Čerpání strukturálních fondů v programovacím období 2004–2006

23. 1. 2008 OF 5/2007 Ekonomika

Čerpání dotací ze strukturálních fondů za programovací období 2004--2006 v současné době probíhá bez problémů. Česká republika může čerpat evropské finanční prostředky z tohoto programovacího období až do konce roku 2008 podle evropského pravidla n+2. Jsou vytvořeny všechny předpoklady k tomu, aby ČR nemusela vracet prostředky za toto období zpět do rozpočtu Evropské unie.

Sdělil to přítomným poslancům náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Toušek na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie, kterému předsedá poslanec Petr Braný.

Základní strategii na období 2004--2006 představuje Rámec podpory Společenství, jehož řídícím orgánem je právě MMR. Plní roli výkonného orgánu, který pro uvedené období zajišťuje celkovou koordinaci řízení všech operačních programů podporujících rozvoj území ČR mimo hlavní město Prahu a nese celkovou odpovědnost za efektivitu a racionální řízení evropské pomoci pro toto období v objemu téměř 1,5 mld. Euro.

Alokace pro roky 2004 a 2005 činila v korunách přibližně 26 miliard. Částka určená pro rok 2004 byla včas a v plné výši vyčerpána již před koncem roku 2006. Zpráva, kterou zpracoval Rámec podpory Společenství, uvádí, že z částky 19 miliard, potřebné ke splnění pravidla n+2 pro rok 2005, již bylo k 30. 9. 2007 vyčerpáno 16 miliard korun. V rámci operačních programů byly ve stejném období přijaty žádosti o platby v hodnotě 20,5 miliard korun. To znamená, že do konce roku 2007 Česká republika přijala žádosti v hodnotě o 1,5 miliard korun vyšší, než je nutné pro to, aby Česká republika o evropské dotace nepřišla.

Nejlepší a nejhorší

Nejúspěšnějším operačním programem pro období 2004--2006 se stal Společný regionální operační program (SROP) spravovaný ministerstvem pro místní rozvoj. Jeho hlavním cílem je podporovat vyvážený rozvoj regionů ČR. SROP již vyplatil na účty příjemců dotace přes 8,5 miliard korun. V poměru k jeho celkové alokaci činí tato částka přibližně 80 %, což potvrdilo pozici SROPu jako nejúspěšnějšího programu. Největší podíl na tomto úspěchu má opatření zaměřené na budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, v jehož rámci už bylo proplaceno přes 84 % všech přidělených prostředků.

Dalším velmi úspěšným operačním programem je Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství spravovaný ministerstvem zemědělství, z něhož bylo dosud žadatelům vyplaceno přes 72 % přidělených prostředků.

Nejhorší čerpání prostředků se projevuje u operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, kde objem podaných žádostí o platbu (tj. uskutečněné výdaje) k 30. září 2007 za celý program byl na hodnotě 2275 mil. Kč, což odpovídá 25 % alokace 2004--2006. Za relativně úspěšné se v tomto programu dá označit opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb -- 51,1 %), v absolutním vyjádření je nejvíce vyčerpaných prostředků u opatření 3.1 (Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání -- 519,5 mil. Kč). Dá se tedy konstatovat, že opatření, kde jsou obce a města významnými příjemci podpory, tvoří základ úspěšnosti tohoto zatím nejhůře čerpajícího programu.

Z hlediska jednotlivých opatření v rámci probíhajících operačních programů je přehled nejúspěšnějších a nejméně úspěšných opatření uveden v následných tabulkách.

Nejúspěšnější opatření dle poměru vyčerpaných prostředků k celkové alokaci na roky 2004--2006
Pořadí Operační program Opatření Poměr vyčerpaných prostředků k alokaci 2004--2006 (v %)
Číslo Název
1. OP I 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 110,0
2. OP PP 2.1 Kredit 108,9
3. OP PP 2.1 Start 103,0
4. OP PP 2.1 Rozvoj I + II 90,6
5. SROP 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 84,9
6. OP I 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 78,2
7. SROP 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 76,8
8. OP RVMZ 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 70,2
9. SROP 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 65,6
10. OP RVMZ 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 63,6

(Hodnota vyšší jak 100 % je způsobena přepočtem alokace dle aktuálního kurzu)

Nejméně úspěšná opatření dle poměru vyčerpaných prostředků k celkové alokaci na roky 2004--2006
Pořadí Operační program Opatření Poměr vyčerpaných prostředků k alokaci 2004--2006 (v %)
Číslo Název
1. OP PP 1.4 Registr poradců 0,2
2. OP RLZ 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 1,5
3. OP I 2.2 Podpora kombinované dopravy 2,6
4. OP PP 1.4 Klastry 3,9
5. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 4,6
6. OP I 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 7,4
7. OP PP 1.1 Prosperita 9,8
8. OP RVMZ 3.1 Technická pomoc 10,7
9. OP RLZ 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 13,0
10. OP PP 3.1 TP při řízení a implementaci programu 16,9

Závěrem

Přes celkově úspěšné čerpání zdrojů za období 2004--2006 je zřejmé, že ohrožena jsou opatření v programech, které financuje Evropský sociální fond (ESF). U operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového cíle 3 v Praze se dá očekávat, že vyčerpání prostředků bude velmi problematické. Hlavní příčinou je vysoká administrativní náročnost pro žadatele a také neúnosná fluktuace pracovníků na řídícím orgánu, kde došlo za poslední rok k stoprocentní obměně u všech systemizovaných míst v oddělení OP RLZ.

Zpracováno podle materiálů MMR