Regenerace panelových sídlišť

1. 11. 2002 OF 4/2002 Bydlení a stavby

V létě roku 2000 schválila vláda České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj předložený návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace sídlišť. Nařízení vlády dostalo ve Sbírce zákonů č. 494/2000 Sb. a ihned vzbudilo velký zájem obcí.

Pro praktické nastartování Programu na podporu regenerace panelových sídlišť (dále program) bylo však nutno uvolnit ze státního rozpočtu pro rok 2001 potřebné finanční zdroje, což se za pomoci rozpočtového opatření podařilo na začátku druhé poloviny kalendářního roku 2001. Ministerstvo pro místní rozvoj získalo celkem 150 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že byl program v zahajovací a testovací etapě, částku dostačující. Ani relativně pozdní datum přesunu finančních prostředků nebyl úspěšnému startu programu v podstatě na překážku. Program byl vyhlášen již v jarních měsících a obce získaly dostatek času na přípravu svých projektů a podání žádostí, pro jejichž příjem byl v roce 2001 stanoven jako konečný termín poslední červnový den.

Zároveň byla již v měsíci březnu jmenována hodnotitelská komise, která na základě pečlivě vypracovaných kritérií provedla výběr a seznam doporučených projektů předložila ke schválení.

Základní podmínky

Bylo zřízeno republikové konzultační středisko, na které se budou mohou zástupci obcí a zpracovatelé projektů regenerace sídlišť obracet. Středisko bylo zřízeno v rámci Ústavu územního rozvoje Brno, organizační jednotky Ministerstva pro místní rozvoj a svoji činnost zahájilo již v lednu roku 2001. Právě toto pracoviště se v uplynulých letech podílelo na řadě studií týkajících se zmiňované problematiky a nadále trvale mapuje situaci v této oblasti.

V průběhu první poloviny roku byl také k programu vydán několikastránkový informační leták, obsahující nejen příslušné nařízení vlády, ale také řadu příkladů regenerace, včetně odkazů na další související programy. Leták byl poprvé prezentován na veletrhu URBIS 2001 a byl k dispozici i na konzultačních dnech odboru bytové politiky.

Plné znění nařízení vlády je zveřejněno na internetových stránkách MMR. Zmíníme se pouze o základních podmínkách a zásadách programu.

Cílem programu je vytvořit podmínky pro přeměnu panelových sídlišť ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Příjemcem podpory může být pouze ta obec na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Takových sídel je na území České republiky více jak 300. Obec musí mít schválený územní plán a zároveň i samotný projekt regenerace sídliště. Vždy platí, že minimálně 30 % rozpočtových nákladů úprav financuje sama obec. Podpora se poskytuje jako nevratná účelová dotace až do výše 70 % rozpočtových nákladů. Žádosti se podávají Ministerstvu pro místní rozvoj prostřednictvím krajských úřadů, včetně jeho stanoviska.

Druhy podporovaných aktivit

  • výstavba dopravní a technické infrastruktury, sanace místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství a cyklistických stezek nebo jejich budování,
  • budování protihlukových stěn, parkovacích stání, zvýšení podílu nezpevněných ploch, kabelová vedení, veřejné osvětlení,
  • přestavba sídlištních kotelen, využití obnovitelných zdrojů,
  • úprava veřejných prostranství, úprava veřejné zeleně, výsadba stromů, zatravnění, budování nových hřišť a rekreačních ploch, související projektové práce.

Příprava každého z projektu přináší nutnost splnění celé řady dalších podmínek a postupů. Především musí být zajištěna účast obyvatel a všech místně dotčených fyzických a právnických osob. Důraz je kladen na osvětu ve sdělovacích prostředcích, seznámení obyvatel se záměrem obce, provedení ankety mezi obyvateli sídliště a posouzení jejích výsledků, příp. zapracování připomínek. Upřesněny musí být i zásady rozvojových programů obce.

Z hlediska samotné obsahové stránky projektu regenerace panelového sídliště je povinné členění do analytické a návrhové části. U návrhové části se předpokládá dílčí členění do textové, výkresové, ekonomické a dokladové části.

Hodnotitelská komise pro výběr úspěšných projektů použila v roce 2001 a v roce 2002 multikriteriální hodnocení.

Kritéria hodnocení

Použitých kritérií bylo v každém roce pět, přičemž mezi nejpodstatnější patřila kvalita a úplnost projektu regenerace. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena komplexnost, racionálnost a věcná provázanost projektu (především jednotlivých etap), přístup obce a jejích obyvatel k regeneraci a řešení společenských a sociálních problémů. Vždy bylo možno získat až 500 bodů a množství získaných bodů bylo určující pro postup do dalšího kola.

V roce 2001 byla hranice pro postup stanovena na 340 bodů, o rok později (vzhledem k množství a kvalitě projektů) na 380 bodů. V roce 2002 bylo toto kritérium využito i pro stanovení výše dotace v procentních bodech. Mezi další kritéria patřilo např. zatížení obce byty v panelové zástavbě, úroveň občanské vybavenosti a její dostupnost v sídlišti apod.

V roce 2001 bylo podáno celkem 35 projektů (žádostí o dotaci) z 31 sídel. Vyřazeny byly 4 projekty a součet celkových rozpočtových nákladů plánovaných prací se vyšplhal na 401,6 mil. Kč. V případě, že by ministerstvo chtělo vždy poskytnout dotaci ve výši 70 % rozpočtových nákladů, bylo by nutno disponovat ze státního rozpočtu 267,1 mil. Kč. Do druhého kola postoupilo 21 projektů z 19 sídel. Rozpočtové náklady již činily pouze 283,7 mil. Kč a pro přidělení maximální dotace by bylo zapotřebí 194,5 mil. Kč. Na základě přiděleného pořadí se podařilo vyhovět 14 projektům ze 13 měst. Nejkvalitněji byly zpracovány projekty měst Havířov, Pardubice a Uherské Hradiště.

Stimulační efekt

Rok 2002 byl však k programu z hlediska finančního velmi macešský. Protože v roce 2001 procházel program realizační a testovací etapou a v době schvalování státního rozpočtu pro rok 2002 probíhala většina "stavebních" prací, nebylo možno předložit vládě České republiky, příp. Poslanecké sněmovně žádné vyhodnocení jeho účinnosti, snad z výjimkou dokladů o uvolněných finančních prostředcích. Je logické, že kontroly a tedy i vyhodnocení mohly být provedeny až v pozdních jarních měsících tohoto roku.

Ze státního rozpočtu bylo pro rok 2002 na účely programu v konečné sumě vyčleněno 80 mil. Kč. A to i přes skutečnost, že bylo možno očekávat až dvojnásobný zájem měst a obcí.

Po zkušenostech z předchozího roku vyhlásilo MMR závěrečný termín pro podávání žádostí na 15. 4. 2002. Hodnotitelská komise doporučila provést fyzické kontroly u všech akcí z roku 2001, aby si mohla vytvořit obrázek o naplňování smyslu programu a o kvalitě prováděných prací.

V plném složení pak provedla komise kontrolu průběhu a realizace regenerace sídliště v Sázavě, Táboře a Havířově, tedy v místech, kam plynuly velké objemy státních dotací.

Z poznatků vyplynul výrazný stimulační efekt, který tento program přináší. V místech, kde již byla provedena regenerace, lze evidovat výrazný růst zájmu o programy regenerace a oprav samotných bytových panelových domů. Vlastníci, ať již obce, či družstva, kontaktují informační poradenská střediska a informují se o možnosti získání úvěru za účelem provedení komplexní regenerace.

Například státní dotace ve výši 30 mil. Kč do sídliště Šumbark II. v Havířově je zanedbatelná vzhledem ke skutečnosti, že město Havířov hodlá na regeneraci v tomto sídlišti čerpat v letošním roce úvěr ve výši cca 260 mil. Kč. Z jiných měst, kde proběhla, či probíhá regenerace sídliště jsou informace podobné.

Letošní rok

V roce 2002 bylo podáno celkem 70 projektů (žádostí o dotaci) ze 60 sídel. Vyřazeno pro nesplnění podmínek bylo šest projektů a suma celkových rozpočtových nákladů plánovaných prací se vyšplhala na 649,7 mil. Kč. V případě, že by ministerstvo chtělo všem poskytnout dotaci ve výši 70 % rozpočtových nákladů, bylo by nutno disponovat ze státního rozpočtu 436,4 mil. Kč. Do druhého kola postoupilo 39 projektů z 35 sídel. Rozpočtové náklady již činily pouze 437,4 mil. Kč a pro přidělení maximální dotace by bylo zapotřebí 361,6 mil. Kč.

Na základě kriteriálního pořadí se podařilo vyhovět 18 projektům z 18 sídel. Došlo však k výraznému krácení poměrné výše dotace. Nejkvalitněji byly zpracovány projekty měst Havířov, Pardubice, Olomouc a také města Kadaně, kde zástupci města nevyužili služeb konzultačního střediska.

O rozdělení dvou tzv. zbytkových dotací bylo rozhodnuto z toho důvodu, že rozpočtové náklady plánovaných akcí přesahovaly možnosti ministerstva, avšak projekty byly kvalitní. V případě Sázavy se jednalo o umožnění zahájení 2. etapy nesmírně zdařilé regenerace městského panelového centra, v případě Ostravy, rozhodovaly především sociální aspekty.

Závěrem

Lze jen doufat, že pro příští rok získá program více finančních prostředků, nežli tomu bylo v roce letošním. O jeho úspěšném startu nelze pochybovat a další snižování podílu přidělené dotace (viz tabulka č. 2) by vedlo k jeho definitivnímu zastavení. Lze doporučit návštěvu již dokončených sídlišť jako např. havířovský Šumbark, pardubické Polabiny, Sázava, sídliště Nad Lužnicí v Táboře, Klášterec nad Ohří, Litomyšl, Vsetín nebo sídliště Jarošov v Uherském Hradiště a další.

Tab. č. 1: Umístění dotací v rámci Programu regenerace panelových sídlišť v roce 2001
Kraj Sídlo Přidělená
dotace
Celkový
rozpočet
Přidělená
dotace
v % celkového
rozpočtu
v mil. Kč
Středočeský Rakovník 4,940 8,2 60,2
Sázava 18,443 29,274 63,0
Jihočeský Tábor 20,987 33,314 63,0
Ústecký Klášterec n. O. 2,778 3,968 70,0
Klášterec n. O. *6,460 9,714 66,5
Louny 9,486 14,65 64,8
Pardubický Česká Třebová *0,752 1,275 59,0
Litomyšl 12,859 21,259 60,5
Pardubice 14,070 20,1 70,0
Moravskoslezský Havířov 29,796 42,796 69,6
Zlínský Uherské Hradiště 9,330 13,33 70,0
Slavičín *4,062 7,72 52,6
Vsetín 5,029 7,563 66,5
Zlín 11,008 17,9 61,5
Celkem 150,000 231,063 64,9

Poznámka: *) tzv. zbytková dotace, příp. přerozdělená vratka

Tab. č. 2: Umístění dotací v rámci Programu regenerace panelových sídlišť v roce 2002
Kraj Sídlo Přidělená
dotace
Celkový
rozpočet
Přidělená
dotace
v % celkového
rozpočtu
v mil. Kč
Středočeský Sázava *3,605 **43,912 8,2
Jihočeský Strakonice 1,563 3,127 50,0
Tábor 4,117 ** 8,490 48,5
Liberecký Jilemnice 2,540 5,080 50,0
Ústecký Kadaň 4,572 8,313 55,0
Pardubický Litomyšl 5,097 ** 9,450 53,9
Pardubice 11,795 **29,487 40,0
Polička 1,472 3,680 40,0
Svitavy 5,500 10,000 55,0
Olomoucký Jeseník 2,631 6,578 40,0
Olomouc 1,798 3,269 55,0
Moravskoslezský Havířov 7,957 **19,892 40,0
Ostrava *8,222 43,580 18,9
Třinec 0,744 1,860 40,0
Zlínský Bojkovice 2,945 5,890 50,0
Otrokovice 6,993 15,540 45,0
Slavičín 3,273 ** 8,133 40,2
Vsetín 5,176 **14,788 35,0
Celkem 80,000 241,069 33,2

Poznámka: *) tzv. zbytková dotace **) II. etapa

RNDr. Jiří Klíma