K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Strategický partner – záruka dlouhodobého rozvoje

Datum: 30. 10. 2000, zdroj: OF 4/2000, rubrika: Regiony

Hlavním úkolem každého města je zastupovat zájmy svých obyvatel tam, kde občan nemá možnost rozhodovat jako jedinec. Platí to i pro oblast zásobování teplem. Každé větší město má systém centrálního zásobování a je více či méně, přímo nebo nepřímo zodpovědné za způsob, jakým je teplo dodáváno konečným odběratelům.

Před deseti lety byl zahájen přechod státního vlastnictví do majetku a správy konkrétních subjektů. Týkalo se to i centrálního zásobování teplem (CZT). Městům tak připadla nelehká úloha nových majitelů a správců často neutěšených provozů a musely se časem vypořádat s ekonomickými regulacemi i ekologickými limity, které nová legislativa vyžadovala.

Řada měst řešila problém CZT vlastními silami, některá se na řízení podílela svou účastí přímo v provozní společnosti, jiná řešila provoz pronájmem obchodním společnostem a zbývající města postupně tyto provozy prodala. Každý způsob má své klady i své nedostatky. Po vyřešení provozních a ekologických problémů přišla na řadu otázka dalšího rozvoje těchto společností, a to zejména pokud zůstaly v majetku města.

Strategický partner

Tepelné hospodářství úzce souvisí s celkovým rozvojem každého území. Postupně se mění zejména ceny jednotlivých forem tepla a energie, mění se charakter zástavby i průmysloví odběratelé. Tyto a celá řada dalších změn často vedou k tomu, že si odběratelé zařizují vlastní výrobu, někteří velcí odběratelé se odpojují nebo zaniknou. Pokles odběrů na jedné straně a nárůst vstupních nákladů na straně druhé může vést k takovému nárůstu ceny tepla, který může významně ohrozit samotný provoz dodavatele tepla.

Aby se zabránilo útlumu ekologicky výhodného způsobu vytápění, je nutné předejít všem výše uvedeným jevům. Jak to zařídit, když město nemá ani prostředky, ani dostatek zkušeností a kvalifikovaných lidí? Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že kompromisní řešení bývá špatné a nutně vede v dlouhodobém horizontu k úpadku systému centrálního zásobování.

Jedním z nabízených a řadou měst již realizovaných řešení je vstup strategického partnera, který má dlouhodobý podnikatelský záměr, dostatek zkušeností a v neposlední řadě prostředky na vybudování konkurenceschopného podnikatelského subjektu. Vstup strategického partnera je významným zásahem do života města, zejména do jeho infrastruktury.

Příklad Uherského Hradiště

Jedním z měst, které v poslední době využilo nabízených služeb strategického partnerství, je Uherské Hradiště. Město stálo před problémem rekonstrukce a modernizace systému CZT tak, aby byly zaručeny dodávky tepla stávajícím odběratelům za současného snížení nadměrných ztrát rozvodů i celého systému.

Město vyhlásilo výběrové řízení. Soutěž proběhla začátkem roku 2000 a na jaře byla jako strategický partner vybrána společnost MVV EPS, s. r. o., pro její nesporné zkušenosti s komunální energetikou a energetickými projekty u nás i v Německu. Mateřská společnost MVV vyrábí a distribuuje jednotlivé formy energie (teplo, zemní plyn, elektřinu, vodu) zákazníkům v regionu Rhein-Neckar.

Městu Uherské Hradiště vyhovoval zejména dlouhodobý a zcela konkrétně formulovaný záměr rozvoje společnosti i záruka rychlé rekonstrukce a modernizace CZT bez nároků na městský rozpočet.

Od podepsání smlouvy o strategickém partnerství uběhlo jen několik týdnů a velmi rychle začaly přípravné práce na přebudování distribuční sítě ve městě. V létě začaly výkopové práce a pokládka prvního předizolovaného potrubí, první etapa této rekonstrukce bude ukončena v říjnu 2000.

Komplexní služby

Vstup strategického partnera s sebou nese kromě technických rekonstrukcí i určité změny v organizaci a způsobu vedení společnosti. Účast zástupce bytového družstva jako významného odběratele tepla v orgánech společnosti je jednou z prvních dohod strategického partnera s městem.

Strategický partner převzal odpovědnost za realizaci rekonstrukce a modernizace CZT a zajistil i financování této akce. Jedním z jeho hlavních úkolů bylo zpracování střednědobého podnikatelského záměru, který po společném schválení s městem zajistí stabilizaci a rozvoj společnosti.

Se vstupem strategického partnera souvisí i určitá změna obchodní politiky dodavatele tepla. Prvotním cílem je zajistit dlouhodobě stabilní dodávky tepla a postupně připojovat nové odběratele tepla, což je jeden ze způsobů, jak udržet ceny tepla v přijatelné výši či je postupně snižovat. Jednou z nejvýhodnějších cest, jak toho dosáhnout, je poskytnout svým zákazníkům komplexní služby, tzn. nejen dodávat teplo, ale i spolupracovat se zákazníky při přípravě a realizaci úsporných opatření.

Tento zdánlivě nelogický postup má své opodstatnění, protože spolupráce se zákazníky při snižování spotřeby tepla přináší dodavateli kontrolu nad dodávkami tepla a může tak lépe reagovat na budoucí změny mající vliv na celý systém. Nečekané snížení odběrů totiž logicky zhoršuje ekonomiku dodavatele tepla a může způsobit až nenávratnost vložených investic.

Nová legislativa

Nová energetická legislativa bude odběratele nutit ke snižování spotřeby tepla. Realizace úsporných opatření u spotřebitelů za účasti dodavatele tepla je v souladu s trendy ve všech vyspělých zemích. Kromě kontroly a tím možnosti lepšího řízení dodávek tepla může takto dodavatel eliminovat snížení výnosů z prodeje tepla, omezí odpojování stávajících odběratelů a naopak může očekávat postupné připojování nových zákazníků právě z důvodu nižších plateb za teplo.

Nový strategický partner města si je velmi dobře vědom všech těchto skutečností a proto je v jeho podnikatelském záměru obsažena nabídka spolupráce a otevřený způsob jednání se všemi stávajícími i potenciálními budoucími odběrateli. Bohaté dosavadní zkušenosti, které má s realizací projektů energetických úspor a silné kapitálové zázemí jej k tomu předurčují.

Závěrem

Město Uherské Hradiště svým rozhodnutím o uzavření dlouhodobého strategického partnerství se zkušenou a kapitálově silnou společností zvolilo cestu minimálního rizika pro své občany při zajištění dodávky tepla. Město má svou majetkovou účastí zajištěnu kontrolní roli ve všech podstatných otázkách dodávek tepla, což se týká zejména kontroly tvorby ceny tepla. Účast zástupců města v orgánech dodavatele tepla dává občanům záruku kontroly nad stávajícím i budoucím způsobem řízení společnosti, což je v souladu s hlavním cílem a posláním města -- hájit zájmy svých občanů a minimalizovat ekonomická, ekologická i všechna ostatní rizika spojená s činnostmi na území města.

Ing. Libor Karásek, zástupce starosty Uherské Hradiště

TOPlist
TOPlist