Deset let Centra pro regionální rozvoj ČR

11. 2. 2008 OF 5/2007 Ostatní

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) je organizací, která se od roku 1997 postupně stala významnou autoritou. V období před rokem 2004 bylo CRR ČR jednou z pěti tzv. implementačních agentur programů EU v rámci předvstupní pomoci v České republice. Od 1. 5. 2004, po přijetí ČR za člena Evropské unie je také jedním ze zprostředkujících orgánů v rámci strukturálních fondů.

Po celou dobu deseti let organizace vytváří odborné zázemí Ministerstvu pro místní rozvoj především na poli Evropských fondů. I když tato role je částí veřejnosti vnímána někdy rozporuplně (není se co divit, kontroluje využívání prostředků……), implementaci Evropských fondů úspěšně zvládla a plní i další úkoly v oblasti regionálního rozvoje.

CRR ČR bylo zřízeno Ministerstvem pro místní rozvoj 20. prosince 1996, nejprve jako Regionální rozvojová agentura ČR, následně však byla provedena změna názvu i statutu v roce 1997. V prvním období byl totiž obsah činnosti předurčen tím, že organizace vznikala delimitací části Národního informačního střediska a soustřeďovala se na shromažďování a poskytování informací.

Hlavní oblasti činnosti

První změna v orientaci činnosti organizace přišla s podpisem Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou ČR v prosinci 1997, na základě kterého CRR ČR mělo s využitím části svých kapacit převzít dosud neúspěšnou realizaci programů předvstupní pomoci Evropské unie.

Druhým impulsem bylo schválení koncepce činnosti organizace v polovině roku 1999. Následovala změna zaměření -- od shromažďování a poskytování informací k faktickému výkonu činností v oblasti regionální politiky a Evropské unie. S tím souviselo i vytvoření potřebné kapacity, vyžadované Evropskou komisí a vznik sítě regionálních poboček. Na podporu regionálního rozvoje vznikl podle usnesení vlády podpůrný systém absorpčních kapacit, započala činnost regionálních rozvojových agentur a došlo k vytvoření a provozování regionálně orientovaných informačních systémů.

V průběhu následujících osmi let se v rámci organizace vyprofilovaly tři hlavní oblasti činností, které vytvářejí vzájemně propojený komplex aktivit, kterým byla podřízena funkcionalita a absorpční kapacita organizace, jež by podle programových dokumentů měla pokračovat:

  • implementace programů Evropské unie zaměřené především na tzv. "kontrolu prvního stupně",
  • příprava a zajištění funkce monitorovacího systému pro zabezpečení implementace (informační systémy řízení programů),
  • zajištění přípravy a funkce regionálních informačních systémů využitelných pro monitorování programů EU, monitorování úrovně regionálního rozvoje.

Z počátečních činností zůstala jen podpora činnosti Euro Info Centra (Centrum pro regionální rozvoj je tzv. hostitelská organizace), které ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu zajišťuje na základě víceletých projektů informační podporu malého a středního podnikání. Tato činnost je velmi pozitivně hodnocena ze strany Evropské komise a Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s Technologickým centrem akademie věd uspělo ve výběrovém řízení na zabezpečování úkolů v této oblasti i na období po roce 2007. 

Implementace programů Evropské unie

Období předvstupní pomoci

bylo velmi specifické svými požadavky na personál a důsledným dohledem Evropské komise na všechny kroky a aktivity zajišťované v ČR při využívání prostředků EU. Centrum pro regionální rozvoj zajišťovalo pro potřeby ministerstva veškeré aktivity spojené s realizací programu. V praxi to znamenalo zvládnout jak vypracování dokumentace, tak řídit a kontrolovat jednotlivé procesy spojené s realizací programů, posuzovat dokumentaci pro výběrová řízení, zvládat a znát postupy výběrových řízení používaných v Evropské unii, kontrolovat průběh realizace projektů. Zpočátku pod dohledem specialisty vyslaného Evropskou komisí, po jeho odchodu bylo nutné vše zvládnout zcela samostatně. Vše v angličtině a s lidmi s praktickými a dlouhodobými znalostmi na stavbách nebo projektech v zahraničí.

Nejprve se jednalo o programy přeshraniční spolupráce s Bavorskem, v následujících letech byla působnost programů rozšířena na všechny hranice sousedících států -- Sasko, Rakousko, krátce Slovensko a Polsko. K tomu přistoupily od pilotního programu označeného CZ 1998 Haná -- Jeseník všechny regionálně orientované programy v rámci tzv. Národního Phare, první projekty ISPA v oblasti životního prostředí. Není ani možné opomenout účast na odstranění povodňových škod -- v roce 1997, ale zejména v roce 2002, kdy bylo nutné operativně přepracovat a s Evropskou komisí projednat již připravenou dokumentaci programů. Během dvou let bylo na odstranění povodňových škod zrealizováno 71 projektů, které Evropská unie podpořila částkou 9,1 mil. €. Konkrétní výstupy viz www.crr.cz.

Po vstupu do Evropské unie

se situace v organizaci zdánlivě zjednodušila. Celkovou zodpovědnost za řízení programů převzaly věcně příslušné odbory MMR, tzv. řídící orgány. Centrum pro regionální rozvoj ČR bylo pověřeno jen vybraným sektorem aktivit, které se týkají bezprostředního kontaktu s konečnými příjemci -- "kontrolou prvního stupně". Práce v této oblasti vyžaduje od pracovníků především praktické znalosti v oblasti finančního řízení i věcné realizace projektů. Na druhé straně se snížila jazyková náročnost a zároveň významnou část zodpovědnosti za průběh a výsledky realizace projektů převzali příjemci pomoci.

Činnost organizace v současnosti zajišťuje celkem 130 pracovníků, z toho 50 pracovníků je placeno v rámci prostředků technické asistence. To je podrobně dokladováno prostřednictvím měsíčně vykazovaných odpracovaných hodin v rámci jednotlivých operačních programů SROP, JPD2 a INTERREG IIIA. V letech 2001--2003 byly postupně zřízeny ve všech regionech NUTS II pobočky (regionální pracoviště) CRR ČR. Tato pracoviště implementují projekty v rámci programů, u kterých řídící orgány jsou na MMR. Pracovníci poboček komunikují přímo s konečnými příjemci, konzultují a pomáhají řešit jejich konkrétní problémy, kontrolují a administrují jejich projekty, provádějí monitoring projektů na místě a sledují udržitelnost projektu a dopad v regionu. Hlavní kancelář CRR ČR v Praze metodicky a věcně řídí a koordinuje činnost jednotlivých poboček, komunikuje s jednotlivými řídícími orgány programů Evropské unie.

Profesní struktura organizace se mění, a jestliže v první fázi dominovali především specialisté z oblasti kontroly staveb a stavební dokumentace, v současné době jsou vyváženy profese zabývající se finanční kontrolou a projektovým řízením. CRR ČR za období 1999--2006 splnilo všechny úkoly, kterými podporovalo činnost Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti implementace evropských fondů.

Informační systémy

Informační systémy v rámci organizace byly rozvíjeny ve dvou základních směrech -- pro účely řízení programů a monitorování projektů EU a pro účely podpory regionální politiky, v konečném důsledku využívaných jako nástroj pro monitorování regionálního rozvoje.

Informační systém pro řízení programů Evropské unie je nezbytnou součástí systémů jejich implementace. Bez prokazatelně fungujícího informačního systému by Evropská komise nedala souhlas s vyhlášením programů předvstupní pomoci, ale ani strukturálních fondů. Proto byl ze strany CRR ČR zajištěn rozvoj monitorovacího systému pro předvstupní fondy a na základě delegace od řídících orgánů CRR ČR zajistilo pro období 2004--2006 rozvoj a provoz informačních a monitorovacích systémů pro SROP, JPD2 a Iniciativy společenství INTERREG III A. Pro období 2007--2013 zajišťuje informační podporu jednotlivých regionálních operačních programů, některých sektorových programů, dále pak podporu jednotlivých programů v rámci cíle 3. 

Druhým směrem, který byl zadán usnesením vlády č. 682/2000, byl rozvoj informačních systémů umožňující prezentovat a vyhodnocovat různé informace a databáze v regionálním průřezu. Postupně byl vybudován systém sběru a prezentace dat v úrovních Regionální informační servis (RIS), Integrovaný regionální informační systém (IRIS), Mapový server(MS), Geografické informační systémy (GIS).

IRIS -- slouží jako datový zdroj pro prezentace činností z území, RIS -- umožňuje prezentovat získaná data v jednotné struktuře a metodice v jednotlivých regionech (NUTS II regionech, krajích, mikroregionech) a je doplněn prezentační vrstvu mapového serveru, GIS -- provazuje data nad mapovým podkladem podle jednotlivých tematických okruhů.

Systémy jako celek jsou připraveny fungovat jako informační nástroje pro podporu tvorby koncepce a realizace regionálního rozvoje ČR (data a informace jsou určena pro potřeby centrálních orgánů, krajských úřadů, samosprávy, podnikatelské sféry a také široké občanské veřejnosti).

Zastupování státu

Organizaci CRR ČR bylo při zřízení uloženo zastupovat stát v rámci Hospodářského parku České Velenice, a. s., který vznikl jako společný projekt česko-rakouské přeshraniční spolupráce ministerstev z České republiky a Rakouska. Centru pro regionální rozvoj ČR byl ke správě předán v roce 1997. V současné době je v parku připraveno pro investory 83 ha (na území ČR 50 ha) stavebních pozemků vybavených inženýrskými sítěmi, vybudovanými příjezdovými komunikacemi a železniční vlečkou. Působí zde 17 firem, které zaměstnávají téměř 700 pracovníků. Hospodářský park je dnes "hlavním zaměstnavatelem" v Českých Velenicích.

Bilance desetileté činnosti

Za celé období trvání organizace se podařilo zajistit zrealizování a proplacení několika tisíc projektů za více jak 23 mld. Kč (viz tabulka), zajistit fungování informačních systémů, získat v této oblasti významná ocenění, podpořit účinně práci zřizovatele (MMR), stát se respektovaným partnerem jak ve vztahu k příjemcům pomoci, tak i dalším subjektům.

Počty projektů "živých programů" v letech 2004--2006 implementovaných CRR ČR
Program Počet projektů financovaných z jednotlivých programů
2004 2005 2006 (září)
NP Phare 2000 86 0 0
NP Phare 2001 73 0 0
NP Phare 2003 185 201 196
CBC Phare 2000 245 0 0
CBC Phare 2001 269 269 0
CBC Phare 2002 291 291 0
CBC Phare 2003 327 327 369
SROP 0 351 799
JPD2 0 32 137
Interreg IIIA 0 142 455
Interreg IIIB, C 0 23 38
ISPA 2000 ŽP 2 2 0
Celkem 1479 1639 1994

Zajištění všech aktivit by nebylo možné bez splnění celé řady organizačních, personálních i technických podmínek. Nejprve bylo nutné zajistit absorpční kapacitu, vhodný personál, vybudovat technickou infrastrukturu, zajistit dostupnost služeb pro všechny, kteří se na celém procesu využívání prostředků Evropské unie podílejí. Podařilo se vytvořit kolektiv kvalifikovaných lidí, kteří převážně dokázali efektivně a samostatně pracovat a překonávat mnohdy složité problémy.

Dále bylo nutné zajistit podmínky předepsané decentralizovaným implementačním systémem (EDIS). Prokázat, že organizace má odpovídající personál z hlediska kvalifikace a praxe, že je řízena a každý zaměstnanec má jasně definovanou pozici, existuje zastupitelnost a kontrola klíčových činností "metodou čtyř očí" (oddělení finančního a věcného řízení projektů). CRR ČR splňuje od roku 2003 požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000. Certifikace ISO si vyžádala od všech pracovníků velké úsilí a nasazení, ale žádná kontrola ani audit v následujících letech neshledal zásadní problémy -- byli jsme schopni prokázat, že každý ví jaká je jeho práce, kam patří. Certifikaci ISO organizace v jednotlivých následujících letech obhájila.

Velké úsilí jsme věnovali zlepšování image organizace a jejích pracovníků. A ne vždy, zvláště z počátku, se nám to dařilo. Pro stávající programy jsem tyto potíže překonali, obdrželi celou řadu dopisů a poděkování za ochotu, podporu při hledání řešení v realizaci projektů. V tomto kontextu jsou velkým oceněním výsledky posledních kontrol i personálního auditu, organizovaných MMR.

RNDr. Ivo Ryšlavý, ředitel CRR ČR v letech 1999--2007, od října 2007 vedoucí samostatného oddělení MMR, které zajišťuje metodickou podporu a koordinaci činností spojených s využívání prostředků EU

RNDr. Ivo Ryšlavý, ředitel CRR ČR v letech 1999–2007, od října 2007 vedoucí samostatného oddělení MMR, které zajišťuje metodickou podporu a koordinaci činností spojených s využíváním prostředků EU