K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
55. Den malých obcí

52. Dny malých obcí

Datum: 11. 12. 2019, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Regiony

Ve dnech 5. a 14. listopadu se v Praze a v Olomouci konaly tradiční Dny malých obcí, tentokrát již po dvaapadesáté. Setkání starostů a starostek venkovských obcí je spojeno s informací řady ministerstev o aktuálních otázkách veřejné správy. Pro představitele obcí je to rovněž vítaná příležitost k vzájemné výměně zkušeností.

Den malých obcí

Také tentokrát se Dny malých obcí setkaly s velkým zájmem účastníků a na každém setkání, v Praze i na Moravě, bylo přítomno více než 350 starostek a starostů. Společně nejenom sledovali vystoupení jednotlivých zástupců zúčastněných resortů, ale v rámci diskuze mohli pokládat otázky a navštívit prezentace téměř 40 firem, které nabízí své produkty a služby obcím. Hlavním partnerem akce byl státní podnik Česká pošta, jejíž zástupce aktivně vystoupil v rámci programu.

Účastníci jednání v Kongresovém sále PVA Praha Letňany
Účastníci jednání v Kongresovém sále PVA Praha Letňany
V Olomouci se účastníci Dnů malých obcí sešli na Výstavišti Flora – pavilon A
V Olomouci se účastníci Dnů malých obcí sešli na Výstavišti Flora – pavilon A

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, MMR
Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, MMR

prezentoval náměstek ministryně Zdeněk Semorád, řídící sekci evropských a národních programů a ředitelka odboru regionální politiky Marie Zezulková. Zazněla informace o přípravě legislativy v souvislosti s programovým obdobím 2021–2027. Pravděpodobně dojde ke změně pravidla n+3 na n+2, což znamená, že připravené projekty budou muset profinancovat do dvou let po skončení období. Operační programy budou v přibližně stejném rozsahu jako v současnosti, bude ovšem k dispozici podstatně méně prostředků. IROP přinese některá nová témata, ovšem řada stávajících (např. zateplování domů) již nebude pokračovat. Národní programy budou opět pokračovat a o jejich rozsahu se stále diskutuje, největší podpora půjde do oblasti regionálního rozvoje, revitalizace a do bydlení. Značná pozornost byla věnována Strategii regionálního rozvoje po roce 2021. Vládní dokument stanovil priority na desetileté období a stanovil nástroje územního řízení. Zazněla informace o přípravě koncepce rozvoje venkova včetně využití komunitně vedeného místního rozvoje a integrovaných nástrojů. MMR informovalo o metodice podpory obcí v této oblasti (aplikace OBCEPRO, tištěné metodické materiály, chytrý venkov, příklady dobré praxe).

Ministerstvo životního prostředí

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

reprezentoval na Dnech malých obcí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Ve svém vystoupení se zaměřil především na aktuální nabídku podpory vodohospodářské infrastruktury. Zmínil řadu dotačních titulů a jejich konkrétní podmínky. Jde o dotace na hospodaření se srážkovou vodou, na akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod, podzemní vsakovací zařízení a povrchové vsakovací a retenční nádrže. Zmínil se rovněž o podpoře zasakovacích pásů a o podpoře výměny nepropustných povrchů za propustné. U všech typů dotací uváděl konkrétní projekty a jejich specifika. Zvláštní pozornost byla věnována dotacím na kanalizace a vodovody v rámci Národního programu Životní prostředí jak s ohledem na dodávky pitné vody, tak z pohledu čištění odpadních vod. Vždy byly opět uváděny příklady konkrétních projektů a jejich specifik. Do konce příštího roku je možno podávat žádosti o dotace na zdroje pitné vody. Zazněla rovněž informace o dotacích na soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV). K tomuto, pro malé obce velmi potřebnému dotačnímu titulu, se připravuje nová, již 3. výzva v prosinci letošního roku. Bude podpořena výstavba soustav DČOV do kapacity 50 EO u obytných domů a budov ve vlastnictví obce v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod. Dotace může být až do 80 % způsobilých nákladů na projekt.

Ministerstvo zemědělství

Patrik Mlynář, náměstek ministra, MZe
Patrik Mlynář, náměstek ministra, MZe
Marian Čiernik, ředitel odboru vody v krajině, MZe
Marian Čiernik, ředitel odboru vody v krajině, MZe

zastupovali náměstek ministra Patrik Mlynář, řídící sekci lesního hospodářství a ředitel odboru vody v krajině Marian Čiernik. Obnova lesů a role obcí jako vlastníků lesů bylo téma prvního vystoupení. Hlavní problém kůrovcové těžby bylo z pohledu resortu popsáno včetně jednotlivých opatření resortu k řešení situace. Prosazená zákonná výjimka z lesního zákona umožňuje až do roku 2022 ponechat sterilní souše v porostech a došlo k rajonizaci území republiky podle poškození a rozpadu porostů, což umožňuje ve stanovených rajonech odložit obnovu a zajištění porostů a také upustit od neefektivních obranných opatření. Nově dochází dočasně k uvolnění dosud platných pravidel pro používání reprodukčního materiálu lesních dřevin k zalesňování. Podrobně byla vysvětlena jednotlivá opatření a zejména rozsah a podmínky finančního zabezpečení jednotlivých kroků k ochraně a obnově lesů. Na úseku vodního hospodářství byla účastníkům setkání prezentována „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.“ Předmětem podpory jsou rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a nádrží, dále také podpora výstavby a obnova nových rybníků a nádrží. Účelem podpory je retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, zlepšení technického stavu, navrácení základních vodohospodářských funkcí a zvýšení zásob vody. Byly představeny podmínky a parametry jednotlivých dotací včetně postupu při jejich schvalování.

Ministerstvo financí

Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů

připravilo prezentaci, kterou přednesl Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů. V první části svého vystoupení vycházel z ekonomického vývoje české ekonomiky, která v růstu hrubého domácího produktu dosahuje růst převyšující tempo Eurozóny. Reálný růst HDP v letošním roce se predikuje 2,4 %, průměrná inflace 2,7 % při nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě (2,2 %). Tomu odpovídá hospodaření územně-správních celků (ÚSC). V letošním roce se očekává rekordní investiční aktivita obcí a krajů, jejich kapitálové výdaje a přijaté investiční transfery ÚSC překročí 170 mld. Kč, což je nejvýše za posledních 13 let. Daňové příjmy obcí díky ekonomickému vývoji dosáhnou v roce 2019 částky celkem cca 231 mld. Kč. Hospodaření obcí (druhá část vystoupení) je hodnoceno velmi pozitivně, 3592 obcí je bez dluhu, jen 570 obcí má dluh přesahující 60 %, 17 obcí má zadluženost nad 200 % a jen tři obce nedodržely fiskální pravidlo dané zákonem. Průměrná výše zadlužení je 15,7 %. Zadluženost obcí nepředstavuje riziko hospodaření a trvale roste výše finančních prostředků na jejich účtech, která přesahuje výši zadluženosti o 172 mld. Kč. Na závěr – rozpočty obcí v roce 2020 by měly opět narůstat, vzhledem k očekávanému růstu inkasa sdílených daní. Zvyšuje se příspěvek na výkon státní správy, který dosáhne v roce 2020 téměř 11 mld. Kč a bude růst až do roku 2022. Rozpočtové určení výnosu daní zůstává beze změny.

Ministerstvo vnitra

Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, kontroly a dozoru
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, kontroly a dozoru

zastupovala Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, kontroly a dozoru. Zaměřila se zejména na aktuální informace o stavu legislativních prací. Novela zákona o místních poplatcích zavádí nový poplatek z pobytu a ruší stávající poplatky z ubytovací kapacity a lázeňský nebo rekreační pobyt. Pro obce je k dispozici podrobná metodika a zejména to znamená přijetí nové obecně závazné vyhlášky obce s účinností od 1. ledna 2020. Připravuje se novela zákona o úřednících územně-správních celků, návrh je k dispozici na webových stránkách resortu. Novela zákona o obcích navrhuje umožnit specifickou formu dobrovolného svazku obcí – společenství obcí. Cílem je umožnit, aby obcím pomohl zajišťovat výkon veřejné správy zaměstnanec společenství, na kterého se bude vztahovat režim zákona o úřednících. Nejde o přenesení výkonu veřejné moci obce na společenství, ale o výkon správy obcí skrze zaměstnance tohoto společenství. Dále byly prezentovány změny v oblasti odměňování zastupitelů a další změny navrhované legislativy, pokud jde o upřesnění práv člena zastupitelstva obce a povinnost zveřejňovat zápis z jednání zastupitelstva. Dochází rovněž ke změně právní úpravy v oblasti odměňování zastupitelů, pokud jde o souběh funkcí s funkcí poslance či senátora.

TOPlist
TOPlist