Obecní byty v rodinných domcích

7. 11. 2002 OF 4/2002 Regiony

Mimořádné ocenění za sounáležitost občanů při budování identity obce získala obec Horní Lideč (okres Vsetín) v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2001. Spolková činnost společně s aktivitami místních občanů, dětí a mládeže, jsou výrazem zdejší vesnické pospolitosti.

Je to také patrné v projevu místních řemeslníků, jejichž vliv vidíme v řadě zdejších veřejných staveb. Autobusové zastávky, sportovní areál, bytovky, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nový kostel i hřbitov, to vše nese prvky tradiční valašské architektury. Použití dřeva a kamene je typické a zdůrazňuje nejenom šikovnost zdejších lidí, ale také jejich vztah k tomuto kraji.

V Horním Lidči žije 1450 obyvatel, ale svým významem plní funkci spádového střediska pro okolní obce z hlediska školství, zdravotních služeb i výkonu státní správy (stavební úřad, živnostenský úřad, sociální služby, matrika). Po rozdělení Československa se Horní Lideč stala významnou pohraniční přechodovou stanicí s působností celní a pasové kontroly jak pro českou, tak i pro slovenskou stranu. Tato změna zároveň přinesla vznik nových 160 pracovních míst.

Výstavba bytů

Většina zdejších obyvatel bydlí v samostatných rodinných domcích. V posledních letech došlo v rámci rekonstrukcí k vestavbám 12 nových bytů a jen za poslední tři roky bylo postaveno 25 nových rodinných domků. Charakteristický typ vesnické zástavby není vhodný pro stavbu nájemních bytových domů. Obec však připravila pozemky a inženýrské sítě, a v letošním roce dokončila výstavbu dvanácti obecních rodinných domků v samostatném stavebním obvodě Mirošovská.

Ojedinělý přístup obce tak dokázal zajistit startovací bydlení především pro mladé rodiny. U všech veřejných staveb byly rovné střechy nahrazeny sedlovými a tak nové sídliště rodinných domků plně zapadá do zdejší krajiny. Obec zajistila dodavatelsky výstavbu v dispozici 2+1 s garantovaným rozpočtem milion korun za jeden dům. Hromadná výstavba a množstevní slevy umožnily i při této relativně nízké ceně zachovat vysokou kvalitu.

Vedle státní dotace na výstavbu (320 tis. Kč) splácí obec hypotéční úvěr od Komerční banky. Nájemníci splácí částku 680 tis. Kč a mají přitom možnost, na základě samostatného stavebního povolení, postupné dostavby (garáž, půdní vestavba apod.). V rámci podpory bydlení má obec připravenu další lokalitu pro 20 nových domů.

Koncepční dokumenty

První dokument v rámci Programu obnovy vesnice byl zpracován již v roce 1991 se zaměřením na úpravy zelených ploch. Územní plán je zhotoven od roku 1994 a poslední změny, jak nám řekl starosta obce Josef Tkadlec, schválilo zastupitelstvo v loňském roce.

"Koncepce založená na širších souvislostech je základem pro jednotlivé projekty dalšího rozvoje obce. Proto spolupracujeme s krajem, respektujeme regionální dokumenty a vycházíme z nich v naší činnosti", říká Josef Tkadlec. Byla postupně schválena "Strategie VÚSC Zlín", "Integrovaný projekt rozvoje mikroregionu Vsetínsko" i "Projekt mikroregionu Hornolidečsko".

V rámci těchto dokumentů je obec zapojena do realizace projektu "Cyklostezky" a zejména připravované akce odkanalizování obce v rámci projektu "Čistá Bečva". Tento velkorysý projekt z Programu ISPA řeší komplexně celý region povodí Bečvy a bude v souhrnu představovat náklady cca 200 mil. Kč.

Program Phare CBC (příhraničí) bude společně se Slovenskem využit pro přípravu strategického rozvojového plánu mezi regiony Púchov a Horní Lideč. Zaměří se především na podporu zaměstnanosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turistiky.

Z programu SAPARD získala Horní Lideč podporu na vybudování sportovně turistického centra (čtyři víceúčelová sportoviště), které bude sloužit celému mikroregionu. Je to jediný projekt v rámci Zlínského kraje, kdy žadatelem byla obec. Akce o rozpočtu 9 mil.Kč bude financována obcí (2 mil. Kč) a zbytek tvoří dotace z fondu EU.

Informační centrum

Program obnovy venkova v Horním Lidči usiluje o vytvoření harmonického vesnického prostředí, ovšem v moderním, současném duchu. Projevuje se to nejen v investičních akcích, ale také v péči o historické, kulturní a přírodní památky.

Zdejší knihovna byla v obci již v roce 1924, obecní zastupitelstvo tehdy získalo darem 45 knih a dalo vyrobit jednoduchou skříň na knihy. Dnešní knihovna se nachází ve středu obce, v příjemných a dostatečně velkých prostorách. Knihovní fond tvoří více než 11 tisíc svazků, jsou zde již pět let čtyři veřejně přístupné stanice internetu. Jeho využití je vysoké a v pátek, kdy je největší zájem, se vedou zápisy na pořadí.

V červnu získala místní škola dalších 12 počítačů s připojením v rámci programu "Internet do škol". Stalo se již pravidlem, že uživatel veřejného internetu si dříve či později pořídí připojení na vlastní počítač. Do knihovny chodí v průměru 50 občanů denně, výpujček je za rok cca 40 tisíc a obec věnuje na činnost knihovny, která se stala doslova informačním centrem, částku 400 tisíc korun ročně.

V celostátní soutěži získala zdejší knihovna titul Nejlepší vesnická knihovna roku 2001.

Podpora podnikání

Obecní úřad i zastupitelstvo podporuje místní podnikání, které nabízí celkem více než 360 pracovních míst. Vedle textilní výroby a služeb jenom zdejší Masná výroba Josefa Filáka zaměstnává 240 pracovníků. Tato firma se postupně rozvinula v moderní potravinářský závod, dodávající své produkty do celé republiky i do sousedního Slovenska.

Vedle řešení zaměstnanosti se spolupráce s obcí projevila i při výstavbě čistírny odpadních vod, kterou musela firma vybudovat. Obec zajistila část kanalizační sítě a využívá odpovídající kapacitu čistírny pro úpravu domovních odpadních vod.

Bilance rozpočtu obce (tis. Kč)
Rok 2002 2003
Příjmy celkem 44 150 29 832
daňové 8 171 8 180
nedaňové 2 246 2 552
kapitálové 12 304 -
dotace 16 230 14 800
zapoj. zůst. 5 199 4 300
Výdaje celkem 44 150 29 832
běžné 22 319 23 750
kapitálové 20 272 4 422
splátky 1 559 1 660

-as-