně podpory výzkumu a inovací III. Zlepšení kvality životního prostředí IV. Zvýšení a rozšíření kvality občanské vybavenosti města a rozvoj cestovního ruchu
Opatření
I.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury II.1 Zvyšování počtu kvalifikovaných osob III.1 Odstranění ekologické zátěže IV.1 Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu
I.2 Rozšíření MHD II.2 Rozšíření podmínek pro výzkumné a inovační aktivity III.2 Zlepšení stavu veřejné zeleně IV.2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Aktivity
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce chodníků a silnic vč. alternativní dopravy II.1.1 Tvorba a realizace vzdělávacích programů III.1.1 Humanizace řeky Ostravice IV.1.1 Modernizace ZOO Ostrava
I.2.1 Budování ekologických forem dopravy vč. zastávek II.2.1 Tvorba a realizace výzkumných programů vč. nezbytné infrastruktury III.2.1 Revitalizace veřejné zeleně IV.1.2 Rozvoj nových služeb, produktů a infrastruktury pro oblast cestovního ruchu
IV.2.1 Revitalizace kulturních památek a objektů pro volný čas
IV.2.2 Rozvoj lokality Centrum Černá louka

Spolufinancování

Realizace předpokládaných záměrů z IPRM "Ostrava -- magnet regionu" si vyžádá zhruba dvě miliardy korun. Předpokládaná výše dotace EU pak tvoří cca 1,5 miliardy korun. Konečnou výši dotace však jistě ovlivní vývoj kurzu koruny k euru.

I když je podíl města "jen" cca 155 milionů korun, musí zajistit do roku 2015 předfinancování IPRM v celé jeho výši. To bude zajištěno pomocí úvěrového rámce, který má statutární město Ostrava uzavřeno s Evropskou investiční bankou. Úvěr bude sloužit mimo projekty z IPRM rovněž i na předfinancování dalších rozvojových projektů, které město připravuje.

Po dokončení všech plánovaných projektů by se Ostrava měla stát "živým, pulzujícím městem, plnícím všechny metropolitní funkce, ve kterém jeho obyvatelé oceňují kvalitu života, návštěvníky láká specifická kultura a investoři objevují město jako dobrou adresu pro své podnikání, a tím vytvářejí nové pracovní příležitosti". Veškeré podrobnosti a aktuality o ostravském IPRM lze sledovat na internetových stránkách města Ostravy.

Ing. Karel Malík, Magistrát města Ostravy, odbor ekonomického rozvoje, manažer IPRM "Ostrava-magnet regionu"

TOPlist
TOPlist