K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Podpora tvorby a aktualizace územních plánů malých obcí

Datum: 31. 3. 2009, zdroj: OF 1/2009, rubrika: Regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 30. ledna 2009 5. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu. Jedná se o projekty v prioritní ose 5 -- Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 -- Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Konkrétní zaměření výzvy 5.3b -- Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Projekty na zpracování územních plánů podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují:

 • zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo;
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu Natura 2000;
 • zpracování návrhu územního plánu.

Součástí projektů není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu a úpravy návrhu po projednání.

Projekty na úpravu (aktualizaci) územního plánu podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují:

 • zpracování úpravy územního plánu podle přechodných ustanovení stavebního zákona projektantem;
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu Natura 2000.

Uvedené posouzení je součástí projektu jen v případě, že na základě doložení nově zjištěných skutečností, které nemohly být uplatněny dříve to vyžaduje ve svém stanovisku krajský úřad a příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučí ve svém stanovisku významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem o podporu jsou všechny obce nad 500 obyvatel (včetně), přičemž pro určení velikosti obce je závazný dokument ČSÚ Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. lednu 2007.

Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo
 • minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo
 • obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Financování výzvy

Celkový finanční objem výzvy je 223 280 000 Kč, což je objem prostředků z fondů EU a příspěvku ze státního rozpočtu. Forma podpory je dotace. Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových způsobilých výdajů, podíl spolufinancování ze státního rozpočtu: 15 % celkových způsobilých výdajů.

Doba trvání projektu je od 1. ledna 2007 do 30. června 2012. Hranice celkových způsobilých výdajů projektu stanoví maximální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů v hodnotě 3 mil. Kč. Územní zaměření podpory směřuje do všech regionů cíle Konvergence, tzn. celé území České republiky vyjma území hlavního města Prahy. Podpora je určena na individuální projekty.

Způsobilé výdaje

 • výdaje na nákup služeb, spojených s projektovou činností pro zpracování územních plánů projektantem s příslušnou autorizací, včetně nezbytných posudků (vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy Natura 2000, zpracovaných příslušnými autorizovanými osobami);
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH;
 • DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu.

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy po datu schválení zadání územního plánu nebo po datu usnesení zastupitelstva, které rozhodlo o pořízení úpravy územního plánu, nejdříve však 1. ledna 2007. Zadání územního plánu musí být schváleno nejdříve 1. ledna 2007. Realizace projektů nesmí být ukončena před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti je k dispozici v elektronické formě. Žadatel předkládá tištěnou verzi žádosti se všemi relevantními povinnými přílohami. Seznam povinných příloh je uveden v aplikaci Benefit7 a v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3b).

Tištěné žádosti od 30. ledna 2009 přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 20 dnů předem. Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3b.

TOPlist
TOPlist