Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 2 ročník 2016

1. Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv

čj.: MF – 4 131/2016/1203 – 4 – ref. Mgr. M. Schneebergerová

Uveřejňování/zveřejňování smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (dále jen „smlouva“) v současné době upravují dva právní předpisy:

  1. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., s účinností od 1. 7. 2015 (dále jen „rozpočtová pravidla územních rozpočtů“), a
  2. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), s účinností od 1. 7. 2016.

1. Úprava podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů

Podle § 10d rozpočtových pravidel územních rozpočtů jsou poskytovatelé dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) z územních rozpočtů, jejichž předmětem je poskytnutí částky vyšší než 50 000 Kč, povinni zveřejňovat smlouvy uzavřené ode dne 1. 7. 2015 na svých elektronických úředních deskách.

Nezveřejnění smlouvy na elektronické úřední desce je správním deliktem.

2. Úprava podle zákona o registru smluv

Zákon o registru smluv stanoví povinnost uveřejnit smlouvu v závislosti na tom, zda je dotčený subjekt jednou ze smluvních stran (tzn. v pozici poskytovatele či příjemce dotace). Podle § 2 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. l) zákona o registru smluv, se od 1. 7. 2016 povinně uveřejňují smlouvy, jestliže hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50 000 Kč, a které uzavřela mimo jiné:

Poznámky

  1. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

Povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv se nevztahuje na smlouvy, kdy alespoň jednou smluvní stranou (tj. poskytovatelem nebo příjemcem) je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená (pouze na straně příjemce) nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast (také pouze na straně příjemce). Povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv na takovou smlouvu nedopadá.

Z výše uvedeného plyne, že povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv se nevztahuje na obce vykonávající přenesenou působnost v základním rozsahu ani na obce s pověřeným obecním úřadem.

Smlouvy musí být uveřejněny v registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření. Postup při uveřejnění je uveden v § 5 zákona o registru smluv. Povinnost podle zákona o registru smluv je vázána ke smlouvě, nikoliv ke smluvní straně. Lze proto doporučit upravit ve smlouvě, která ze smluvních stran podá návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv. Ministerstvo financí považuje za vhodnější, aby uveřejnění smlouvy v registru smluv zajišťoval poskytovatel dotace či NFV.

Podle § 7 zákona o registru smluv platí, že nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od počátku. Toto ustanovení se použije poprvé pro smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2017. Ministerstvo financí upozorňuje, že jelikož smlouva uzavřená od 1. 7. 2017 nabude účinnosti až uveřejněním, dotaci nebo NFV (jako plnění z takové smlouvy) bude možné vyplatit až po uveřejnění smlouvy.

3. Dopad zákona o registru smluv na povinnost zveřejnění podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

V § 8 odst. 5 zákona o registru smluv je stanoveno, že „je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona …, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle takového jiného zákona; jiným zákonem se rozumí mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů…“.

Zákon o registru smluv je zákonem speciálním (lex specialis) k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Uveřejněním smlouvy v registru smluv je zároveň splněna povinnost podle § 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. To znamená, že pokud je smlouva uveřejněna v registru smluv, nemusí již být zveřejněna na elektronické úřední desce poskytovatele.

Nevztahuje-li se ke smlouvě povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv, ale pouze podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů (tj. pokud je např. smluvní stranou obec se základním rozsahem přenesené působnosti nebo s pověřeným obecním úřadem), zveřejní se pouze na elektronické úřední desce poskytovatele dotace nebo NFV.

Smlouva, jejíž smluvní stranou je obec se základním rozsahem přenesené působnosti nebo s pověřeným obecním úřadem, se zveřejňuje pouze podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Povinnost zveřejnit smlouvu má poskytovatel.

Přiložená tabulka znázorňuje, kdy je nutné smlouvu o poskytnutí dotace nebo NFV zveřejnit podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a kdy podle zákona o registru smluv v závislosti na tom, o jaký typ poskytovatele či příjemce dotace se jedná.

poskytovatel
obec 1 obec 2 ORP kraj DSO reg. rada
příjemce obec 1
obec 2
ORP
kraj
DSO
reg. rada
fyz. osoba
fyz. osoba – podnikatel
právnická osoba
Legenda
250/2000 Sb.
registr smluv

Sankce nezveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb.: správní delikt (§ 22a) s pokutou do 1 000 000 Kč.

Sankce neuveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.: zrušení smlouvy od počátku, tzn. veškerá dosavadní plnění musí být navrácena.

Příklad:
Pokud kraj poskytne dotaci s hodnotou nad 50 000 Kč:

2. Poskytnutí zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření obce

čj.: MF – 10 497/2016/1203 – 2 – ref. Ing. H. Pejšová

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 6 a v § 7 práva a povinnosti mezi kontrolujícími a kontrolovanými osobami, kterými jsou územní samosprávné celky a jiné územní celky. Z uvedených ustanovení citovaného zákona, ale ani z jiných ustanovení, nevyplývá pro přezkoumávající orgán, kterým byl v tomto případě krajský úřad, žádná povinnost poskytnout zaměstnancům a jednotlivým členům zastupitelstva obce, pokud nejsou přímo kontrolovanou osobou v rámci výkonu přezkoumání hospodaření obce, výsledek dílčích přezkoumání.

Podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. má přezkoumávající orgán povinnost seznámit územní samosprávný celek pouze s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání. Je tedy na vůli přezkoumávajícího orgánu, zda obci, kterou navenek zastupuje podle § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starosta obce, předá i zápis v listinné formě. V každém případě je obsah zápisů z dílčích přezkoumání ve všech podstatných částech (zejména zjištěné chyby a nedostatky vč. příslušných dokumentů, které byly při přezkoumání použity) obsažen ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, povinně zveřejňované a zastupitelstvem obce projednávané součásti návrhu závěrečného účtu za příslušný rok.

Výsledek přezkoumání, případně předané dokumenty o výsledku přezkoumání (zápis z dílčího přezkoumání, zprávu o výsledku přezkoumání), mohou členové zastupitelstva obce požadovat po starostovi obce, který byl s výstupem z přezkoumání seznámen nebo kterému byly dokumenty z přezkoumání fyzicky předány.