Přehled za červen 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Informace o činnosti Sdružení místních samospráv ČR

První měsíce letošního roku byly z pohledu Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) nabité náročnou, ale velmi zajímavou prací. Vedle aktivit, které budou podrobněji představeny níže, bylo nemálo vykonáno i při školení představitelů obcí a měst o změnách, která pro ně přináší nový občanský zákoník, ale také při komplikovaných jednáních o podobě programovacího období 2014–2020, která nás zaměstnávají opravdu velmi intenzivně.2. 6. 2014, Ostatní

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně.2. 6. 2014, Životní prostředí

Bytová výstavba v České republice a krajích v letech 1997–2013

Po řadě let intenzivní bytové výstavby bylo nejnižší hodnoty počtu dokončených bytů roce 1995. Dokončeno bylo v tomto roce pouze 12 998 bytů, což představovalo 1,26 bytů na 1000 obyvatel. V dalších letech pak docházelo k postupnému zvyšování počtu dokončených bytů.3. 6. 2014, Bydlení

Zatížení měst a obcí kamiony narůstá – obce žádají, aby nový mýtný systém pomohl situaci řešit

Desítky měst a obcí jsou neúnosně zatíženy těžkou nákladní dopravou. Jak ukázal čerstvý průzkum mezi obcemi, situace je na mnoha místech stejná či spíše horší.[1] Na vině je v mnoha případech současný mýtný systém, který vede k objíždění placených komunikací po silnicích nižších tříd. Dopravní federace a zástupci obcí nyní poslali otevřený dopis ministrovi dopravy s žádostí, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích.3. 6. 2014, Životní prostředí

Jílové u Prahy postupuje hospodárně

Město Jílové u Prahy má svou bohatou historii, která se opírá o titul Královské zlatohorní město, známé těžbou tohoto vzácného kovu. Nejvíce se těžilo ve středověku a zlaté doly byly uzavřeny až v roce 1968.4. 6. 2014, Regiony

V Kladně začala kampaň za lepší třídění odpadů

Kladno – Půlroční kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů odstartovalo Kladno ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Jejím cílem je zvýšení množství a kvality vytříděných odpadů a zlepšení informovanosti obyvatel v této oblasti. V loňském roce vytřídili Kladeňáci více než 1500 tun papíru, plastů a skla. K dispozici mají dva sběrné dvory. Město zavedlo i sběr bioodpadu. Přibyly i nové kontejnery.4. 6. 2014, Životní prostředí

Obce v roce 2013 hospodařily s celkovým přebytkem 13 miliard korun

Praha – Po dvouletém propadu se v roce 2013 zvýšily celkové příjmy obcí (bez Prahy). Příčinou pozitivního trendu byl růst sdílených daní v důsledku změny rozpočtového určení daní a zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod. Průměrné hodnocení obcí souhrnným ukazatelem iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau hodnotí jejich ekonomický stav, se v roce 2013 mírně zlepšilo. Počet obcí s nejvyšším ratingovým stupněm A dosáhl 389.4. 6. 2014, Ekonomika

Kraje a města a obce: Vyjdeme si vstříc, většinou je to možné

Praha – Memorandum o spolupráci. To je výstup společného jednání Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), které se dnes konalo v Praze. Obsahuje zásadní body, které podporují kraje a obce a budou je společně prosazovat při jednání s vládou a státní správou.4. 6. 2014, Ostatní

Program na podporu školních zahrad získal mezinárodní ocenění

Praha – Grantový a vzdělávací program Zahrada hrou, zaměřený na rozvoj českých školních zahrad, získal minulý týden ocenění na mezinárodní konferenci v Istanbulu. Nadace Proměny byla jednou ze tří organizací z celého světa, jejichž zásluhy o zlepšování podmínek pro dětskou hru porota ocenila.5. 6. 2014, Životní prostředí

ČAOH a Sdružení místních samospráv stvrdily vzájemnou spolupráci

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení místních samospráv (SMS) podepsaly dohodu o oboustranné spolupráci. Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v oblasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Dohoda z této vzájemné spolupráce vychází a v době intenzivních příprav nové odpadové legislativy může přispět k hledání smysluplných řešení budoucnosti odpadového hospodářství v České republice.5. 6. 2014, Ostatní

Elektronizace veřejné správy

Redakce časopisu Obec a finance, resp. přílohy Veřejná správa online ráda poskytuje prostor vysokoškolským studentům, kteří se věnují problematice informatizace veřejné správy – tentokrát publikujeme část bakalářské práce Marka Vodáka z Mendelovy univerzity v Brně, který porovnává současnou úroveň e-governmentu v několika evropských zemích.6. 6. 2014, Veřejná správa online

Projekt ČZU přispívá k realistickému plánování využití obnovitelných zdrojů energie na regionální i národní úrovni

Praha – Nesystémová podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE), která v roce 2010 vyvrcholila nechvalně proslulým solárním boomem, byla podnětem realizace projektu Interaktivní mapy OZE pro regionální udržitelné plánování v energetice.6. 6. 2014, Ostatní

Nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích

V dalším ze série článků týkajících se dopadu rekodifikace soukromého práva na obce se zaměříme na samotný zákon o obcích, který byl k 1. 1. 2014 novelizován jen velmi dílčím způsobem. Již sám nový občanský zákoník (NOZ) ovšem přinesl některé zásadní změny dopadající zejména na rozhodovací pravomoci orgánů obce, pokud jde o dispozice s nemovitým majetkem.9. 6. 2014, Legislativa

Češi dávají přednost třídění odpadu před spalováním a odmítají zvyšování poplatků

Praha – Drtivá většina (95 %) obyvatel České republiky dává přednost recyklaci odpadu před jeho spalováním ve spalovnách. Celkem jich 70 % odmítá platit kvůli spalovnám víc za odpady. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který provedla pro Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH).9. 6. 2014, Životní prostředí

Když obce spojí síly pro získání dotace z Evropské unie

S počátkem programovacího období 2014–2020 pokrývají mapu České republiky územní uskupení místních akčních skupin (MAS). Spolupráce obcí a lokálních partnerů bude mít v budoucnosti velký význam při získávání peněz z evropských fondů. Není to však nic nového. Už v minulých letech vedla lokální spolupráce k získání dotací na řadu projektů místního významu.10. 6. 2014, Regiony

Veřejná osobní doprava – přehled legislativní úpravy

Doprava představuje významnou složku národního hospodářství nejen z hlediska tvorby hrubého domácího produktu, ale i z pohledu zaměstnanosti a návaznosti na ostatní sektory. Veřejná doprava je oblast dopravy, která neplní pouze ekonomické a dopravní cíle, ale v jistém smyslu představuje opatření sociální a ekologické politiky.11. 6. 2014, Legislativa

Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice

Architekti studia City Upgrade se systematicky zabývají tvorbou rozvojových studií obcí a měst. Ve vizi rozvoje obce Sibřina a Stupice se především zabývali zkvalitněním veřejných prostor obce a návrhem nového využití míst a objektů v majetku obce tak, aby vše lépe do budoucna fungovalo.12. 6. 2014, Regiony

Nový kontrolní řád

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů byl s účinností od 1. ledna 2014 nahrazen zákonem zcela novým, a to zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).13. 6. 2014, Legislativa

Setkání hejtmanů krajů České republiky s diplomatickým sborem

Štiřín – Již potřetí se setkali členové diplomatických sborů v ČR s hejtmany českých a moravských krajů. Po roce se tak opakovalo setkání, které má za cíl trvale rozvíjet přátelské a vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi na základě vzájemného respektu a úcty.13. 6. 2014, Ostatní

Zpětná vazba mezi občany a zastupiteli

Zajímalo mě, zda webové stránky obcí obsahují údaje, které by umožnily přímý styk mezi občany a jednotlivými zastupiteli pomocí elektronické pošty. Pro tyto účely jsem nahodile vybral třicet měst, městských obvodů a městských částí o velikosti 3–4 tisíce obyvatel a prostudoval příslušné webové stránky.16. 6. 2014, Ostatní

Příklad, který táhne – právní pomoc občanům v Praze 13

Smysluplné věci nemusejí být vůbec složité ani drahé. Stačí mít dobrý nápad, představu jak jej realizovat a trochu štěstí. Pěkně to ukazuje příklad z Prahy 13.17. 6. 2014, Regiony

Časopis Obec a finance 3/2014

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu Obec & finance a přináší informace o českých volbách do Evropského parlamentu, naleznete zde zprávu o činnosti a významu Svazu měst a obcí ČR i úvahu o motivačních prvcích v zákoně o rozpočtovém určení daní, který by se měl opět měnit.17. 6. 2014, Ostatní

Praha 14: opět bezpečněji online!

Městská část Praha 14 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) realizuje již druhý ročník vzdělávacího a osvětového projektu v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality s názvem „Praha 14 bezpečně online“. Projekt přináší řadu vzdělávacích a osvětových aktivit pro odborníky, děti a veřejnost současně.18. 6. 2014, Veřejná správa online

Konference ÚOHS k veřejné podpoře

Dnešní konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla věnována modernizaci veřejné podpory dokončované v těchto dnech Evropskou komisí. „Jsme na konci. Téměř všechny důležité předpisy, které budou ovlivňovat oblast veřejné podpory členských států Evropské unie do konce roku 2020, byly vydány,“ informoval ve svém úvodním slově první místopředseda ÚOHS Hynek Brom a upřesnil: „Díky modernizaci veřejné podpory dostává větší roli členský stát, v případě České republiky koordinační orgány, kterými jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství.“18. 6. 2014, Ostatní

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je v pořadí sedmým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.19. 6. 2014, Legislativa

Aktuální novela zákona o odpadech je kritizována obcemi, kraji, průmyslem i ekology

Praha – Poslanecká sněmovna v úterý ve druhém čtení projednávala návrh novely zákona o odpadech, jehož přijetí by výrazně zdražilo odpadové služby obcím i firmám. Většina poslanců, kteří vystoupili v diskuzi, se vyjadřovala kriticky ke způsobu předložení návrhu i k jeho obsahu.19. 6. 2014, Životní prostředí

Třetí české volby do Evropského parlamentu

Dne 24. a 25. května se konaly třetí české volby do Evropského parlamentu. Vítěznou stranou se stalo politické hnutí ANO 2011 se ziskem 16,13 % hlasů všech zúčastněných voličů. Je to vítězství, i když vítěznou stranu volilo pouhých 244 501 voličů, což je 2,9 % voličů, zapsaných ve voličských seznamech. Volební účast byla jen 18,2 % zapsaných voličů.20. 6. 2014, Ostatní

Vláda schválila Dohodu o partnerství

Vláda projednala a schválila 9. dubna Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování tohoto stěžejního strategického dokumentu, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.23. 6. 2014, Ostatní

Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť na Letní škole Zdravých měst

Turnov – Ve dnech 18.–20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Místní agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů a účastníci, kterých se zde sešlo více než 70, měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21.23. 6. 2014, Regiony

Aktuální stav čerpání prostředků fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci průběžně sleduje stav čerpání prostředků z fondů EU. Na konci dubna byla vydána aktuální monitorovací zpráva, která informuje o dosaženém pokroku v prvním čtvrtletí letošního roku. Nově je stav čerpání vykazován pouze za evropský podíl financování.24. 6. 2014, Ostatní

Svaz měst a obcí ČR: Společně hájíme zájmy měst a obcí

Trápí vaše město či obec problém s legislativou, s kterým si nevíte rady? Chcete se inspirovat, jak to dělají jinde, nebo potřebujete poradit s výkladem nového právního předpisu? Vadí vám, když vidíte návrh zákona, který se jen málo zabývá tím, jak ho provádět v praxi?25. 6. 2014, Regiony

Ceny vodného a stočného

Na tomto místě přinášíme pravidelné zprávy z jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Předsedkyně Výboru, PaedDr. Milada Halíková nás informovala o květnovém výjezdním zasedání, které se konalo v Moravských Budějovicích.26. 6. 2014, Ostatní

ČAOH předložila připomínky k Plánu odpadového hospodářství ČR

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připomínkovala návrh Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR), který v květnu představilo ministerstvo životního prostředí. Nový dokument by měl stanovit strategii a základní cíle, které je třeba splnit z pohledu České republiky a Evropské unie v dalších 10 letech. Aktuální verze má však stále určité chyby.26. 6. 2014, Životní prostředí

Ohlédnutí za ISSS 2014

Královéhradecké kongresové centrum Aldis si může zase na pár měsíců oddechnout – 17. ročník konference ISSS/V4DIS je minulostí. Jedna z největších akcí zaměřených na informatizaci a reformu veřejné správy v této části Evropy přivedla do Hradce Králové přes 2300 registrovaných hostů – politiků, zástupců veřejné správy a státních organizací, odborníků na informatizaci společnosti i vysokých manažerů firem, kterých se dění v tomto segmentu nějakým způsobem dotýká. Během dvoudenního programu se uskutečnilo přibližně 200 přednášek a diskusních setkání a ve výstavní části se představilo přes 100 dodavatelů technologií a služeb.27. 6. 2014, Veřejná správa online

Konference sdružení tajemníků v Praze

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) si na svém XXVII. valném shromáždění a jarním celostátním odborném semináři, který se konal 11.– 13. května v Praze, připomnělo výročí 20 let své činnosti.30. 6. 2014, Ostatní

Hejtmani schválili dohodu ve věci financování krajů

Hradec Králové – Hejtmani na zasedání Rady Asociace krajů ČR v Hradci Králové schválili dohodu, kterou ve věci financování krajů k přípravě státního rozpočtu na rok 2015 a čerpání fondu EU uzavřeli vicepremiér A. Babiš a šéf hejtmanů M. Hašek.30. 6. 2014, Regiony

Kalendář akcí na období červenec–září

1. 7. 2014
Digitální povodňové plány
10.–11. 7. 2014
Za lepší venkov IV.
13. 8. 2014
Možnosti dlouhodobé a přímé péče
14.–17. 8. 2014
Flora Olomouc
25.–29. 8. 2014
Eurorural ’14
28. 8.–2. 9. 2014
Země živitelka
2. 9. 2014
Medializace a komunikace sociálních inovací
16.–20. 9. 2014
For Waste & Water 2014
16.–17. 9. 2014
Dny zahradní komunální techniky
16. 9. 2014
Role městského architekta při rozvoji města
18. 9. 2014
Veřejné zakázky 2014
TOPlist
TOPlist