Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 690 záznamů.

51. Hospodaření krajů v roce 2022

V loňském roce vykázaly kraje jako celek příjmy ve výši 313 mld. Kč a výdaje ve výši 306 mld. Kč. Jejich rozpočty tak skončily přebytkem, a to částkou 7,7 mld. Kč. Podíl přebytku rozpočtu na celkových příjmech činil 2 %. Ve srovnání s rokem 2021 se příjmy krajů zvýšily o 23 mld. Kč, respektive o 8 % a výdaje o 24 mld. Kč, resp. o 9 %. Vykázaný přebytek byl tak nižší než v roce 2021, kdy jeho podíl na celkových příjmech byl 3 %. V posledních deseti letech je to však na úrovni průměrného podílu přebytku na příjmech za rok.
5. 4. 2023 Obec a finance Ekonomika

52. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2022

Konflikt na Ukrajině upozornil na energetickou závislost tuzemské ekonomiky na dovozu ruských komponent a energetickou náročnost v komparaci s ostatními státy Evropské unie. V České republice probíhající válka vyvolala stagflační šok, tedy vyšší inflaci a zároveň nižší růst reálné ekonomiky. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že by hospodaření územních samosprávných celků mělo v důsledku negativních ekonomických dopadů invaze značně utrpět, tak dle dosažených výsledků tomu tak není. Hospodaření ÚSC v letošním roce i nadále dosahuje velice dobrých výsledků.
4. 4. 2023 MF ČR Ekonomika

53. Výroční zpráva NKÚ: ČR tíží deficit státního rozpočtu a rostoucí tempo zadlužování, stát ale často veřejnými prostředky plýtvá

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal výroční zprávu za rok 2022. Kromě toho, že v ní shrnuje zjištění z celkem 33 kontrol, popisuje rovněž hlavní problémy v hospodaření s veřejnými prostředky v České republice. Tím prvním je stále se prohlubující strukturální deficit státního rozpočtu daný růstem mandatorních výdajů a rostoucí tempo zadlužování. Přitom klíčové reformy důchodového, zdravotního i sociálního systému, nutné k udržení stability veřejných financí, dosud chybí.
3. 4. 2023 NKÚ Ekonomika

54. Hospodaření obcí v roce 2022

V loňském roce získaly obce (bez Prahy) do svých rozpočtů 317,2 mld. Kč a utratily 307,3 mld. Kč. Jejich rozpočty tudíž vykázaly kladné saldo, a to v částce 9,9 mld. Kč. V minulém roce tak obce nespotřebovaly 3 % svých příjmů. Přebytek rozpočtu obcí v roce 2021 byl podstatně vyšší (17,4 mld. Kč) a větší byl rovněž jeho podíl na příjmech (6 %). Obce meziročně měly v rozpočtech k dispozici o 11 % více peněz, přičemž jejich výdaje se zvýšily rychleji, a to o 14 %.
31. 3. 2023 Obec a finance Ekonomika

57. Jak se mění struktura výdajů obcí

Obce financují z rozpočtu celou škálu výdajů. V některých případech i za pomoci dotací ze státního rozpočtu, zejména z Ministerstva pro místní rozvoj (doprava, sociální problematika), z Ministerstva práce a sociálních věcí (nedávkové transfery, zajištění sociálních služeb), z Ministerstva životního prostředí (kanalizace a čističky, protipovodňová zařízení) a dalších. Dotace obce také získaly z rozpočtu krajů.
23. 2. 2023 Obec a finance Ekonomika

58. Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2023

Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2023 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami. Pojďme se tedy na ně podívat. Mezi obce bude v roce 2023 rozdělena částka přibližně 10,78 mld. Kč. Celkově je výše příspěvku pro ÚSC ve výši 14,00 mld. Kč. Oproti minulým letům došlo k valorizaci celkového objemu o 5 % pro všechny typy samospráv.
16. 2. 2023 OF 5/2022 Ekonomika

59. Obce a kraje – hospodaření za osm měsíců roku 2022

V tomto textu se podíváme, jaké dopady na hospodaření obcí a krajů měla opatření související s covidem, válka na Ukrajině a následné prudké zvýšení cen energií vedoucí ke značnému zvýšení cen materiálů a služeb.
14. 2. 2023 OF 5/2022 Ekonomika

60. Zjednodušení převodu státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.
8. 2. 2023 Obec a finance Ekonomika

61. Uplatňování DPH u nájmu hrobového místa

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vypracovalo na základě přetrvávajících nejasnosti při uplatňování daně přidané hodnoty (dále „DPH“) při poskytování služeb nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa zpřesňující stanovisko.
2. 2. 2023 SMO ČR Ekonomika

62. Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ

Jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Částky uvedené níže, vycházející z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.
1. 2. 2023 MF ČR Ekonomika

63. Místní koeficient daně z nemovitých věcí stanovený v části obce

Obce mohou podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí nejen pro všechny nemovité věci na území celé obce, ale též pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, a to s přesností na jedno desetinné místo. Místní koeficient se stanovuje formou obecně závazné vyhlášky, což je pro danou záležitost více než významné.
26. 1. 2023 ePravo.cz Ekonomika

64. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2022

Hospodaření územních samosprávných celků nadále dosahuje velice dobrých výsledků, přestože čelí negativním ekonomickým dopadům ruské invaze na Ukrajině a vysoké inflace. Přebytek hospodaření územních rozpočtů sice meziročně zaznamenal nepatrný propad, avšak překonal výsledky hospodaření z období druhé vlny pandemie COVID-19, ale i z období před pandemií.
24. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

65. Varující prvenství

Česko jako jediná země EU prohlubuje své zadlužení, všechny ostatní jej snižují. Podíl státního dluhu k HDP v ČR trvale narůstá. Těžko tedy česká vláda může zadlužování svádět jen na pandemii, inflaci či dopady války, neboť s nimi se utkávají také ostatní evropské země. Ve všech členských zemích EU však zadlužení klesá.
24. 1. 2023 Obec a finance Ekonomika

66. Výdaje na místní správu

V následujícím textu se podíváme na to, jak výdaje na místní správu zatěžují rozpočet obcí, a to v porovnání podle jejich velikosti a podle krajů. Náklady na místní správu zde prezentujeme jako souhrnné výdaje za období let 2017 až 2021, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici.
19. 1. 2023 Obec a finance Ekonomika

68. Přehled účetních jednotek podléhající schvalování účetní závěrky

Za účetní období roku 2023 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky. Ministerstvo financí zveřejňuje přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky.
13. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

69. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2022

Územní samosprávné celky si i v říjnu 2022 vedou velice dobře a nadále dosahují přebytku hospodaření, a to navzdory hrozbě hluboké recese. Přebytek hospodaření územních rozpočtů sice nadále překonává jeho výši z období druhé vlny pandemie COVID-19, ale v komparaci s minulým rokem nebo obdobím před pandemií zaznamenává propad. Důvodem je přetrvávající ruská invaze na Ukrajině, která přináší negativní ekonomické dopady a současná vysoká inflace.
6. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

70. Výnosy z hazardu jako finanční zdroj sdružení obcí

Po letech úsilí o možnost regulace hazardu na území obce se zdá, že od roku 2016 jsou možnosti zastupitelstev obcí dostatečné. Pokud nezvolí úpravu, kterou by mohli provozovatelé napadnout u Úřadu pro hospodářskou soutěž ČR, může oficiální hazard z katastru obce zmizet úplně. Včetně souvisejících příjmů ze zdanění. Jenže zcela nový herní ostrůvek se možná brzy objeví v sousední obci.
5. 1. 2023 OF 4/2022 Ekonomika

71. Změna smluv o zajištění odvozu odpadu z obalů – jste skutečně ochotni platit více?

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., jež zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem, a jež se podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu, s účinností od 1. 1. 2023 oznámila změnu příloh Smluv o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Změna se týká zejména výrazného zvýšení odměn spojených s materiálovou recyklací pro vybrané komodity/druhotné suroviny u úpravců a zpracovatelů odpadů.
4. 1. 2023 SMO ČR Ekonomika

73. Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 (dle ustanovení § 29 odst. 3 rozpočtových pravidel) včetně podrobných číselných údajů.
2. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

76. Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů – Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
14. 12. 2022 MF ČR Ekonomika

77. Co nám řekli ministři

V minulém týdnu (8. a 9. prosince) se konala v pražském hotelu Clarion tradiční, už dvacátá pátá Celostátní finanční konference, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. Vedle pravidelného setkání představitelů obcí se zástupci vlády proběhlo mnoho přednášek směřujících k vyjasnění ekonomických otázek, které v současnosti doléhají na územní samosprávy.
13. 12. 2022 Obec a finance Ekonomika

78. Kde brát v těžkých časech?

Ústředním motivem XXV. celostátní finanční konference je bezesporu otázka, jak nejlépe přežít energetickou krizi, aniž by to výrazně omezilo investice do lokálního rozvoje. Zajímá starosty i úředníky samosprávných celků, primátory, politiky a v neposlední řadě samozřejmě i občany.
9. 12. 2022 SMO ČR Ekonomika

79. Majetek obcí

Většina občanů, ale i zastupitelů, hodnotí zpravidla hospodaření svých obcí na základě plnění rozpočtových ukazatelů – vývoj příjmů, výdajů, či podle salda rozpočtu. Účetní závěrka přináší mj. údaje o hodnotě majetku obce. Roste trvale objem majetku obce, zvyšuje se dlouhodobý majetek, který je trvale ve vlastnictví obce nebo rostou jen aktiva na účtu, jejichž hodnota vzhledem k inflaci stále klesá? Dnešní článek přináší údaje o majetku obcí (bez Prahy) a jeho struktuře. Ptáme se, zvláště před volbami, jak naše obec hospodaří se společným majetkem nebo jen porovnáváme každoroční příjmy a výdaje?
8. 12. 2022 OF 4/2022 Ekonomika

80. Metodický pokyn CHJ č. 25 – Odnětí dotace

Odbor Centrální harmonizační jednotka připravil ve spolupráci s dalšími věcnými útvary Ministerstva financí metodický pokyn shrnující postupy odnětí dotace a návratné finanční výpomoci legislativně upravené ustanoveními § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2. 12. 2022 MF ČR Ekonomika

84. Analýza financování výkonu státní správy u statutárních měst

Výkon státní správy v území přitáhl v poslední době pozornost především diskuzemi o úpravě struktury stavebních úřadů. Téma je však daleko širší a vrstvenější. Koncepci rozvoje veřejné správy a její financování nastavuje již řadu let Ministerstvo vnitra, a za podpory evidence-based přístupu a dopadových analýz konzultuje své návrhy s územními svazy.
29. 9. 2022 OF 2–3/2022 Ekonomika

85. Hospodaření obcí v roce 2021

Rok 2021 byl nejen pro obce druhým rokem s covidem. Podívejme se, jak se tato nová zkušenost promítla do hospodaření obcí. Celkové příjmy obcí (bez Prahy) dosáhly koncem druhého roku s covidem 286,8 mld. Kč. Meziročně se zvýšily o 5 %. O tento růst se nejvíce zasloužily daňové příjmy, které vzrostly o více než 17 mld. Kč. Jejich přírůstek tak více než kompenzoval pokles dotací o 9,5 mld. Kč. Tyto dva zdroje si „vyměnily“ roli při generování přírůstku celkových příjmů.
8. 9. 2022 OF 2–3/2022 Ekonomika

86. Hospodaření územních rozpočtů v roce 2021 a výhled na rok 2022

Hospodaření územních rozpočtů bylo v roce 2021 ve znamení příznivého vývoje, neboť se po roce 2020, který byl poznamenaný restriktivními opatřeními, vrátilo opět do vývoje minulých let. V roce 2021 vykázaly územní rozpočty lepší výsledky hospodaření, než v roce 2019, tj. v posledním „předcovidovém“ roce.
11. 8. 2022 OF 2–3/2022 Ekonomika

87. Potenciál daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je nedílnou součástí daňového systému České republiky. Význam daně z nemovitých věcí je však stále omezený, i když zajišťuje pravidelný a stabilní výnos. Tento výnos je navíc příjmem obce, na jejímž katastrálním území se nachází nemovitá věc, která je předmětem daně.
12. 5. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

88. Obce je třeba ke spolupráci uplatit

Nejen na stránkách časopisu Obec a finance se v poslední době objevily diskuze o možné změně rozpočtového určení daní (RUD). Zákon o rozpočtovém určení daní rámcuje hospodaření obcí již přes 20 let. Byť se za tu dobu v dílčích parametrech měnil, stále platí fakt, že obce své daňové příjmy nemohou nijak ovlivnit a ve skutečnosti jde vlastně o neúčelové dotace.
10. 5. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

89. Rozpočtové určení daní a potenciál místní ekonomiky II.

Základním zdrojem financování rozvoje obcí je rozpočtové určení daní (RUD), tj. systém, který zajišťuje územním samosprávným celkům stabilní zdroj příjmů. V tomto článku se zaměřím na některé aspekty související nejenom s RUD obcí, ale s příjmovou stranou jejich rozpočtů obecně.
21. 4. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

90. Rozpočtové určení daní a potenciál místní ekonomiky I.

Základním zdrojem financování rozvoje obcí je rozpočtové určení daní (RUD), tj. systém, který zajišťuje územním samosprávným celkům stabilní zdroj příjmů. V tomto článku se zaměřím na některé aspekty související nejenom s RUD obcí, ale s příjmovou stranou jejich rozpočtů obecně.
19. 4. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

91. Odvětvová struktura výdajů obcí v roce 2020

V článku probereme, jak se liší váha vybraných hlavních výdajových oblastí obcí (bez Prahy) podle jejich velikosti. Nejprve se podíváme na složení obcí podle počtu obyvatel a na rozložení obyvatel mezi velikostní kategorie obcí.
31. 3. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

92. Porovnání největších měst

Rozpočtové určené daní, které stanoví, jaký díl z celostátního výnosu tří nejvýznamnějších daní si ponechá státní rozpočet a jaký připadne obcím a krajům, existuje již poměrně dlouhou dobu. V jeho rámci se sdílí výnos daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty. Největší váhu má daň z přidané hodnoty.
28. 3. 2022 OF 1/2022 Ekonomika

93. Jak obce financují investice?

Investice, zde měřené kapitálovými výdaji, jsou pro obce důležité. Umožňují modernizaci obecní infrastruktury a její rozšíření, a tím přispívají k lepším podmínkám pro život obyvatel a ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci tří segmentů – stát, kraje a obce – to jsou obce, které na investice vynakládají největší část svých příjmů.
1. 2. 2022 OF 5/2021 Ekonomika

94. Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2022

Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2022 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami.
20. 1. 2022 OF 5/2021 Ekonomika

95. Rozpočtové určení daní – nastal čas pro další změny?

V pondělí 1. listopadu proběhl v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) další ročník konference Potenciál místní ekonomiky, kterou již třetím rokem pořádá ve spolupráci s dalšími partnery Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
17. 1. 2022 OF 5/2021 Ekonomika

96. Co mohou obce očekávat po období pandemie

Pandemie koronaviru a na ni navazující opatření vlády, jak podpůrná, tak i restriktivní, se nemohly nedotknout rozpočtů obcí. Tato opatření ovlivnila jak příjmy, tak i výdaje obcí.
13. 1. 2022 OF 5/2021 Ekonomika

97. CRIF: Obce a kraje měli o necelou desetinu vyšší příjmy než v roce 2020, investují ale méně

Obce a kraje v r. 2021 hospodařily s vyššími rozpočty než v roce 2020. Příjmy obcí včetně Prahy dosahovaly na konci 3. čtvrtletí 287 miliard korun a byly tak o 17 miliard vyšší než o rok dříve. Příjmy krajů potom meziročně vzrostly o 27 miliard na 232 miliard korun. Zároveň se zvedly také výdaje, u obcí o 6 miliard a u krajů o 8 miliard korun. V obou případech přitom rostly jejich běžné výdaje, zatímco na investice vydaly obce a kraje méně peněz než loni.
5. 1. 2022 CRIF – Czech Credit Bureau Ekonomika

98. Dopady koronakrize na finanční zdraví měst s přenesenou působností

Analýza finančního zdraví obce popisuje základní finanční situaci obce. Dobré finanční zdraví obce je základním předpokladem pro její úspěšné fungování. Za finančně zdravou obec lze pak považovat takovou obec, která dokáže generovat zdroje na rozvoj svého území a na uspokojování potřeb svých občanů a nemá problém se svou schopností včas hradit splatné závazky.
25. 11. 2021 OF 4/2021 Ekonomika

99. Úspory a dluh obcí

Úspory obcí rostou v posledních letech poměrně rychle, zatímco dluh obnovil růst až v roce 2019. Mezi rokem 2013 a 2020 se objem úspor obcí (bez Prahy) zvýšil o 9 %, zatímco dluh o necelá 4 %. Rozdíl mezi objemem úspor a dluhu dosáhl v roce 2013 výše 14 mld. Kč, v roce 2020 však převýšily úspory dluh již o 100 mld. Kč.
22. 11. 2021 OF 4/2021 Ekonomika

100. Hospodaření krajů v roce pandemie

V minulém čísle jsme rozebírali hospodaření územních samospráv v posledním pandemickém období s podrobným zaměřením na rozpočty obcí a měst. V tomto článku se blíže zaměříme hospodaření krajů. Jen si připomeneme, že celkové hospodaření územních rozpočtů skončilo v roce 2020 přebytkem 14 mld. Kč.
9. 11. 2021 OF 4/2021 Ekonomika
Bylo nalezeno 690 záznamů.