Následky živelné pohromy překonáme

4. 10. 2002 OF 4/2002 Regiony

Když jsme před pěti lety prožívali děsivé povodně na Moravě, málokdo se domníval, že se něco podobného může opakovat. Přírodní katastrofa, která opět ve formě povodní a následných záplav přišla v srpnu 2002, byla svým rozsahem ještě větší. Zasáhla hlavní povodí a přehnala se od jihu na sever přes podstatnou část našeho území.

Jak je patrné z uvedené mapky, dotkla se téměř poloviny okresů, naplno nebo částečně zasáhla více než pět set měst a obcí. Povodeň poškodila tisíce podniků a firem, ovlivnila osudy statisíců našich spoluobčanů. Bohužel, o hodnotu nejcennější, o život přišlo 16 lidí. Materiální škody se dosud nedají vyčíslit a odhadované údaje, 60--90 miliard korun, jsou pravděpodobně podhodnocené. Přitom je potřeba si uvědomit, že částka způsobených škod se zdaleka nerovná nákladům potřebným k jejich nápravě či uvedení do původního stavu, což v některých případech dokonce vůbec nebude možné.

Přehled okresů nejvíce postižených povodněmi

Obr.: Přehled okresů nejvíce postižených povodněmi. Zpracováno podle podkladů předložených krajskými úřady, ve kterých byl vyhlášen stav nouze a za okresy, kde byl vyhlášen stav nebezpečí.

Přes všechny škody a útrapy je však nutno hovořit o optimismu. Řada starostů a představitelů obcí prokázala velkou obětavost a schopnost zvládat složitou situaci. Potvrdila se opodstatněnost krajského stupně. Činnost hejtmanů a jejich štábů v krajích byla nezastupitelná. Fungovaly všechny složky záchranného integrovaného systému. Je třeba poděkovat a ocenit všechny dobrovolníky i profesionální záchranáře, hasiče, policisty a vojáky. Zvedla se velká vlna solidarity a pomoci. Již nyní, 30. srpna, je vidět velký pokrok při odstraňování následků.

Státní pomoc

Když byl v únoru publikován zákon o státní pomoci při obnově území (č.12/2002 Sb.), nikdo netušil, že jeho ustanovení i celá krizová legislativa bude ještě v tomto roce využívána. Vláda premiéra Špidly, která dostala důvěru Poslanecké sněmovny 8. srpna, musela již týden poté poprvé v historii naší země vyhlašovat stav nouze. Teprve po jeho skončení (31. srpna) bude možné zpracovat seriozní návrh řešení. Kraje totiž do sedmi dnů po skončení stavu nouze předloží předběžný přehled nákladů na obnovu a do 20 dnů předloží vládě ministr pro místní rozvoj návrh strategie obnovy, který vymezí území, odpovědná ministerstva i objemy prostředků a formy státní pomoci.

Již nyní jsou však vládou i jednotlivými resorty přijímána opatření, která v rámci stávajících zdrojů je možné realizovat okamžitě. Byly uvolněny prostředky z vládních rezerv, řada priorit ztrácí své opodstatnění a zdroje jsou přesměrovány k nápravě povodňových škod. Přijata byla příslušná legislativní opatření včetně prodloužení termínu pro předložení návrhu státního rozpočtu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu například na podporu malých a středních podniků uvolní v rámci programu REKONSTRUKCE až 500 mil.Kč. Ministerstvo životního prostředí operativně rozšířilo směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu o nový program obnovy nebo výstavby kanalizační sítě a ČOV s maximální podporou až do 80 % nákladů. Na tuto oblast se rovněž počítá s objemem cca 500 mil. Kč.

Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj operativně zveřejnilo opatření k řešení okamžitých potřeb v oblasti bydlení. Nenávratný příspěvek ve výši 150 tis.Kč všem osobám, které přišly o bydlení se týká jak vlastníků tak nájemců bytů. MMR také prostřednictvím krajských úřadů uhradí všem vlastníkům náklady na odstranění stavby nebo sutin až do výše 100 %. Významnou pomoc rovněž představují dotace obcím na náklady na dočasné ubytování poškozených občanů. V případě, že obec bude náhradní ubytování řešit nákupem mobilních jednotek či montovaných jednotek, budou jí uhrazeny náklady až do výše 200 tis.Kč na jednu ubytovací jednotku. Do výše 60 tis.Kč se budou hradit náklady spojené s drobnými úpravami ubytoven, pokud jsou ve vlastnictví obce. Umístí-li obec postižené občany do objektů, které nejsou ve vlastnictví obce, bude jí poskytnuta finanční pomoc na úhradu nájemného a na ubytovací služby až do výše 3500 Kč na jednu ubytovací jednotku.

Na nové bydlení je schválena celá řada možností a nástrojů státní podpory. Je to například nízkoúročený úvěr až do výše 850 tis. Kč fyzickým osobám na výstavbu bytu nebo domku. Dotace obcím na výstavbu nájemních bytů se zvyšuje až na 600 tis. Kč na jeden byt, a do výše až 1 mil.Kč při dokončení stavby ještě v letošním roce. Významné jsou i dotace na opravy bytového fondu, které mohou dosáhnout až 200 tis. Kč na jeden poškozený byt. Řadu dalších možností skýtají dotační tituly regionálních programů. Přehled všech forem státní pomoci byl velmi rychle schválen, publikován a doručen postiženým (již 26.srpna). Podstatnou část přináší rovněž Věstník Ministerstva pro místní rozvoj č. 4/2002.

Účetní doklady

Ministerstvo financí v souvislosti se záplavami vydalo rovněž velmi rychle, již 15. srpna vyhlášku č. 382/2002 Sb., o osvobození zboží, dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla. Týká se to stavebních materiálů, vybavení domácností, strojů, nástrojů a přístrojů pro výstavbu, rekonstrukci a opravy poškozených budov a obydlí. Následovala série velmi potřebných pokynů pro účetní jednotky, daňové subjekty a všechny instituce, které v této situaci působí v rámci humanitární i charitativní pomoci.

Důležitý je postup v případě zničení nebo poškození účetních záznamů a daňových dokladů v souvislosti s povodněmi. Účetní jednotky, jimž povodňová vlna zničila tyto dokumenty oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu místně příslušnému finančnímu úřadu, nejpozději však do 31. října 2002. S ohledem na povinnost zajistit ochranu účetních záznamů před jejich poškozením a zničením je nutné uvést důvody, proč nebylo možné zničení zabránit. Jako doklady je potřebné přiložit: (1) prohlášení, že účetní a daňové dokumenty se nacházely v zatopeném objektu, (2) fotodokumentaci vzniklých škod, (3) potvrzení povodňové komise, že objekt se nachází v postižené zóně a (4) doklad o vlastnictví nebo nájmu zatopeného objektu. Podrobnosti postupu stanoví Pokyn D-240, který se dále zabývá daňovými aspekty poskytovaných darů ve prospěch postižených (odpočet ze základu daně) a osvobozením od správních a soudních poplatků.

Osvobozením od daně, resp. uplatněním DPH při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní se zabývá Pokyn D-237 včetně uplatnění DPH plátci u majetku zničeného záplavami. Pokyn D-238 řeší osvobození od daně darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární a charitativní účely. Důležitá je rovněž informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni (prominutí příslušenství daně, termíny splatnosti, prominutí nedoplatku), která je zveřejněna v Pokynu D-239.

Všechny uvedené dokumenty naleznete na webu Ministerstva financí.

-as-