Přehled za červen 2015

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Dejme ženám šanci, vyzývají badatelé, prozkoumají situaci na venkově

Olomouc – Jaké je dnes skutečné postavení žen na venkově? Mají dnes dostatek možností zapojovat se aktivněji do dění v obci? Nejen tyto otázky si kladou výzkumníci z olomouckého sdružení Civipolis. V projektu Dejme (že)nám šanci, který získal finanční podporu z takzvaných norských fondů, se zkušení badatelé společně se studenty z Katedry politologie a evropských studií zaměří na působení žen ve čtyřech moravských Místních akčních skupinách (MAS).1. 6. 2015, Regiony

V Olomouci sčítají městské netopýry

Unikátní projekt připravili v roce 2015 odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce. Chtějí co nejpřesněji zmapovat a spočítat kolonie netopýrů žijících v různých typech úkrytů ve městě. Získaná data poslouží jako podklady pro zajištění ochrany těchto ohrožených druhů živočichů, například během budoucích stavebních úprav budov či kácení stromů.1. 6. 2015, Životní prostředí

Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev – informace o novelizaci

Vláda České republiky 16. března 2015 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále též „novela“), a to s účinností od 1. 4. 2015. Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 52 v částce 26.2. 6. 2015, Reforma veřejné správy

Pravidla rozpočtové odpovědnosti v podmínkách obcí

Nové zákony upravující rozpočtovou odpovědnost by měly hlídat zadluženost všech veřejných institucí.3. 6. 2015, Ekonomika

Koncepce sociálního bydlení

Sociální bydlení je interdisciplinární systém, ve kterém je třeba současně realizovat celou řadu opatření sociální pomoci pro osoby, které jsou shledány jako pomoci potřebné, resp. jsou v bytové nouzi z různých důvodů (např. materiálních, sociálních, psychologických, etnických aj.).4. 6. 2015, Sociální problematika

Koncepce sociálního bydlení – první ohlasy

První ohlasy na zveřejněnou koncepci sociálního bydlení.5. 6. 2015, Sociální problematika

Obce a dotace z Evropské unie

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů EU, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Obce bez Prahy se na tomto objemu podílely 16 % a získaly částku ve výši 79,3 mld. Kč.8. 6. 2015, Evropské fondy

Hejtmani se znovu vyjádřili k neschopnosti ministerstva financí vybírat daně

Luhačovice – Ministerstvo financí zveřejnilo přehled plnění státního rozpočtu za prvních pět měsíců letošního roku. Na daních stát vybral méně než za stejné období loňského roku.8. 6. 2015, Ekonomika

Hejtmani vyzvali vládu k přehodnocení stanoviska k tendrům na údržbu státních silnic na území krajů

Luhačovice – Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů, se na tiskové konferenci po jednání rady vyjádřil k problematice tendrů na údržbu silnic.8. 6. 2015, Doprava

Novela shromažďovacího zákona – co skutečně přinese obcím?

V únorovém čísle časopisu Obec & finance byl publikován příspěvek Stanislava Kadečky a Filipa Rigela k novele zákona o právu shromažďovacím. Text je parafrází zpravodajské zprávy prvního ze jmenovaných k novele pro Legislativní radu vlády (LRV).9. 6. 2015, Legislativa

Vůči návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek mají zaměstnavatelé určité výhrady

V nejbližších týdnech se na pořad jednání vlády dostane návrh zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek. K návrhu zákona skončilo dne 22. 5. 2015 meziresortní připomínkové řízení, nyní jsou připomínky vypořádávány. Z hlediska Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je návrh zákona krokem správným směrem, neboť bude možné jedním předpisem nahradit dosavadní přebujelou úpravu.9. 6. 2015, Veřejné zakázky

Co mají společného počasí a rozsudek? Software.

Každá instituce veřejné správy je nucena pracovat s řadou podání a vlastních dokumentů. Úlohu nehraje zaměření organizace, ale nakládání s předmětným doručením. Došlé dokumenty musí projít všemi kroky, od prvotního zaevidování, přes převzetí, zpracování a vyřízení, až po finální skartační řízení. Celou oblast je však vhodné pojmout v širší souvislosti, a to správou dokumentace v informačním systému VERA Dimenze, který garantuje legislativní správnost všech procesů.10. 6. 2015, Veřejná správa online

Časopis Obec a finance 3/2015

Vychází třetí letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně úplného znění schválených priorit činnosti na další období do roku 2017. Podrobné zpravodajství časopis přináší i z Valné hromady tajemníků městských a obecních úřadů a z jejich jednání v Českých Budějovicích.11. 6. 2015, Ostatní

Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v ČR?

Ve čtvrtek 26. března proběhla v Praze mezinárodní konference o hospodaření s dešťovými vodami v zastavěných oblastech. Akci v rámci projektu „Počítáme s vodou“ zorganizoval Český svaz ochránců přírody Koniklec. Konference si kladla za cíl představit nesnadno uchopitelné mezioborové téma hospodaření se srážkovými vodami, a to od aktuální problematiky klimatické změny až po různé aspekty zelené infrastruktury v naší krajině.12. 6. 2015, Životní prostředí

Graffiti dále trápí města

Podle wikipedie je graffiti v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, nejčastěji ve formě spreje. Opravdoví umělci ale používají také fixy, případně škrábání a leptání.15. 6. 2015, Regiony

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB

Praha – Již několik komplexních kontrol kvality údajů o objektech organizačních složek státu a dalších státních institucích v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž užívají administrativní plochy.15. 6. 2015, Veřejná správa online

Čerpání evropských dotací – jak úspěšné byly jednotlivé kraje

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů Evropské unie, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Kraje se na tomto objemu podílely 7 % a získaly 33,6 mld. Kč.16. 6. 2015, Ekonomika

ČKA a ČKAIT představují program pro stanovení hodnoty projektových prací

Co mají společného justiční areály v Praze a Brně, Národní centrum duševního zdraví v Klecanech či most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku? Ve všech případech se jedná o stavby realizované na základě veřejné zakázky, které svojí kvalitou ani zdaleka nedopovídají vynaloženým veřejným prostředkům. Kdyby na začátku těchto realizací stála dobře vypsaná veřejná zakázka a byla pečlivě zvážena kritéria výběru zhotovitele projektových a inženýrských prací, nemuselo k nesmyslnému mrhání veřejných financí vůbec dojít.16. 6. 2015, Veřejné zakázky

Ekonomické a procesní aspekty transformace pobytových služeb

Péče o ohrožené skupiny obyvatel prochází v posledních letech procesem tzv. „deinstitucionalizace“, jehož součástí je i transformace stávajících ústavních zařízení na jiné typy služeb. Tento článek se zabývá vybranými aspekty tohoto procesu.17. 6. 2015, Sociální problematika

Projekt Transformace sociálních služeb podporuje samostatnější život lidí se zdravotním postižením

Umožnit lidem se zdravotním postižením žít běžný život jako všichni ostatní a poskytovat jim takovou péči, kterou opravdu mimo zdi velkých ústavních zařízení potřebují. To je cílem transformace sociálních služeb. O těchto změnách a dosavadních výsledcích se ve Stodu u Plzně hovořilo na závěrečné konferenci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Transformace sociálních služeb.18. 6. 2015, Sociální problematika

Musí být odpadové hospodářství ztrátové?

Odpadové hospodářství je odvětví, které se stále vyvíjí a to nejen z důvodu požadavků evropské a národní legislativy, ale také v důsledku technologických a organizačních změn a inovací. V současnosti se obce snaží hledat nejefektivnější způsoby řešení v oblasti nakládání s odpady a financování odpadového hospodářství. Jedná se o komplexní záležitost, která musí počítat s různými faktory a problémy.18. 6. 2015, Životní prostředí

Financování projektů municipalit

S blížícím se zahájením zveřejňování výzev v programovém období 2014 až 2020 se obce a města začínají stále více ohlížet po finančních zdrojích, které by jim pomohly spolufinancovat projekty v rámci operačních programů.19. 6. 2015, Ekonomika

Barokní perla – Hospitál Kuks obnovena téměř za půl miliardy z evropských peněz

Po komplexní dvouleté obnově se slavnostně otevírá Hospitál Kuks, dominanta barokního areálu hraběte Františka Antonína Šporka, známá sochami Ctností a Neřestí od jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních sochařů Matyáše Bernarda Brauna.22. 6. 2015, Evropské fondy

Energie a bydlení

K domovu se váže celá řada lidských potřeb, ale i tužeb. S domovem souvisí bydlení, s bydlením byt a dům a s domem zase spotřeba energií. Spotřeba energií by měla být účinná, což je i cílem evropské a národní energetické politiky v oblasti bydlení.23. 6. 2015, Bydlení

Správa místních poplatků IV.

Následující příspěvek představuje čtvrtou a závěrečnou část pojednání o správě místních poplatků. Zopakujme, že právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jenž ovšem ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků.24. 6. 2015, Legislativa

Opravdu poslední projekty z ROP Jihovýchod

Výbor Regionální rady Jihovýchod včera schválil definitivně posledních více než 246 milionů korun dotací na tři silnice v Jihomoravském kraji a dvě na Vysočině. Statutární město Jihlava získá posledních 11 milionů korun pro projekt školních hřišť. Žádné další projekty již nemohou získat dotaci, ani v režimu nejisté části alokace, všechny dotační peníze z ROP Jihovýchod jsou již pokryty smlouvami o poskytnutí dotace, evidujeme i převis nasmlouvaných dotací, které nazýváme nejistá část alokace.24. 6. 2015, Evropské fondy

20 milionů na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší kvality života ve městech

Ministerstvo životního prostředí koncem května otevřelo příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů Kč na zvýšení informovanosti veřejnosti o používání alternativních technologií v dopravě pro zlepšení stavu ovzduší především ve městech.25. 6. 2015, Životní prostředí

Levnější a s delší životností – výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli metodu, která pomůže při stavbě cest

Brno – Přes 120 tisíc kilometrů, tedy více než 65 procent dopravní sítě České republiky, tvoří tzv. nízkokapacitní komunikace. Lesní cesty, cyklostezky, místní obslužné cesty v obcích a městech nebo turistické stezky však nejsou často ani po krátkém používání v dobrém technickém stavu. Na rozdíl od silnic vyšších tříd totiž nepodléhají závazným pravidlům, jak je projektovat a stavět. Přitom správně navržená cesta má životnost přes 20 let.25. 6. 2015, Doprava

Úřad práce a obce musí v otázce výplaty doplatku na bydlení úzce spolupracovat

Stát prostřednictvím Úřadu práce a obce by měly v otázce souhlasu s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, aby byl naplněn duch zákona o hmotné nouzi. Přes všechny nejasnosti kolem výkladu části novely zákona se ukazuje, že obcím, které po udělení nesouhlasu zahájily s klienty sociální práci, se daří situaci řešit ve prospěch obcí i lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a naplňují tak i povinnosti uložené jim zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálních službách. Na tyto činnosti navíc MPSV letos poskytne úřadům obcí a krajským úřadům zvláštní účelovou dotaci.25. 6. 2015, Sociální problematika

Priority Svazu měst a obcí České republiky na období 2015–2017

26. 6. 2015, Ostatní

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor

Praha – Snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je pronajímá od soukromých subjektů, patří k hlavním účelům Centrálního registru administrativních budov (CRAB), provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Srovnání dat vykazovaných například řadou ministerstev u výdajů za elektřinu, teplo a vodu odhalilo velké možnosti úspor. Specialisté z ÚZSVM rovněž analyzovali údaje státních institucí o průměrné kancelářské ploše na jednoho úředníka nebo o rozsahu využívání nájmů v nestátních budovách a při překročení průměrů je vyzvali k nápravě.26. 6. 2015, Veřejná správa online

XIV. sněm Svazu měst a obcí ČR se konal v Olomouci

XIV. sněm Svazu měst a obcí se konal 21. a 22. května 2015 v Olomouci. Šlo o celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Zvolila se na něm Rada a Kontrolní výbor Svazu a stanovily se priority pro období 2015–2017. Sněm se rovněž zabýval hospodařením Svazu a přijal stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí.29. 6. 2015, Regiony

Avízo výzev Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP).29. 6. 2015, Evropské fondy

Fiskální výhled 2015

Vláda České republiky schválila dne 29. dubna 2015 aktualizaci Konvergenčního programu ČR, který prezentuje makroekonomickou politiku vlády s důrazem na fiskální problematiku až do roku 2018.30. 6. 2015, Ekonomika

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Pokrok v čerpání evropských fondů – IROP dostal zelenou – Navýšení národních dotačních programů – Krajská kola soutěže Vesnice roku – 2× 50 milionů pro cestovní ruch – Pro venkov celkem 153 milionů korun - Komunitní domy seniorů – Na kole jen s přilbou – Česká republika uspořádá „Evropský Habitat“30. 6. 2015, Evropské fondy

Nadace zúžila výběr projektů na čtyři: pražský Lesopark, brněnské nábřeží, nový park v Jičíně a náměstí se zahradou v Plzni

Praha – Celkem 33 radnic z celé České republiky požádalo v březnu o podporu Nadace Proměny s cílem obnovit konkrétní místo ve veřejném prostoru svého města. Čtyři z nich jsou teď uskutečnění svého záměru o něco blíž. Vítězný projekt, který bude známý na podzim, získá od nadace grant ve výši až 25 miliónů Kč. Jeho realizace s finanční i odbornou podporou nadace začne ještě do konce letošního roku a potrvá několik let.30. 6. 2015, Životní prostředí

Kalendář akcí na období červenec–září

20.–23. 8. 2015
Flora Olomouc
27. 8.–1. 9. 2015
Země živitelka
10. 9. 2015
GIS v plánování měst a regionů
15.–19. 9. 2015
For Waste & Water
30. 9. 2015
Strategie financování obnovy památek
3. 11. 2015
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
5. 11. 2015
Den malých obcí (Prostějov)
TOPlist
TOPlist