Stav životního prostředí

15. 6. 2006 OF 2/2006 Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí publikovalo v prosinci 2005 zprávu o životním prostředí v České republice za rok 2004. Obsáhlý materiál podrobně analyzuje vývoj jednotlivých složek i celkový stav životního prostředí. Z bohatého faktografického materiálu přinášíme poměrně rozsáhlé porovnání základních indikátorů životního prostředí v České republice a v sousedních zemích s průměrnými ukazateli původních států Evropské unie (EU 15) a třicítky nejvyspělejších zemí OECD. Vedle toho v grafické podobě ukazujeme vývoj výdajů na ochranu životního prostředí v posledním desetiletí, a to ve vztahu k hrubému domácímu produktu i podle jednotlivých složek životního prostředí.

Mezinárodní srovnání

uvedené v přehledné tabulce ukazuje na některé trendy a problémy. Údaje o čistotě ovzduší, přes výrazné snížení emisí ukazují, že absolutní i měrné hodnoty emisí jsou stále ještě poměrně značně vysoké. V odběru vody patříme ke státům s nejnižšími hodnotami. Narůstá stupeň napojení obyvatelstva na kanalizaci i procento čištění.

Podíl zemědělské půdy a její zornění je stále velmi vysoké i když dlouhodobě lze sledovat v tomto směru příznivější vývoj. V intenzitě živočišné výroby dochází v posledních letech k ustálené situaci, která je příznivější než v okolních státech. Podíl chráněných území má stoupající tendenci, i když je stále podstatně nižší než v sousedním Německu a Rakousku. Jedním z největších problémů ČR stále zůstává nadprůměrná energetická náročnost tvorby HDP a vysoký podíl uhlí na primárních zdrojích energie.

Výdaje na ochranu životního prostředí

vyžadují časově náročné zpracování, proto zpráva o stavu životního prostředí pracuje s údaji za rok 2003. Údaje dokladují pokles výdajů do této oblasti po roce 1997. Je to dáno tím, že většina rozhodujících problémů, zejména náročné investice do odsíření elektráren proběhly právě v tomto období. V roce 2003 dochází k mírnému růstu investic na úroveň 0,8 % HDP.

Pro vývoj investic v posledním období je charakteristické, že větší část investic byla pořízena z vlastních zdrojů investorů a více než 50 % prostředků bylo realizováno v severních Čechách a na severní Moravě. V nadcházejícím období lze v oblasti výdajů očekávat, že podíl investic pravděpodobně již nikdy nedosáhne úrovně z let 1994 až 1997, i když jejich objem zřejmě poroste s postupným využíváním programů podporovaných z fondů Evropské unie.

Tabulka: Mezinárodní srovnání stavu životního prostředí
Indikátor ČR 1990 ČR 2004 EU-15 OECD-30 SRN Rakousko1 Maďarsko Polsko Slovensko
Základní                  
Hustota osídl. (obyvatel/km2) 131,4 129,4 117,3 32,7 231,0 97,1 109,3 123,5 109,7
HDP (tis. USD/obyvatel) 12,94 14,74 22,45 22,13 23,34 24,71 11,90 9,22 11,54
Ovzduší -- emise                  
kg SO2/obyvatel 178,5 22,5 15,0 28,2 7,4 4,5 35,3 38,1 19,0
t SO2/km2 23,5 2,9 1,8 0,9 1,7 0,4 3,9 4,7 1,6
kg NOx/obyvatel 53,2 33,3 24,7 34,7 17,2 24,8 17,7 20,8 19,0
t NOx/km2 7,0 4,3 2,9 1,1 4,0 2,4 1,9 2,5 2,1
t CO2/obyvatel 15,7 12,42 8,4 11,0 10,3 8,2 6,9 7,6 7,3
Voda -- odběr                  
% dostup. obn. zdrojů 36,3 16,3 - - 20,2 4,2 4,7 18,6 1,4
m3/obyv. rok 350 199 580 888 461 437 550 304 203
% obyv. přip. na vodovod 83,2 91,8 96,0 80,0 99,0 87,0 98,0 81,0 84,0
Kanalizace                  
% obyv. přip. na veř. kan. 72,6 77,9 83,8 75,0 98,5 100,0 68,3 61,2 555,3
čištěno % odp. vod 71,2 94,4 88,6 84,0 92,8 86,0 32,2 54,7 52,7
Půda                  
zem. půda (% rozlohy) 54,4 54,1 44,5 37,8 48,8 41,2 64,0 60,4 50,7
stupeň zornění % 75,1 71,6 59,3 34,4 70,5 43,4 81,9 78,0 64,5
Živočišná výroba (ks/km2 zem. půdy)                  
-- chov skotu 78,4 32,8 58,9 22,7 83,5 62,5 13,4 29,7 26,4
-- chov vepřů 106,6 67,5 88,3 21,0 152,4 101,5 82,2 101,0 60,2
Lesy                  
% z celk. rozlohy 33,3 33,6 38,2 22,0 30,2 41,6 19,5 30,0 41,6
těžba/přírůst 0,78 0,77 0,61 0,55 0,49 0,57 0,53 0,60 0,50
Chráněná území                  
% z celk. rozlohy 13,3 15,9 12,1 14,6 35,7 36,4 8,9 23,6 22,4
ha/1000 obyv. 101,2 122,8 103,6 446,3 154,4 374,7 81,7 191,3 203,9
Energetika a odpady                  
Primární zdroje (toe/obyv.) 4,78 4,25 3,92 4,66 4,20 3,74 2,50 2,31 3,44
-- tuhá paliva, uhlí % 65 50 15 20 24 12 14 61 22
-- kapalná, ropa % 17 18 40 41 37 43 26 23 18
-- zemní plyn % 11 19 24 22 22 22 43 11 31
-- prvotní teplo a elektř. % 7 13 21 17 17 23 17 5 29
Energet. náročnost (toe/1000 USD HDP) 0,37 0,28 0,17 0,21 0,18 0,15 0,21 0,25 0,30
Komunál. odpad (kg/obyv. rok) 258 438 560 570 590 510 460 270 320
Doprava                  
Počet os. aut (ks/100 obyv.) 23,3 37,4 48,9 47,6 54,1 49,0 25,9 28,6 24,2
Hustota siln. sítě                  
-- plošná (km/km2) 0,71 0,70 1,06 0,40 1,84 1,26 0,32 1,19 0,88
-- na obyv.(m/obyv.) 5,4 5,4 9,0 12,2 8,0 13,0 3,0 9,6 8,0

1 toe = 41,868 GJ
1) údaje z období 2000--2002
2) 2003

-as-