K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Program obnovy venkova – žádosti o dotace na rok 2001

Datum: 21. 12. 2000, zdroj: OF 5/2000, rubrika: Ekonomika

Ministerstvo pro místní rozvoj, na rozdíl od minulých let, již nyní informuje o zaměření a termínu podání žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova na rok 2001. Rychlé vyhlášení programů již v tomto roce umožní rozhodnout o dotacích v 1. čtvrtletí roku 2001.

Napjatá situace ve státním rozpočtu nedovolila vládě ani pro rok 2001 navrhnout pro Program obnovy venkova takový objem prostředků, který by odpovídal potřebám obcí. V návrhu rozpočtu je pro něj vyčleněno 320 mil. Kč. V souladu s regionální politikou obnovy venkova bude naše ministerstvo pokračovat v trendu, zahájeném v minulých letech, tj. v posilování objemu dotací, určených pro integrované projekty venkovských mikroregionů. V jejich rámci budou přednostně dotovány ty projekty, které napomohou snižování nezaměstnanosti.

Zatímco v tomto roce bylo na projekty dotačních titulů 6 (poradenství a vzdělávání) a 7 (integrované projekty venkovských mikroregionů) vyčleněno 120 mil. Kč, předpokládáme pro rok 2001 zvýšení tohoto objemu až na 160 mil. Kč.

Podmínky a kriéria

Pro rozhodování o dotacích platí i nadále Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č. j. 11295/97-22 z 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. 1 (č. j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998). Pro rok 2001 stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj tyto další podmínky a kritéria:

Dotační titul 1--4

Přímé dotace v rámci dotačního titulu 1 - 4 budou poskytovány obcím velikosti do 1000 obyvatel. Výjimkou budou obce oceněné v soutěži Vesnice roku 2000 (vítězové regionálních kol a držitelé stuh nebo diplomů za práci obecní knihovny). Při výběru dotovaných akcí budou preferovány menší obce při zohlednění daňových příjmů obce, přepočtených na jednoho obyvatele.

Obce postižené povodněmi nebudou zvýhodňovány vyšším podílem dotace nebo zmírněním kritéria dle bodu 1 (výjimkou budou obce postižené v roce 2000 povodněmi nebo krupobitím, u nichž může být toto hledisko dle bodu 1 na základě individuálního posouzení prominuto).

Dotační titul 5

V roce 2001 nebudou přijímány žádosti v rámci dotačního titulu 5 (urbanistické studie a územní plány).

Dotační titul 6

Dotace v rámci dotačního titulu 6 (poradenství a vzdělávání) může dosáhnout max. 200 tis. Kč. Výjimky, týkající se např. podpory škol obnovy venkova, budou posuzovány individuálně.

Dotační titul 7

Dotace v rámci dotačního titulu 7 může dosáhnout v oblasti informatiky, zpracování koncepčních dokumentů, předprojektové a projektové přípravy max. 200 tis. Kč.

V přípravě projektů jde o dokumentaci do fáze územního

rozhodnutí. U projektů k realizaci alternativních a obnovitelných místních zdrojů energie bude podporována i dokumentace pro stavební povolení.

Podpora mikroregionů

Při podpoře integrovaných projektů venkovských mikroregionů může dotace dosáhnout max. 1 mil. Kč na realizaci akce.

Přednostně budou dotovány projekty, jejichž ukazatele prokáží:

 • vytváření nových pracovních příležitostí a snížení nezaměstnanosti,
 • snížení nebo zkrácení dojížďky za prací
 • současné řešení více věcných problémů (bod 6),
 • zlepšení materiálních podmínek pro vzdělávání
 • vyšší využití alternativních a obnovitelných místních zdrojů energie.

Preferovány budou mikroregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti při zohlednění daňových příjmů všech obcí mikroregionu, přepočtených na jednoho obyvatele.

U projektů venkovských mikroregionů bude výběr proveden s ohledem na řešení dále uvedených věcných problémů:

 • spolupráce při zpracování programů obnovy vesnic a výměnu know-how mezi partnerskými obcemi v ČR a zemích EU,
 • zpracování strategie i konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu, podpora konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání projektů,
 • společné řešení technické infrastruktury,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • řešení odpadového hospodářství pro více obcí,
 • rozvoj venkovské turistiky aj.
 • komunikace prostřednictvím internetu
 • vyjasnění majetkových poměrů v mikroregionu, společná příprava pozemkových úprav,
 • řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí.
Dotační titul 8

U akcí dotovaných v rámci dotačního titulu 8 (dotace úroků z úvěrů) může max. výše dotace dosáhnout 70 % předpokládané roční splátky úroku z úvěru.

Dotační titul 9

Podpora v rámci dotačního titulu 9 (kofinancování z programu Phare CBC) bude poskytnuta jen do výše nevyčerpaných prostředků dle finančního memoranda programu Phare 1998 (kofinancování podle tohoto memoranda na základě výběru akcí a projektů z roku 1999 bude zahájeno v roce 2000).

Podávání žádostí

Žádosti o dotace pro rok 2001 musí obec podat do pátku 5. ledna 2001 příslušnému referátu okresního úřadu na příslušných formulářích. "Výpočet ukazatele dluhové služby" se vyplní podle roční účetní uzávěrky a odevzdá se nejpozději do 28. února 2001.

Údaje o hospodaření obce v roce 2000 se vyplní podle očekávané skutečnosti, údaje za rok 2001 podle návrhu rozpočtu. Nově je do formuláře žádosti zahrnuto čestné prohlášení o zabezpečení vlastních zdrojů financování.

V příloze jsou připojeny také formuláře Informačního systému programového financování Ministerstva financí. Tyto formuláře předloží obec podle pokynů okresního úřadu v rámci předběžné kontroly akcí a projektů, navržených k dotaci meziresortní řídící komisí, popř. regionálními výběrovými výbory Programu obnovy venkova. Okresní úřad v těchto případech také rozhodne o způsobu prokázání vlastnictví příslušné nemovitosti obcí.

Všechny formuláře lze také stáhnout z webové stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Konkretizace Programu obnovy venkova na rok 2002 bude v souladu s pokyny Ministerstva financí provedena v 1. pololetí příštího roku. Žádosti na rok 2002 proto bude nutné podat u okresních úřadů do konce dubna 2001.

PaedDr. Jiří Durčok, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

TOPlist
TOPlist