K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
55. Den malých obcí

Regionální rozvoj a „měkké“ projekty EU

(Regionální stálá konference v Královéhradeckém kraji)

Datum: 15. 5. 2019, zdroj: OF 2/2019, rubrika: Regiony

Královéhradecký kraj, stejně jako všechny ostatní kraje v ČR, realizuje projekt podpořený EU Regionální stálá konference (RSK). Regionální stálá konference má svá daná pravidla fungování, má svůj rozpočet a indikátory, které musí plnit.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

Královéhradecká RSK působí v rámci krajské příspěvkové organizace CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací), mapuje připravenost území, iniciuje území, zpracovává regionální akční plán a další aktivity. Maximálně využívá synergických efektů s dalšími realizovanými projekty a směry regionálního rozvoje kraje.

Konference a workshopy

Krajská konference Příležitosti pro region
Krajská konference Příležitosti pro region

Mezi významné akce RSK lze zařadit krajské konference „Příležitosti pro region“, které se každoročně konají v podzimních měsících a letos v říjnu proběhne již šestý ročník. Hlavní téma konference se vždy zaměřuje na aktuální dění a potřeby regionu, měst a obcí. V loňském roce se konference nesla v duchu hesla „Jaký je a bude náš venkov?“ Více než stovka účastníků si vyslechla příspěvky na dané téma a přínosný byl zejména panel expertů složený ze zástupců MMR, Karlovy univerzity, starostů obcí a krajské samosprávy. Předcházející ročník byl zaměřen na téma „Co nás čeká po roce 2020,“ a v roce 2016 bylo hlavní motto „SMART region, město a obec – Nebojíme se chytrých řešení.“ Pozvání na tyto akce přijímají významní představitelé státní správy, zastřešujících institucí i zástupci EU, kteří posluchače seznamují s aktuálním děním.

Sekretariát RSK připravuje pravidelné jarní regionální workshopy s cílem přinést informace co nejblíž starostům. Již pátým rokem vyjíždí v květnu a červnu do regionu zástupci RSK, sekretariátu a odboru regionálního rozvoje kraje diskutovat se starosty, přenášet informace z krajské i národní úrovně. Od roku 2018 má každý workshop nad rámec svého společného programu i specifické téma, reagující na potřeby daného regionu. Například v Kvasinách se probíraly otázky spojené s rozvojem tamní průmyslové zóny s akcentem na bydlení v regionu. Na Broumovsku byla řešena problematika prohlubujících se regionálních disparit v ČR i v kraji a hospodářsky slabých a státem podporovaných regionů, kam právě Broumovsko spadá. Zajímavé odpovědi přineslo setkání obcí ležících na hranici dvou krajů – Královéhradeckého a Středočeského. Na otázku: „Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?“ byly uvedeny inspirativní příklady dobré praxe, zazněl názor akademické sféry a představeny byly i možnosti využít k řešení problémů „smart“ řešení.

Informace, dotace, strategie

Všechny sekretariáty pravidelně dostávají měsíční přehledy o stavu čerpání dotací EU. Pro starosty jsou připraveny souhrnné přehledy na mapovém portále, kam se postupně se přidávají informace o celkovém socioekonomickém vývoji. Tyto výstupy v ucelené podobě jsou nejenom unikátní, ale pro starosty přínosné. Na jednom místě získají přehled, jak se vyvíjí počet a věk obyvatel, v jakém stavu je ekonomika či životní prostředí obce a širšího regionu. V tomto roce je připravena nová aplikace, vycházející z nové demografické prognózy vývoje počtu obyvatel Královéhradeckého kraje a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Jednoduchá a přehledná prezentace výstupů bude sloužit nejen pro potřeby krajské regionální politiky v oblastech vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb či životního prostředí, ale bude významnou podporou pro regionální politiku měst a obcí.

Starosty určitě zajímá, jak zajistit rozvoj své obce, kde sehnat peníze, na co mohou získat dotace. Aktuální informace přináší rozcestník dotací na adrese www.dotacnirozcestnik.cz, kde je možné nalézt všechny dotační výzvy, pomocí kterých lze financovat projekty měst a obcí z evropských, národních i krajských zdrojů. Nejen informace, ale i aktivní pomoc umožňuje webové rozhraní „zadejte svůj projektový záměr“, které nabízí možnost zaregistrovat projekt nebo jen námět. Tato aplikace slouží též pro mapování připravenosti území a pro sběr projektů na území Královéhradeckého kraje. Pro MMR a další gesční ministerstva jsou k dispozici přehledné informace o připravenosti našeho území, aby obce mohly žádat o potřebné dotace.

Další velká vlna oslovení obcí se připravuje na jaro 2019, v souladu s republikovým sběrem projektů prostřednictvím všech RSK. Královéhradecká RSK bude tento sběr využívat i jako podklad pro akční plán Strategie rozvoje kraje po roce 2020. RSK se stala zastřešující platformou pro tvorbu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Na její tvorbu včetně navazujících strategií získal kraj podporu z EU. Daří se tak výborně navazovat a propojovat tvorbu krajské strategie regionálního rozvoje s aktivitami RSK. Pracovní skupiny, které jsou zřízeny pod RSK, jsou aktivně zapojeny do procesu zpracování. Nyní již proběhlo téměř 30 jednání a aktivně bylo zapojeno více jak 250 stakeholderů.

RSK vytvořila prostor pro další inciativy.

Chytrý region

Jednou z uvedených iniciativ je koncept „Chytrý region,“ podporující smysluplné zavádění smart technologií a inovativních řešení pro rozvoj obcí, měst a regionu. Proběhlo několik tematických workshopů zaměřených na chytrá řešení v dopravě, hospodaření s vodou, v odpadovém hospodářství a v cestovních ruchu. Nyní připravujeme další, v dubnu se koná workshop na téma komunikace veřejné správy s občanem, v květnu se zaměříme na smart sociální služby. V plánu je téma energetické úspory veřejných budov, úspory v objektech pro podnikání, cirkulární ekonomika, precisní zemědělství a chytrý venkov. Provozujeme webovou platformu www.chytryregion.cz, která poskytuje základní orientaci podle přehledného tematické členění. Najdete zde informace o aktuálním dění, konkrétní tipy, rady a odkazy. V sekci chytrá řešení se uživatel webu může inspirovat příklady dobré praxe z České republiky i z celého světa, dozví se o chystaných akcích a dalších novinkách v oblasti chytrých řešení. Dále web umožňuje uživatelům najít konkrétní chytré produkty a jejich dodavatele prostřednictvím sekce, kde firmy nabízejí svá chytrá řešení. Ke zvýšení synergie slouží aplikace k rozesílání individuálně zacílených newsletterů.

1. místo v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost
1. místo v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost

Jedním z hlavních pilířů konceptu je partnerství a budování sítě Chytrého regionu, spočívající ve vyhledávání, propojování a iniciování klíčových aktérů v regionu. Vznikla silná zastřešující krajská pracovní skupina pro Chytrý region v rámci RSK, kde se potkávají zástupci krajské samosprávy a vedení kraje, zástupci měst, obcí, zástupci krajského úřadu a další reprezentanti veřejné správy, akademického sektoru, podnikatelského sektoru a dalších iniciativ (SMO ČR, SMS, SPOV KHK, CzechInvest, Krajská hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Univerzita Hradec Králové a další).

Smysl přijatého konceptu a správný směr doložil fakt, že jsme v roce 2018 získali 1. místo v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018.

Sociální podnikání a dostupné bydlení

RSK je též zastřešující platformou aktivit v oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání. Regionální centrum podpory sociálního podnikání, které funguje v rámci CIRI, sehrává významnou roli zejména v popularizaci a zvyšování informovanosti o sociálním podnikání, organizuje semináře a vzdělávací akce. V roce 2018 byl spuštěn web www.socialnipodnikanihk.cz, na kterém jsou přehledně uvedeny nejrůznější informace o sociálním podnikání. Je zde také interaktivní mapa sociálních podniků a interaktivní katalog „Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji,“ jehož cílem je pomoci sociálním podnikům se dostat do povědomí potenciálním odběratelům. K tomu přispívají i každoroční veletrhy sociálního podnikání. Letošní 3. ročník proběhl 24. dubna 2019 v Hradci Králové. Zde vedle série přednášek, informací o nových trendech a možnostech financování byla možnost poznat blíže služby a produkty našich sociálních podniků u jejich stánků.

RSK byla rovněž iniciátorem vzniku platformy dostupného bydlení. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, CIRI, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce ČR, zástupci obcí a MAS, zástupci neziskového, akademického sektoru, sociálních podniků a další. Na konci roku 2018 byl rovněž spuštěn web www.dostupnebydlenihk.cz, na kterém jsou přehledně uvedeny nejdůležitější informace o dostupném bydlení, včetně potenciálních zdrojů financování a příkladů dobré praxe z regionu i z České republiky.

Zaměstnanost, věda a výzkum

Je nutné uvést i další významné aktivity v našem kraji, jako je činnost Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, přispívající k efektivní spolupráci a k propojení strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje. Tato platforma je včleněna do systému RSK jako její pracovní skupina. Funguje webové rozhraní Zaměstnaný region, které je užitečným nástrojem pro sdílení informací, k rychlému přenosu znalostí, k efektivní komunikaci, a také je prostorem pro spolupráci na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti a k efektivnímu rozvoji sociálního podnikání v kraji.

Daří se též propojovat aktivity v oblasti výzkumu a inovací ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, která pracuje jako jedna z „povinných“ pracovních skupiny RSK. V synergii a propojování vidíme velký přínos. Jako malou ukázku můžeme uvést silné propojení progresivních oborů RIS3 s konceptem Chytrého regionu a dále ve vazbě na pilíře chytrého venkova, ale přesněji, dle slov našich místních akčních skupin (MAS), venkova „chytřejšího“.

Regionální stálá konference v Královéhradeckém kraji je platformou, kde se potkávají názory, přichází náměty a inspirace. Pracovní skupiny, ať už v podobě Paktu zaměstnanosti, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Řídicího výboru Chytrého regionu či pracovních skupin dopravy, kultury a dalších oborů, jsou nedílnou součásti fungujícího seskupení významných aktérů regionálního rozvoje. Celý systém funguje díky skvělé práci, ochotě, úsilí, zaujetí všech členů týmů zajišťujících prostředí a zázemí chodu RSK a sekretariátů Paktu zaměstnanosti, Inovací, Chytrého regionu, Sociálního podnikání, Dostupného bydlení a dalších uskupení. Kdyby nebyl dobrý tým, chytří a pracovití kolegové a podpora kraje, toto by se nám nedařilo.

RNDr. Zita Kučerová Ph.D., vedoucí Oddělení rozvoje a inovací, zástupkyně ředitele Centrum investic, rozvoje a inovací, Královéhradecký kraj

TOPlist
TOPlist