K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Novinky v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení

Datum: 24. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Legislativa

Dluhy a exekuce představují problematiku, s níž se zaměstnanci obcí či jejich volení představitelé setkávají ve dvojí pozici. Obec je předně často věřitelem. Dluhy pak představují nejčastěji nezaplacené poplatky či daně. Obec nicméně může být i v opačné situaci.

Nemusí jít přímo o to, že by obec dlužila, ale může se na ni obrátit její občan, který se sám dostal do dluhů a exekucí, nemá prostředky a potřebuje právní pomoc. Cílem tohoto článku je přinést přehled o dluhové problematice a související legislativě, zejména ve vztahu k praktickým otázkám řešení dluhů.

Spotřebitelské úvěry

Celá řada dluhů souvisí se spotřebitelskými úvěry. Tuto oblast reguluje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Nepodnikatelské úvěry od přijetí zákona už nejsou omezeny výší, ale oproti předchozí úpravě jsou regulovány i úvěry pod 5 tisíc korun (zejména on-line půjčky, ale nově i hypoteční úvěry na bydlení). Nový zákon chce likvidovat různé nelegální a neetické praktiky, klade větší nároky na odbornost poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů, zavádí jejich povinnou registraci a minimální výši základního kapitálu. Přináší limity smluvních pokut i upravuje pravidla předčasných splácení úvěrů.

Zákon také obsahuje řadu povinností poskytovatele úvěru a při jejich porušení lze dosáhnout i výrazného snížení celkového dluhu. Porušení zákona totiž v řadě případů může znamenat, že úvěr není úročen, či je úročen podstatně nižší sazbou. Například platí, že pokud spotřebitelský úvěr poskytne někdo neoprávněný, tak se úvěr neúročí. Nevydání písemné smlouvy, neuvedení podstatných informací ve smlouvě (např. o úrocích) zase znamená, že úvěr bude úročen maximálně reposazbou ČNB, což je v současné době 0,25 %. Důležité jsou i povinnosti související s prověřováním schopnosti splácet. Ta se v praxi omezovala na prověření příjmů a záznamů v dlužnických registrech. Dle nového zákona musí být posuzovány příjmy i výdaje. V opačném případě, pokud by se spotřebitel by dostal do problémů s placením, mohl by se dovolat neplatnosti smlouvy a poskytovateli vrátit pouze poskytnutou jistinu úvěru. Jistina se nově vrací dle možností spotřebitele, a může tak být třeba rozložena do splátek (v případě nedohody tempo splácení určí soudy).

Novinky v exekucích

Oblast výkonu exekucí je regulována poněkud nepřehledně jednak občanským soudním řádem, jednak řádem exekučním (obě právní normy byly v roce 2015 novelizovány). Občané se zpravidla obávají toho, aby jim exekutor „nevybílil“ byt. Zákon určil okruh věcí, které nesmí být při tzv. mobiliární exekuci zabaveny (pračka, lednice, sporák nebo základní nábytek). Dále jde o věci, k nimž má dlužník osobní vztah a jejichž zabavení vytváří neetický nátlak (domácí zvířata, rodinné fotografie apod.). Relativně podrobný výčet věcí přitom nijak nebrání, aby do této kategorie patřily i věci další. Zákon zapovídá zabavovat věci, které povinný a jeho rodina nezbytně potřebují k uspokojování svých hmotných potřeb či plnění pracovních úkolů.

Důležitou změnou je novelizovaný § 336i odst. 2, který říká, že má soud zastavit výkon exekuce prodejem nemovitosti v případě, kdy je jistina vymáhaného dluhu méně než 30 000 Kč a zároveň se jedná o nemovitost, v které má dotyčný hlášeno trvalé bydliště. Toto ustanovení by mělo zabránit případům, kdy v minulosti i pro relativně malé dluhy přicházel dlužník o střechu nad hlavou. Je nezbytné dodat, že toto ustanovení se nevztahuje na pohledávky z výživného nebo například z náhrady škody způsobené trestným činem.

Novelou tzv. exekučního tarifu (vyhlášky č. 330/2001 Sb.) došlo s účinností od 1. 4. 2017 ke snížení minimální odměny exekutora ze 3000 Kč na 2000 Kč. Toto snížení, které se ovšem vztahuje až na exekuce nařízené po tomto datu, bude mít dopad zejména na vymáhání nízkých dluhů, typicky například pokut za jízdy načerno v MHD, kde náklady na vedení exekuce mnohonásobně překračují vymáhanou částku.

Značná mediální pozornost byla věnována i připravované velké novele exekučního řádu, která je v legislativním procesu a měla by přinést celou řadu změn počínaje spojováním exekucí proti jednomu dlužníkovi u jednoho exekutora, zastavování bezvýsledně vedených exekucí až po povinné placení záloh na vedení exekuce věřiteli. Osud této novely je vzhledem ke končícímu volebnímu období nejistý.

Návrh na oddlužení

Oddlužení, či lidově řečeno osobní bankrot, je jedním ze způsobů řešení situace, kdy není dlužník schopen splácet své dluhy. Pokud je schválen proces oddlužení a v pěti následujících letech je zaplaceno alespoň 30 % dluhů, začíná dlužník s čistým stolem a bez dluhů. Proces oddlužení je upraven v insolvenčním zákoně, který byl novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 7. 2017. Proklamovaným cílem tohoto zákona dle důvodové zprávy je zejména posílení dohledu nad činností insolvenčních správců, ale i dalších subjektů, které v dané oblasti poskytují své služby.

Pro běžné občany, kteří uvažují o řešení svých dluhů oddlužením je důležitý § 390a insolvenčního zákona, který říká, že insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení už napříště nemůže sepsat a podat každý, ale pouze advokát, notář, exekutor či insolvenční správce, případně akreditovaná nezisková organizace. Zákon přesně stanovuje i odměnu, která je ve výši 4000 Kč respektive 6000 Kč při společném oddlužení manželů. Akreditované osoby pak nemají nárok na odměnu vůbec. Smyslem tohoto ustanovení má být boj proti různým oddlužovacím agenturám, které poskytovaly často předražené a neodborné služby. V praxi ale toto může znamenat i snížení dostupnosti oddlužení, kdy po vypršení přechodných ustanovení v červenci 2018 celá řada společností zprostředkujících oddlužení přijde o možnost zpracovávat pro klienty insolvenční návrhy. Je otázka, zda tento výpadek pokryjí akreditované neziskové organizace spolu s advokáty a příslušníky dalších právních profesí.

Článek vznikl v rámci realizace projektu Mobilní advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí nevládní organizací Iuridicum Remedium, z. s.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát

TOPlist
TOPlist