Financování druhé fáze reformy

7. 10. 2002 OF 4/2002 Reforma veřejné správy

K 1. lednu 2003 ukončí svoji činnost okresní úřady a tím fakticky začne realizace II. fáze reformy územní veřejné správy. Nastane přesun velkého množství činností v oblasti státní správy a dojde k převodu zřizovatelských funkcí u 659 organizací, které zajišťují poskytování služeb v oblasti zdravotnictví (např. nemocnice, dětské domovy), ve sféře sociální (např. domovy důchodců, ústavy sociální péče), ale i v oblasti kultury (divadla, knihovny).

Výkon státní správy i zřizovatelské funkce přechází v zásadě na tři úrovně: ministerstva, kraje a obce. Při převodu výkonu státní správy, kterou dosud provádějí okresní úřady, se bude postupovat podle zákona č. 320/2002 Sb. (tzv. změnový zákon). Rozhodující část výkonu státní správy přechází do působnosti obcí s tzv. rozšířenou působností, pouze zbývající část se přesune na kraje a na vybrané resorty.

K zajištění nových působností budou nástupnickým institucím převedena z okresních úřadů příslušná funkční místa a samozřejmě příslušné finanční prostředky. Při tomto procesu bude použit princip ocenění jednoho funkčního místa průměrnými ročními běžnými výdaji.

Přerozdělení míst

K 1. dubnu 2002 bylo na okresních úřadech k dispozici 18 961 funkčních míst. Z magistrátních měst (Ostrava, Plzeň, Brno), která rovněž vykonávají působnost okresních úřadů, bude převedeno na příslušné kraje 89 funkčních míst. Celkem je tedy ve hře 19 050 funkčních míst. Jejich přerozdělení mezi obce s rozšířenou působností, kraje a ministerstva (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je stanoveno v příloze usnesení vlády č. 695/2002. Stav daný tímto usnesením vlády představuje rovněž jedno z východisek při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2003.

Tab. 1.: Přerozdělení funkčních míst převáděných z okresních úřadů, magistrátů na příslušné resorty, obce a kraje
Instituce Funkční místa
Ministerstvo zemědělství -- pozemkové úřady 1 276
Ministerstvo pro místní rozvoj 10
Ministerstvo kultury 2
Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor 219
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně správy budov 1 723
Obce 12 984
Kraje (včetně 89 pracovních míst -- magistráty)1) 1 766
Přezkum hospodaření obcí 310
MVČR -- správa archivů 760
Celkem 19 050

Poznámky:
1) 89 fuknčních přechází z magistrátních měst na kraj, tj. Ostrava, Brno, Plzeň. Tato města vykonávají v současnosti i působnost okresních úřadů.

Zatímco většina kompetencí okresních úřadů v oblasti státní správy přechází na pověřené obce s rozšířenou působností, u převodu zřizovatelských funkcí je situace opačná. Většina z nich bude převedena do působnosti krajů. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 290/2002 Sb., kromě převodu hygienických stanic, což upravuje změnový zákon.

Z celkového počtu 659 organizací přejde do působnosti krajů funkce zřizovatele k 551 organizacím. Téměř polovinu z nich představují zařízení poskytující sociální služby (např. domovy důchodců, ústavy sociální péče). Tato zařízení budou napříště financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí (viz dále). Zbytek připadá na zdravotnická zařízení (např. nemocnice, záchranné služby, dětské domovy) a kulturní zařízení (např. muzea, galerie). Zřizovatelské funkce k ostatním 108 organizacím okresních úřadů budou převedeny na obce, na resort zdravotnictví a kultury.

Tabulka 2: Převod organizací z okresních úřadů na kraje a obce, bez zařízení poskytující sociální služby (v tis. Kč)
  Počet
OS, PO
Příjmy/odvody Výdaje OS,
příspěvek PO
Výdaje OS
snížené o příjmy,
příspěvky celkem
Kraj celkem1 286 28 815 2 653 572 2 624 757
Organizační složky 4 28 815 92 705 63 890
Příspěvkové organizace 282   2 560 867 2 560 867
Obce celkem2 27 1 270 210 703 209 433
Organizační složky 4 1 270 40 639 39 369
Příspěvkové organizace 23   170 064 170 064
Úhrn za územně samosprávné celky 313 30 085 2 864 275 2 834 190

Poznámky:
OS -- organizační složky, PO -- příspěvkové organizace.
Prostředky jsou po promítnutí významných rozpočtových opatření v úrovni roku 2002.
1) bez sociálních služeb, zahrnuta zdravotnická a kulturní zařízení, popř. jiná.
2) bez sociálních služeb, zahrnuta zdravotnická zařízení, kulturní zařízení -- převážně knihovny

Přerozdělení prostředků

Je nezbytné, aby přerozdělené kompetence okresních úřadů následovaly i příslušné finanční prostředky. V současné době se pracuje na prvních verzích návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, který tyto převody zohlední. Dále uváděné finanční objemy jsou pracovní a o definitivních údajích bude možno hovořit až po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2003.

Po zohlednění rozpočtových opatření, které mají dopad i do roku 2003 (např. navýšení mezd zdravotnických pracovníků), představuje objem pro převáděné organizace (organizační složky a příspěvkové organizace) v úrovni upraveného rozpočtu na rok 2002 celkovou částku 7,9 mld. Kč. Přibližně 16 950 funkčních míst z celkového převáděného počtu 19 050 bude oceněno celoročními průměrnými výdaji na jedno převáděné funkční místo ve výší cca 312,6 tis. Kč, což představuje objem cca 5,2 mld. Kč.

Součet objemů pro organizace okresních úřadů a prostředků určených na uvedená funkční místa nepředstavuje tedy celkový objem prostředků obsažený v kapitole 380--okresní úřady (tj. cca 33 mld. Kč). Proč je tomu tak?

Všechny prostředky, které tvoří objem kapitoly 380 vychází z ustanovení jednotlivých zákonů (např. dotace na dopravní obslužnost, prostředky na dávky sociální péče poskytované ze státního rozpočtu obcím), popřípadě z usnesení vlády (např. prostředky na správu budov rušených okresních úřadů, prostředky na funkční místa určená na přezkum hospodaření obcí, příspěvek pro vlastníky kulturních památek převáděných na Ministerstvo kultury). Důležité je podotknout, že všechny tyto objemy jsou patřičně vybilancovány.

Financování obcí

Jak se bude v roce 2003 převedení zřizovatelských funkcí a výkon státní správy financovat?

Zaměříme se nejdříve na obce. V případě výkonu státní správy se jedná o činnosti dle změnového zákona a převod obcím s rozšířenou působností, jejichž celkový počet 205 byl stanoven zákonem č. 314/2002 Sb. Obce s rozšířenou působností budou na výkon státní správy převedené z okresních úřadů získávat ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy.

Jak bylo uvedeno v první části, přejde z okresních úřadů dle usnesení vlády č. 695/2002 od 1. 1. 2003 na obce s rozšířenou působností 12 984 funkčních míst. Rozvržení funkčních míst pro každou jednotlivou obec je stanoveno v příloze citovaného usnesení. Dle stávajícího stavu bude každé funkční místo oceněno průměrnými výdaji cca 312,6 tis. Kč. Součin příslušného počtu funkčních míst a průměrných výdajů bude tvořit objem příspěvku na výkon státní správy pro každou jednotlivou obec s rozšířenou působností. Průměrný výdaj zatím nemusí být definitivní, ale princip uvedeného propočtu již měněn nebude.

Příspěvky na výkon státní správy pro obce, jejichž výše se odvozuje od počtu obyvatel, budou zachovány (pro obce s působností stavebního úřadu, matričního úřadu a s pověřeným obecním úřadem). I nadále budou poskytovány dotace a příspěvky v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí (příspěvek na žáka základní školy, uvedený příspěvek na výkon státní správy, dotace na dávky sociální péče, příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení).

Sociální zabezpečení

V roce 2003 již nebude součástí finančního vztahu příspěvek na lůžko v domovech důchodců a ústavech sociální péče zřizovaných obcemi. Tato skutečnost souvisí s novelou zákona o sociálním zabezpečení, která nově vymezuje způsob financování sociálních služeb, a která je rovněž součástí změnového zákona.

Převod zřizovatelských funkcí představuje převod do samostatné působnosti. V případě obcí se jedná o 31 organizací, z čehož čtyři představují zařízení poskytující sociální služby. Ze zbývajících 27 organizací se jedná převážně o knihovny. Protože by bylo technicky velmi obtížné novelizovat zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, bude se v roce 2003 financování těchto organizací odehrávat formou dotací, a to v úrovni rozpočtu daných zařízení na rok 2002. V souhrnu se jedná o částku cca 209 mil. Kč.

V tomto objemu ovšem nejsou zahrnuty prostředky pro uvedená čtyři zařízení poskytující sociální služby. Jejich financování se bude uskutečňovat z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), což opět souvisí s novou úpravou financování sociálních služeb.

O co se konkrétně jedná? Změnový zákon novelizuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Novela zavádí jiný způsob financování sociálních služeb. Poskytovatelům sociálních služeb (což jsou i obce a kraje) budou z kapitoly MPSV od roku 2003 poskytovány účelové příspěvky na úhradu nákladů (73a odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb.) souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Konkrétní způsob financování sociálních služeb má být obsahem nařízení vlády, které zpracovává MPSV.

Proto od roku 2003 již Ministerstvo financí nebude poskytovat obcím účelovou dotaci na jimi zřizované domovy důchodců a ústavy sociální péče, příslušný objem prostředků na úrovni roku 2002 (988 111 tis. Kč) bude v roce 2003 součástí rozpočtu kapitoly MPSV. Novela zákona o sociálním zabezpečení je také důvodem, proč budou do kapitoly MPSV v roce 2003 zahrnuty i prostředky pro zařízení poskytující sociální služby, kde nově budou vykonávat funkci zřizovatele nejen obce, ale i kraje.

Financování krajů

Od roku 2003 se rovněž mění "zprostředkovatel", přes kterého budou poskytovány prostředky ze státního rozpočtu (tzv. transferové peníze) obcím. Dosud tuto funkci dle zákona o rozpočtových pravidlech plnil okresní úřad. Od roku 2003 na jeho místo, podle "změnového zákona" nastoupí kraj.

Tím se od obcí dostáváme k druhému stupni samosprávy, a to ke krajům. Již v úvodu je třeba zdůraznit, že v roce 2003 nebude novelizován zákon č. 243/2000 Sb., ani z hlediska vztahu ke krajům. V návaznosti na programové prohlášení vlády bude novela zákona o rozpočtovém určení daní připravena tak, aby k navýšení podílů krajů na daňových výnosech došlo nejpozději s účinností od 1. 1. 2004.

Rok 2003 bude ve vztahu ke krajům z hlediska financování přechodným obdobím. Financování převedených zřizovatelských funkcí a převedeného výkonu státní správy z okresních úřadů na kraje bude zajištěno formu dotací ze státního rozpočtu.

V případě krajů přechází výkon státní správy z okresních úřadů jak do samostatné tak i přenesené působnosti. Celkem se jedná o 1766 funkčních míst. Stejně jako u obcí bude každé převáděné funkční oceněno cca 312,6 tis. Kč a bude finančně pokryto ze státního rozpočtu.

Zřizovatelské funkce vykonávané okresními úřady rovněž jako u obcí přecházejí i v případě krajů do samostatné působnosti. Jak již bylo uvedeno, jedná se o 551 organizací, z čehož 265 představují zařízení poskytující sociální služby. Z hlediska finančního vyjádření v úrovni roku 2002 se jedná o objem cca 2,6 mld. Kč, ovšem bez prostředků na zařízení poskytující sociální služby. Ty budou od roku 2003 financovány z kapitoly MPSV, jak již bylo zmíněno dříve.

Daňové příjmy

Na kraje však od 1. 1. 2003 nepřecházejí pouze zařízení z okresních úřadů, ale i tzv. územní střediska záchranné služby. Tento převod je rovněž součástí zákona č. 290/2002 Sb. Konkrétně se jedná o 9 příspěvkových organizací dosud zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví. Převod středisek záchranné služby se týká následujících krajů: Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Olomoucký, Královehradecký, Liberecký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Vysočina. V úrovni roku 2002 činí prostředky uvedených organizací cca 135 mil. Kč.

Nově kraje v roce 2003 obdrží 1,5 mld. Kč na financování reprodukce majetku územně samosprávných celků. Tato částka není určena pouze pro kraje, ale i pro obce; s tím, že o jejím použití rozhodne kraj.

Dále bude od roku 2003 procházet rozpočty krajů, namísto okresních úřadů, tzv. příspěvek na dopravní obslužnost jak v silniční, tak i drážní dopravě, a to v souladu s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Tyto novely jsou rovněž součástí "změnového zákona".

Samozřejmě kraje i nadále budou získávat daňové příjmy dané zákonem 243/2000 Sb., které jim přísluší od roku 2002 a příspěvek na výkon státní správy, včetně příspěvku na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Rok 2003 bude tedy pro kraje z hlediska financování stejně jako rok 2001 rokem přechodným. Samozřejmě je nejvyšší zájem na tom, aby kraje od roku 2004, v souladu s programovým prohlášením vlády, měly odpovídající objem daňových příjmů. Proto od roku 2004 dojde k transformaci objemů převedených z okresních úřadů a případně dalších resortů, na příjmy daňové. Vždyť možnost samostatného rozhodování krajů o užití daňových příjmů, stanovení konkrétních priorit, je výrazem jejich samosprávné činnosti.

Ing. Karla Komárková