Zadávání veřejných architektonických a urbanistických zakázek

24. 11. 2005 OF 4/2005 Veřejné zakázky

Zpracování stavebních projektů a pořízení územně plánovacích dokumentací nebo podkladů spadá do režimu zakázek na služby, jejichž výměr podává § 8 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách negativně tak, že zakázkou na služby jsou všechny zakázky, které nejsou zakázkami na dodávky nebo na stavební práce.

Architektonické a urbanistické zakázky jsou určitým specifikem, které je třeba respektovat. Proto zveřejňujeme některé informace České komory architektů (ČKA), jež by obce a města měly znát. Především, veškeré veřejné zakázky se zadávají podle uvedeného zákona vždy, přesáhne-li předpokládaná cena zakázky 2 mil. Kč. Zadavatel je však povinen zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění též služby, jejichž předpokládaná cena je nižší.

Specifické požadavky

Architektů a urbanistů se zvláště dotýká, vedle ostatních víceméně obecných požadavků, především požadavek na průkaz oprávnění k výkonu podnikání. Základem je zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů, který je v rozsahu výkonu projektových činností závazný jako lex specialis k průkazu kvalifikačních předpokladů.

Architektů a urbanistů se rovněž dotýká velmi významně průkaz požadavku disciplinární bezúhonnosti, kterou se rozumí skutečnost, že uchazeč o veřejnou zakázku nebyl v rámci profesní disciplinární odpovědnosti disciplinárně potrestán, a to v období posledních tří let.

Architektů a urbanistů se nepochybně velmi podstatně dotýká ustanovení § 32 a 35 o prokazování dalších předpokladů:

  • technického a materiálního vybavení uchazeče pro plnění veřejné zakázky,
  • počtu a profesních kvalit odborných profesí, jejichž činnost je pro plnění veřejné zakázky uchazečem nezbytná,
  • celkové profesní zdatnosti a připravenosti přehledem o nejvýznamnějších zakázkách uchazečem v posledních letech uskutečněných.

Seznam neoprávněných

Dozorčí rada ČKA vydala Seznam neoprávněně držených autorizačních razítek nezbytných pro výkon povolání autorizovaných architektů pro potřeby stavebních úřadů a investorů, které upozorňuje, že všechny osoby v seznamu uvedené nejsou oprávněné k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb.

Případným použitím autorizačního razítka se tyto osoby mohou dopustit trestných činů dle § 176 trestního zákona -- padělání a pozměňování veřejné listiny nebo § 176a -- nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka. Dozorčí rada ČKA všechny tyto osoby vyzvala k vrácení atributů nezbytných k výkonu profese, ale vzhledem k tomu, že tak neučinily, rozeslala jmenný seznam všem stavebním úřadům. Kromě uveřejněného seznamu existuje ještě seznam autorizovaných osob, kterým bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení autorizace na určitou dobu.

Aktuální informace o platných i odejmutých či pozastavených autorizacích a zejména o neoprávněně držených autorizačních razítek je k dispozici na: www.cka.cc, v oddíle Seznam architektů.

Honoráře a smlouvy

ČKA společně s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) vydala v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písmeno i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě doporučené Honorářové řády:

  • Honorářový řád pro urbanismus, územní plánování, zahradní a krajinářskou tvorbu (1997)
  • Honorářový řád pro pozemní/inženýrské/technologické stavby, objekty a zařízení (2003)
  • Honorářový řád pro interiérovou tvorbu a scénické stavby (1997)

Pro potřeby architektů i investorů jsou na stejné adrese uveřejněny ke stažení ve wordovém formátu také vzorové smlouvy (např. Smlouva na projekt pozemní stavby, Smlouva na zhotovení územěplánovací dokumentace, Smlouva na dodávku stavby, Obstarání pořizovatelské činnosti aj.). Po upravení dle aktuálních potřeb se tyto vzorové smlouvy mohou stát seriozním základem vztahu mezi architektem a klientem.

-as-