K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Reforma a finance okresních úřadů

Datum: 11. 10. 2000, zdroj: OF 4/2000, rubrika: Ekonomika

Reformou veřejné správy dochází zcela zásadně ke změně postavení okresních úřadů (OkÚ), které jsou dosud jejím základním pilířem. Mají své výjimečné postavení nejenom jako územní orgány státní správy se všeobecnou působností, ale také proto, že působí jako zřizovatelé a dokonce i zakladatelé jiných státních právnických osob. Toto postavení se promítá i do financování a rozpočet okresních úřadů i další otázky hospodaření mají samostatnou úpravu, zařazenou odděleně do rozpočtových pravidel republiky.

Nový zákon o okresních úřadech (č. 147/2000 Sb.) vymezuje znovu jejich postavení jako správních úřadů v okresech, stanoví jejich sídla a obvody. Působnost okresního úřadu v jednotlivých úsecích státní správy je stanovena zvláštními zákony. Účinnost zákon nabývá dnem voleb do zastupitelstev krajů s výjimkou 36 o přezkoumání rozhodnutí vydaném ve správním řízení a ustanovení 39, kterým se ukončuje činnost okresních shromáždění. Ty nabudou účinnosti 1.ledna 2001.

Dva roky

Z hlediska reformy územní veřejné správy je důležité ustanovení, které stanoví ukončit zřizovatelskou funkci k rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, kterou vykonává okresní úřad, do 31.12.2002. Ke stejnému datu je rovněž stanoveno ukončit členství okresních úřadů v regionálních seskupeních. Platnost zákona o okresních úřadech končí posledním dnem kalendářního roku, v němž uplynou dvě léta od konání prvních voleb do zastupitelstev krajů.

Úmysl zákonodárce je zřejmý. Po krajských volbách by měly nastávající dva roky stačit k tomu, aby byla ukončena činnost OkÚ. V této době bude nutné vyřešit všechny složité otázky organizačně správního uspořádání včetně stanovení optimální územní struktury. To jsou však problémy, které se týkají II. fáze územní reformy.

Majetkoprávní změny

Dosavadní předpisy byly postaveny na koncepci, vzniklé ještě v dobách federativního státu. Zanikl socialistický režim i federace, cestou privatizace a převodů státního majetku obcím a krajům se státní majetek zmenšuje. Přesto zůstává státu majetek, nezbytný pro výkon jeho funkcí. V roli jeho správců se mimo jiné orgány, na rozdíl od samosprávy, ocitají okresní úřady. Základní majetkoprávní změny, které se dotýkají také okresních úřadů, vycházejí ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon snižuje okruh státních subjektů, jimž dosud bylo přiznáno postavení "právnické osoby". Ruší právní subjektivitu rozpočtových organizací a dává jim postavení organizační složky státu. Ty budou vystupovat vždy jen jménem státu, s osobní odpovědností svých příslušných zaměstnanců za tuto činnost.

Okresní úřady nebudou od 1. 1. 2001 právnickými osobami, ale jen organizačními složkami státu. Každý OkÚ bude vždy jednat v právních věcech jménem státu. To bude klást nové nároky i na odpovědnost pracovníků za dodržování všech právních norem. Okresní úřad již dále nebude prozatímním správcem majetku státu. Veškerý pohyb majetku, k němuž měl dosud okresní úřad "právo hospodaření", se musí podrobit podmínkám stanoveným novým zákonem.

Okresní úřad nadále nebude mít právo zřizovat nové právnické osoby, ale ani nové organizační složky. Může být nadále v roli zřizovatele příspěvkové organizace, ale jen v dosavadním rozsahu. Není oprávněn zakládat ani se účastnit založení obchodních společností či obecně prospěšných společností nebo nadací a nadačních fondů.

Finančně-právní změny

Nové postavení okresních úřadů se přenáší i do právní úpravy jejich finančního hospodaření. Ta je zakotvena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). V něm však již netvoří samostatnou a ucelenou část. Důležité je, že všechny OkÚ budou tvořit samostatnou kapitolu státního rozpočtu, kterou bude spravovat Ministerstvo financí (MF).

Z obsahu rozpočtových pravidel je nutno připomenout některé skutečnosti, nové i přetrvávající. Zůstává princip jednotného třídění celého státního rozpočtu podle jednotné rozpočtové skladby, jejíž nová verze se připravuje. Někoho možná překvapí, že dotace ze státního rozpočtu (5) budou vůči obcím v některých případech zprostředkovávat okresní úřady. Důležitou roli zprostředkovatele dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí zakládá pro OkÚ 19. Jejich výdaji budou dále procházet některé z forem pomoci státu např. školství, sociální péče, kulturní památky atd.

Ministerstvo financí bude vyžadovat na okresních úřadech podklady pro zpracování návrhu rozpočtu této kapitoly. OkÚ budou sbírat stejně motivované podklady od obcí a předkládat je krajům, které je předloží MF. Pracovníci okresních úřadů musí pochopit význam nově používaného pojmu "program", neboť se tak v nové formulaci projevuje financování investic a také popř. údržby a oprav, ale i jiných činností v rámci resortních ministerstev.

Změna vedení účtů

Pro každý okresní úřad je důležitá změna ve vedení jeho bankovních účtů. Jako organizační složky státu musí OkÚ mít všechny peníze, s nimiž disponují, vedeny na bankovních účtech u České národní banky (33).

Veřejné finance se na všech stupních budou setkávat se zcela novou kategorií peněžních prostředků Národního fondu (37). Půjde o peníze, které vznikají jako společné zdroje, když jedním ze zdrojů jsou peníze získané od Evropských společenství.

Důležitá jsou pravidla převoditelnosti nevyčerpaných rozpočtových prostředků do následujícího roku. Pro OkÚ bude důležité, jak se jejich výdaje budou posuzovat pro odlišení hranice 2 % pro úspory běžných výdajů, či 5 % pro úspory systémových výdajů.

Okresní úřad napříště není oprávněn účastnit se úvěrových nebo obdobných smluv. Poskytovat půjčky může jen pro užití fondu kulturních a sociálních služeb a v případě, že je k tomu zmocněn zvláštním předpisem. Poskytování peněžních záloh na věcná plnění je umožňováno v přísnějším režimu, než jaký platí pro územní samosprávu. Totéž platí pro dary a nakládání peněžních prostředků na ceny v soutěžích.

Příspěvková organizace (PO) musí nadále dodržovat obecné principy rozpočtové vyrovnanosti, účelovosti, hospodárnosti, závaznosti finančních vztahů k rozpočtu zřizovatele. Může se věnovat jiné než své hlavní činnosti jen v souladu se svou zřizovací listinou (63).

Limity

Financování činnosti všech okresních úřadů se bude řídit ustanovením o finančních limitech (65). Pro OkÚ budou tyto limity výdajů stanovovány v návaznosti na způsob, jakým bude určován jejich vztah ke státnímu rozpočtu.

Všemi okresními úřady je mimořádně citlivě vnímáno ustanovení 76, podle něhož vláda rozhodne o použití zůstatků fondu rezerv a rozvoje vykázaných k 1. 1. 2001. Vláda vědomě využila svého oprávnění a zmenšila prostor pro použitelnost těchto zůstatků již během roku 2000.

Podklady pro zpracování této stránky byly čerpány z publikace Finance územních samospráv (JUDr. Miloslav Melion), kde je také jedna kapitola věnována okresním úřadům. Knihu vydává nakladatelství EIA Hradec Králové.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist