Veřejná podpora a privatizace bytového fondu

14. 10. 2005 OF 4/2005 Bydlení a stavby

Podle práva Evropské unie nesmí být hospodářská soutěž narušována tím, že z veřejných prostředků je některý subjekt zvýhodňován před jiným. Takové zvýhodnění je označováno jako nežádoucí "veřejná podpora". V činnosti měst a obcí se veřejná podpora například dotýká privatizace bytového fondu.

Poskytování nežádoucí "veřejné podpory" není často na první pohled viditelné. Veřejnou podporou je například pronájem sportovního zařízení tělovýchovným jednotám za symbolickou cenu. Stejně tak se v rámci privatizačních kroků na počátku devadesátých let převáděl majetek státu za symbolickou, nikoliv tržní cenu. Po našem vstupu do Evropské unie už nejsou tyto postupy možné.

Veřejná podpora se dotýká také privatizace domů a bytů. Tento proces stále probíhá a MMR zaslalo všem obcím a krajům upozornění, že je třeba v případě privatizace bytového fondu respektovat obecná pravidla upravující veřejnou podporu. Kvalifikované informace a metodickou pomoc v uvedené věci poskytuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně a jeho stanovisko uvedeme samostatně. Podrobnější informace: www.compet.cz.

Privatizace bytů

Pokud se tedy dům prodává právnické osobě, nejčastěji družstvu nájemníků, mohlo by se jednat o nežádoucí veřejnou podporu. Je tedy nutno sledovat cenu, za kterou se převod uskuteční. Ta by měla být cenou tržní, v místě obvyklou. Tržní cena zahrnuje i veškeré závazky na nemovitosti, tedy například i fakt, že dům je obsazen nájemci s regulovaným nájemným, což hodnotu domu podstatně sníží. Pokud případné cenové zvýhodnění (rozdíl mezi tržní a skutečně sjednanou cenou) nepřesáhne pro právnickou osobu tři miliony korun (100 tis. EUR), nejedná se o veřejnou podporu (princip "de minimis").

Podle analýz MMR, naprostá většina privatizovaných obecních domů do vlastnictví družstev nájemníků splňuje limit "de minimis" a nehrozí tak "střet" s komunitárním právem.

Ve středu 7. září 2005 zástupci Evropské komise potvrdili právní názor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a MMR. Prodej nemovitosti do vlastnictví subjektu, který tuto nemovitost bude pronajímat nebo využívat pro další výstavbu apod., může zakládat nepovolenou veřejnou podporu.

Nový zákon

Problémy by měl odstranit nový zákon o vlastnictví bytů, kde forma vlastnictví jednotlivých bytů byla výrazně upravena, schválena vládou a 8. září 2005 předložena Parlamentu. Návrh je propracovanější, průhlednější a ekonomicky jednoznačnější právní úpravou stávajícího zákona a lépe upravuje způsob správy domu včetně toho, jak se jednotliví vlastníci a uživatelé těchto prostorů finančně podílejí na jejích opravách a údržbě. Proto bude zákon představovat spolehlivější právní základ pro hladký průběh eventuální privatizace.