Přehled za listopad 2014

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: přístupy a praktická doporučení

Blíží se konec roku 2014, mezní termín pro naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Následující článek nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností, a praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality.3. 11. 2014, Sociální problematika

Meziobecní spolupráce v podmínkách Moravskoslezského kraje

Zhruba před rokem jsme poprvé psali o projektu Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora meziobecní spolupráce.“ Připomeňme si, že cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobou spolupráci obcí v územních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP), především v oblasti jejich samostatné působnosti.4. 11. 2014, Regiony

Povodně: Jak minimalizovat škody na soukromém majetku?

Jak již předesílal minulý díl, třetí díl seriálu Obec 21. století je věnován opět povodním. V první části jste se dozvěděli, jaké má obec povinnosti v souvislosti s povodněmi a čím může snížit riziko vzniku škod. V tomto díle se zaměříme spíše na obyvatele obcí, a to prostřednictvím problematiky povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN) a povodňových plánů staveb. Dále se v tomto díle budeme věnovat rozsáhlé problematice havarijních plánů.5. 11. 2014, Životní prostředí

Dolní Břežany vyřeší nedostatek míst ve škole

Praha-západ – Obec Dolní Břežany získala po mnohaletém úsilí dotaci ze státního rozpočtu na stavbu nového pavilonu základní školy. V těchto dnech byla zahájena výstavba. Již ve školním roce 2015/2016 bude dlouhodobý problém nedostatečné kapacity vyřešen.6. 11. 2014, Regiony

Elektronické formy vzdělávání ve veřejné správě

Žijeme v době změn. Naši práci ovlivňují aktualizace legislativy i nové technologie a v návaznosti na ně se mění pracovní postupy. Potřeba trvalého vzdělávání je neoddiskutovatelná. V některých situacích je osobní kontakt nenahraditelný, ale v této oblasti se stále více prosazují i elektronické formy.7. 11. 2014, Veřejná správa online

Příjmy obcí z hazardu

V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.10. 11. 2014, Ekonomika

Smluvní pokuta a závdavek

V tomto článku se v rámci dalšího pokračování seriálu o dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na některé právní instituty, které souvisí s možností zlepšit postavení věřitele ve smluvních vztazích. Jmenovitě půjde o staronový institut smluvní pokuty a závdavku.11. 11. 2014, Legislativa

Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků

Ostrava – Ve dnech 5.–7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Podzimní 11. 11. 2014, Regiony

Rovné příležitosti mužů a žen – inspirace dobrou praxí v českých samosprávách

Česká republika a její samosprávy z hlediska zavádění standardů rovných příležitostí mužů a žen stále zaostávají za zeměmi původní evropské dvanáctky a to i přes to, že politika tzv. gender mainstreamingu[1] je součástí dohod při vstupu do Evropské unie (EU).12. 11. 2014, Sociální problematika

Nová veřejná zeleň zkvalitní život v Dolních Břežanech

Praha-západ – Na konci října letošního roku byla dokončena realizace projektu výsadby veřejné zeleně v některých ulicích Dolních Břežan. Projekt byl podpořen finančním příspěvkem ze Státního fondu Životního prostředí.12. 11. 2014, Regiony

Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v obcích doznává v posledních letech velkých změn. Tradiční rolí obce bývalo vybudovat dešťovou kanalizaci, která bezpečně sváděla dešťovou vodu z celé obce do vodního toku. Takto se dešťová voda od staveb odváděla od starověku až do počátku třetího tisíciletí.13. 11. 2014, Životní prostředí

Unikátní projekt ekonomů z Masarykovy univerzity přináší inovace do veřejné správy

Brno – Veřejná správa je v posledních letech pod neustálým tlakem na snižování výdajů a zefektivňování vlastního fungování. Ukázal to výzkum Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V unikátním projektu Rozvoj regionů prostřednictvím inovací se na tento problém snaží hledat možná řešení v oblasti meziobecní spolupráce.13. 11. 2014, Regiony

Monitoring webu a sociálních sítí

Ať už chceme či ne – Internet mění náš svět. A to radikálně. Tak jako e-mail zásadně změnil chod poštovních úřadů, zábavní servery způsobily revoluci v hudebním, filmovém i knižním průmyslu. Třicet sedm tisíc českých e-shopů je zde rovněž díky netu a výrazně působí na naše dosud zaběhlé nákupní zvyky. O fenoménu sociálních sítí, sdílení zážitků a fotek z dovolených ani nemluvě. Internet zahájil zlom v našem myšlení srovnatelný s průmyslovou revolucí.14. 11. 2014, Veřejná správa online

Úspěšné projekty měst a obcí jdou příkladem

Středně velká města a menší obce na severu Moravy zvelebily projekty, na které bylo vyčleněno přes 3 miliardy evropských dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. O další 3 miliardy se podělilo pět velkých měst v kraji.18. 11. 2014, Regiony

Obce na Jaroměřsku chybovaly při losování uchazečů o výstavbu čističky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko pokutu ve výši 400 000 Kč za netransparentní zužování počtu zájemců o veřejnou zakázku losováním. K deliktu došlo v roce 2011 v zadávacím řízení Čisté Labe z Jaroměřska. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu v zákonné lhůtě podán rozklad.19. 11. 2014, Veřejné zakázky

Česká republika má třetí nejnižší nezaměstnanost v EU

Česká republika měla letos v září po Německu a Rakousku třetí nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie, když dosáhla hranice 5,7 procenta. Vyplývá to z posledních dostupných údajů statistického úřadu Eurostat. Jde o nejlepší výsledek od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.19. 11. 2014, Sociální problematika

ČAOH: Polovina respondentů ankety nesouhlasí s dotacemi odpadového hospodářství

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ukončila několikaměsíční anketu, v níž se dotazovala na vhodnost a nezbytnost směřování dalších dotací z evropských fondů do odpadového hospodářství a která probíhala na webu www.caoh.cz již od března. Téměř polovina respondentů s dalšími dotacemi do odpadového hospodářství nesouhlasí a peníze z evropských fondů by raději využila smysluplněji, např. na sanace, zlepšení ovzduší či zateplení budov.19. 11. 2014, Životní prostředí

Přestavba historických center vesnic

Vývoj zástavby na venkově souvisí s celkovým vývojem společnosti. Zemědělská vesnice je minulostí. Počet zemědělců se rapidně snížil. Změnila se pracovní náplň obyvatelstva i životní styl. Samozásobitelství téměř vymizelo, počet domácích zvířat klesl a potraviny se kupují.20. 11. 2014, Bydlení

Bezbariérové přístupnosti webu není třeba se bát, říká Radek Pavlíček

Jedním ze soutěžních kritérií při hodnocení Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, je testování bezbariérové přístupnosti webu. Metodiku i vyhodnocení mají na starost odborníci z projektu Blind Friendly Web. O podrobnostech s námi pohovořil Radek Pavlíček.21. 11. 2014, Veřejná správa online

Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva ČR

Navazujeme na předchozí text, který hodnotil změny v rozmístění obyvatelstva za posledních 5 let (2009–2013) na úrovni republikových rámců vývoje obyvatelstva, nové bytové výstavby, změn v základních trendech rozmístění obyvatelstva v krajích a velikostních skupinách obcí s důrazem na vztah mezi městy a venkovem.24. 11. 2014, Bydlení

ÚP ČR pomáhá krajům, obcím i firmám

Zatímco v říjnu 2013 umístil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci celé republiky 17 758 uchazečů na veřejně prospěšné práce (VPP), letos – k 31. 10. – jich bylo 18 934. Růst je výsledkem aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), kterou ÚP ČR uplatňuje v praxi. Nejvíce nezaměstnaných našlo novou práci díky VPP v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji.25. 11. 2014, Sociální problematika

Časopis Obec a finance 5/2014

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance, které je rozšířeno o samostatnou přílohu – úplné znění zákona o obcích a prameny komunálního práva. Bude to, po volbách do zastupitelstev obcí, vítaná pomůcka zejména pro nové starostky a starosty.25. 11. 2014, Ostatní

Bude teritorialita exekutorů ukrajovat peníze z veřejných rozpočtů?

Nedávno se do médií dostaly závěry neveřejné analýzy dopadů teritoriality exekutorů vypracované legislativním odborem ministerstva spravedlnosti. Výsledky jasně poukázaly na řadu problémů a vyvodily jednoznačný závěr – povinná územní spádovost exekutorů by vedla ke snížení vymahatelnosti práva přiznaného exekučním titulem. Jak se zdá, praktické dopady teritoriality a povinnost skládat exekutorům takzvané obligatorní zálohy mohou být reálně velkou finanční zátěží i pro města hospodařící s veřejnými penězi.26. 11. 2014, Legislativa

Jak dál po komunálních volbách?

Praha – Za účasti mnoha vzácných hostí a zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Mezi hlavní témata akce patřily postupy správného řízení obcí a měst směrem k jejich vyváženému rozvoji, konkrétní kroky i překážky na této cestě představili zástupci šesti míst z Česka. Tématem bylo rovněž dobrovolnictví a jeho využití v praxi měst. Dvoudenní konference přinesla řadu inspirací i pro nově zvolené zastupitele a radní.26. 11. 2014, Ostatní

Stromy v obcích – radost i starost

Pozitivní vlivy stromů na prostředí obývané lidmi asi není nutné rozebírat. Estetický efekt vzrostlých stromů, ovlivňování mikroklimatu, redukce koncentrace prachových částic i hlukové zátěže – to jsou základní vlivy, které pozitivně ovlivňují kvalitu života lidí. Je pravděpodobné, že v případě průzkumu veřejného mínění by se většina obyvatel vyjádřila pro zachování nebo zvýšení množství stromů na veřejně přístupných plochách.27. 11. 2014, Životní prostředí

ČAOH připomínkovala věcný záměr zákona o odpadech

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na svém webu zveřejnila připomínky k věcnému záměru zákona o odpadech, který připravilo ministerstvo životního prostředí.27. 11. 2014, Životní prostředí

Chytrá města a obce – informatika nejen pro lepší úřadování, ale také pomocník pro samosprávu

Když před tajemníkem nebo starostou budete chtít zavést řeč na téma, jak moderní informační a komunikační technologie (ICT) mohou pomoci městu či obci, s největší pravděpodobností vás odkáže na místního „ajťáka“ a utrousí cosi o nedostatku peněz v rozpočtu a jiných prioritách, které musí zajistit pro občany. Případně dojde na povzdech o dalších povinnostech, které na obce stále nakládá stát. V našem smíšeném modelu veřejné správy se totiž úlohy řešené pro stát míchají s úlohami samosprávnými až téměř nečitelně. Alespoň pro občana. Ale i z pohledu obecních financí. Souvisí to i s modernizací a využitím informačních technologií.28. 11. 2014, Veřejná správa online

Kalendář akcí na období prosinec–únor

1. 12. 2014
Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím
2.–3. 12. 2014
Adventní setkání ESI
2. 12. 2014
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
2. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
2. 12. 2014
Konzultační dny MMR k bytové problematice
3. 12. 2014
Větrná energie v ČR 2014
4.–5. 12. 2014
XVII. celostátní finanční konference SMO ČR
4. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
8. 12. 2014
Více-úrovňová správa
8. 12. 2014
Energeticky soběstačné obce a regiony
8. 12. 2014
Politici, úředníci a etická pravidla
9. 12. 2014
Obce a bioodpady v roce 2015
9. 12. 2014
Mezinárodní dobrovolnictví
9. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
10. 12. 2014
Plány povodí a jejich využití
11. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
15. 12. 2014
Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi
15.–18. 1. 2015
GO, Regiontour
15. 1. 2015
Právní problematika pro územní samosprávu
15. 1. 2015
Turistická informační centra měst a obcí
19.–22. 1. 2015
Infotherma 2015
22.–24. 1. 2015
Solar Praha
26.–28. 1. 2015
GIS Ostrava 2015
12. 2. 2015
Setkání Zdravých krajů
12. 2. 2015
Městské parky 2015
13.–14. 4. 2015
ISSS 2015 ISSS 2015
TOPlist
TOPlist