Nikdo není spokojený

20. 12. 2007 OF 5/2007 Ekonomika

Před několika dny skončila již 13. celostátní konference "Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice". V budově Rádia Svobodná Evropa se sešlo více než tři stovky starostů, primátorů a pracovníků finančních útvarů z celé republiky.

Setkání se konalo krátce poté, kdy Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která po šesti letech změnila některé parametry této, pro obce tak důležité, právní normy. Zvyšuje se podíl obcí na sdílených daních z 20,59 % na 21,4 %, což představuje v rozpočtu příštího roku očekávané zvýšení v objemu 4,6 miliardy korun. Obce tedy dostávají přidáno a je nutno dodat, že to je v historii tohoto systému financování poprvé. To je dobrá zpráva, protože se očekává, že i horní komora Parlamentu novelu schválí a prezident republiky ji podepíše. Je třeba dodat, že novela odstraňuje tolik kritizované skokové koeficienty velikostních kategorií a zavádí, byť s nízkou vahou, některá nová kritéria rozdělování (rozloha obce, prostý počet obyvatel). Pozitivním rysem novely je fakt, že systém rozdělování výnosu sdílené daně nejvíce přináší velkému počtu malých obcí, které si právem již několik let stěžují na finanční diskriminaci.

Připravit nový zákon

Přidáno dostávají i ostatní velikostní kategorie, i když ne tolik, jako nejmenší obce. Čtyřem největším městům se daňové příjmy nemění a Olomouc, která jediná hodně ztrácí bude řešena individuálně. Žádný systém však není dokonalý, a tak z pohledu daňových příjmů na obyvatele si nyní stěžují malá města, která v rámci již několikrát publikované "U křivky" mají nejnižší příjmy. Nikdo není spokojený a tak se všeobecně volá po novém zákonu, který by měl na základě široké analýzy přinést nové objektivní řešení (viz požadavky účastníků). Má-li však jeho účinnost nastat již v roce 2009, je to na skutečnou analýzu a rozsáhlou diskuzi krátká doba.

Při zpracování nového zákona by se mělo přihlédnout k zahraničním zkušenostem, ale především z pohledu našich vlastních podmínek. Není totiž jasná role centrálních orgánů (tady reforma veřejné správy vůbec neproběhla) a jejich míra vlivu na přerozdělovací procesy. Místní samospráva zase nemá skutečné vlastní příjmy, které by samostatně mohla ovlivňovat (daňové příjmy jsou jenom jinou formou neúčelové dotace a obec ji vůbec neovlivní). Stále otevřené jsou otázky úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti atd. To je jen zlomek problémů a reálnější asi bude cesta další novelizace k pokrytí dopadů daňových zákonů v roce 2009 a 2010 při souběžné práci na novém zákoně.

Výměna zkušeností

Vraťme se však k průběhu konference. Primátor Pavel Bém, jako čestný předseda Svazu měst a obcí, ujistil všechny účastníky, že přípravy na pořádání a případné uskutečnění Olympijských her se v žádném případě nedotknou rozpočtů obcí. Oldřich Vlasák, předseda SMO podrobně popsal postup Svazu při jednání o novele zákona a formuloval požadavky obcí, které by se měly uplatňovat při dalším jednání. Náměstek ministra financí, Eduard Janota odpověděl na řadu dotazů, ale zejména vycházel z hlavní rozpočtové zásady: zvýšení na jedné straně znamená snížení na straně druhé.

Ministr vnitra Ivan Langer potvrdil mj. všem účastníkům odhodlání vlády důsledně sledovat, aby navrhované zákony obsahovaly vyčíslení nákladů, které jejich realizace přináší. Dodáváme jen, že to nestačí, musí zároveň obsahovat legislativní opatření, které přesunou potřebné finance do příslušných rozpočtů.

Často opomíjenou položkou v příjmech obcí jsou správní poplatky. Na mnohdy anachronickou nesmyslnost složité a zastaralé právní úpravy upozornil kladenský primátor Dan Jiránek s výzvou pro urychlenou novelizaci. Osobně považuji za velmi obohacující vystoupení hlavního makroanalytika ČSOB Tomáše Sedláčka, který ukázal některé souvislosti a vlivy při financování územních rozpočtů v návaznosti na daňové systémy v Evropě a ve světě.

Několikrát na konferenci zazněla kritika daně z nemovitostí, která je výhradním příjmem obcí. Současná změna zákona sice dává obcím možnost až pětinásobně zvýšit sazbu daně na svém území, ale jejich tendence spíše směřuje obráceným směrem (viz požadavky). Potřebu zvýšit výnosy této daně však ukazuje i srovnání, které mj. prezentoval Tomáš Sedláček (viz tabulky).

Tab. 1: Daň z nemovitostí (DN) v Evropě
Země Podíl DN na příjmech místních rozpočtů Podíl DN na hrubém domácím produktu
Velká Británie 99,13 1,36
Nizozemí 62,21 0,77
Portugalsko 18,69 0,76
Španělsko 12,43 1,89
Itálie 32,58 0,89
Německo 15,46 0,59
Francie 23,76 1,49
Rakousko 4,97 0,44
Dánsko 6,53 1,00
Lucembursko 4,77 0,16
Česká republika 5,18 0,24
Finsko 3,97 0,41
Tab. 2: Klesající podíl výnosů daně z nemovitosti
Rok Celkem (mil. Kč) % z vybraných daní
1994 3,808 1,3
1995 3,799 1,2
1996 4,018 1,1
1997 3,943 1,1
1998 4,108 1,1
1999 4,248 1,0
2000 4,436 1,0
2001 4,569 1,0
2002 4,571 0,9
2003 4,500 0,9
2004 4,300 0,8
2005 4,400 0,7
2006 4,500 0,7

K projednávané problematice financování obcí se den po skončení konference konalo Fórum Hospodářských novin na téma:"Okrádají města menší obce nebo je tomu naopak...?"

Vedle zástupců SMO ČR, primátora Liberce, starosty obce Suchá Loz a exministra Bohuslava Sobotky vystoupil k problematice na prvním místě ministr financí Miroslav Kalousek. Jeho referát především vysvětloval současné změny v zákoně o rozpočtovém určení daní. Zazněly zde mj. hlasy, které upozornily na nutnost obsáhlé analýzy problému před konečným rozhodnutím. Za osobní podnět ministra financí do nastávající diskuze je možno považovat jeho názor, že základem pro rozdělování daňových výnosů obcím by měla být v dalším období především daň z příjmu fyzických osob. Otvíráme tedy rozpravu.

Požadavky účastníků X. finanční konference k zákonu o rozpočtovém určení daní

 • stát inicioval přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní
 • nový zákon o rozpočtovém určení daní byl připravován na základě důkladných analýz připravených vládou ČR ve spolupráci se SMO ČR (naplnit tak dohodu o spolupráci s vládou)
 • příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní probíhala formou otevřené a strukturované diskuse a účastníky přípravy zákona byla vedle zástupců státu Asociace krajů ČR, zastupující zájmy krajských samospráv a SMO ČR, zastupující zájmy obecních samospráv
 • na nový zákon o rozpočtovém určení daní finančně nedoplatila žádná z obcí a Svaz nominoval do komise určené k návrhu úpravy RUD zástupce středně velkých obcí
 • zákon byl připraven již na počátku roku 2008 s účinností od 1. ledna 2009
 • došlo k navýšení příjmů obcím tak, aby mohly zajišťovat kvalitní veřejné služby pro své občany
 • do systému sdílených daní byly zařazeny spotřební a ekologické daně a zavedeno kriterium počtu žáků základních a mateřských škol (zrušení příspěvku na žáka)
 • bylo zrušeno nesystémové poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu (tzv. medvěd) a tyto prostředky přesunuty do sdílených daní
Dále účastníci požadují
 • rozhodování o osvobozeních u daně z nemovitostí přešlo ze státu do kompetence obcí
 • došlo k zahájení prací na novele zákona o správních poplatcích
 • došlo k zahájení prací na novém zákoně o místních daních
 • tvůrci příruček pro zpracovatele Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) maximálně urychlili jejich dokončení
 • hlavní úlohu při regulaci hazardních her měly obce a města
 • podpora ze státního rozpočtu nebo z fondů EU byla směřována do zlepšení vodárenské infrastruktury dle standardů EU, ke kterému se zavázal stát za obce
 • nebyly stanoveny horní hranice u poplatku za sběr komunálního odpadu.

Antonín Eliáš